Vägvinnande VVS-Projektering med brandskydd som utgångspunkt - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

VVS-projektering med brandskydd som utgångspunkt

Sedan starten 2018 har Briab tagit positionen som en av marknadens mest slagkraftiga VVS-konsultbolag. Två anledningar har skapat tillväxten. Dels är Briabs VVS-konsulter till stora delar handplockade från projekt där de framgångsrikt jobbat tillsammans med Briabs brandkonsulter. Om de Imponerar på oss, bör de imponera på andra tänkte vi, sammanfattar Johan Rönnbäck, ansvarig för VVS erbjudandet på Briab. 
Men även arbetssättet på Briab har levererat över förväntan. Det täta och dagliga samarbetet med Briabs experter inom ventilation har öppnat upp för en helt unik kombination av kompetens. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

briab-vvs-projektering-2

Här följer två exempel på vår kompetens, bredd och värden det kan skapa:

Case 1: Fastighetsägare med högriskobjekt

När en Fastighetsägare med flertalet högriskobjekt hörde av sig till oss på Briab med frågan att hjälpa till med en lösning på de brister som framkommit i samband med räddningstjänstens tillsyn, var svaret självklart ja. Bristerna var sådana som uppstår när lagkrav för nybyggnation och förvaltning utvecklas över tid. Ventilationsbrandskyddet bedömdes inte ligga på skälig nivå och Räddningstjänsten skrev ett tidsbestämt föreläggande om åtgärder. Briabs utmaning blev att utveckla en lösning för att komma ikapp byggnadens ventilationstekniska brandskydd.

Höga krav i två led

Ett systemtänk skapades och presenterades för fastighetsägaren. Då hyresgästen har tydliga och strikta krav på verksamheten och på hur deras anläggningar utformas, behövdes lösningen även förankras hos dem. Efter att systemtänket godkänts genomförde Briab en analys där olika dimensioneringsfaktorer togs fram. Detaljerna kommunicerades med både fastighetsägare och hyresgäst då gränsdragningen där emellan kan vara hårfin. En slutgiltig lösning kunde sedan presenteras och fastställas.

Ingen vanlig brandskonsult

Under analysen såg Briab kundnyttan i att inte ta in en tredje part i projekteringen. Fastighetsägaren fick förslaget att vi på Briab skulle ta fram hela ritningsunderlaget med tillhörande beskrivning vilket sedan kunde läggas ut på förfrågan. Fastighetsägaren var först skeptisk då brandkonsulter vanligtvis inte har kompetens att ta fram dessa handlingar. Med all rätt, då de inte visste att Briab har ett eget affärsben med VVS-projektörer vars utbildning och dagliga arbete syftar till bl.a. just detta.

Hållbara lösningar ger ökad effektivitet

VVS-Teamet på Briab kunde visa på tydliga värden i konkreta projekt och fick förtroendet att ta projektet vidare. Med facit i hand är både fastighetsägaren och vi överens om att resultatet blev mer än lyckat. Med Briabs brandskyddsexpertis kopplat till gedigen VVS-kompetens har lyckats vi lokalisera ytterligare 2 byggnader som är identiska med den Räddningstjänsten anmärkte på. I dessa projekt kan vi nu agera proaktivt och använda oss av en redan framtagen handling vilket påskyndar och effektiviserar processen att säkerställa ett modernt och fungerande brandskydd i beståndet.

En bättre utgångspunkt

Att Briabs specialister på ventilationstekniskt brandskydd har möjligheten att arbeta tillsammans med erfarna VVS-projektörer skapar nya förutsättningar för en effektiv projektering med minskad risk för fel och misstolkningar. Och inte minst kostnadseffektiva, lättskötta och säkra ventilationssystem i den löpande förvaltningen.

 

briab-vvs-projektering-3

Case 2: Avloppssystem i krävande processindustrimiljö

Briab har under senare år blivit involverade i allt fler industriprojekt med ett flertal av våra tjänsteområden. För en av våra större industrikunder står Briabs VVS-Team för en viktig del av vårt uppdragsåtagande. Ett av uppdragen är en projektering av ett fabriksavloppssystem åt en stor internationell aktör i Uppsala. Avloppsystemet ska uppfylla krav för dels den interna produktionen men även krav från koncernen och från inblandade försäkringsbolagen.

Minimal påverkan på daglig drift

Den största utmaningen är att projektera ett system som kan monteras med minimal påverkan för pågående drift och produktion. Anläggningen är ca 150 000 m2 stor och omfattar ca 70 olika byggnader som innehåller bl.a. produktion, laboratorium, lösningsmedelsåtervinning, reningsverk, restaurang och administration.

Punktmoln, Revit och fokus på pedagogik

Projektet är komplext och extremt installationstätt vilket har krävt ett “outside the box”-tänk. Därför valde vi tillsammans med kunden att 3D-skanna berörda verksamhetsytor. Med hjälp av det genererade punktmolnet som skannern skapade, kunde projekteringen av rörinstallationer ske med punktmolnet som relationsunderlag. All projektering sker i Revit och resultatet kunde presenteras i en AR-miljö (Augmented Reality) där vi på plats kunde gå runt och visa 3D-installationer för kunder och entreprenörer. Denna typ av lösning ger en väldigt grafisk, tydlig och pedagogisk presentation av installationer. Allt man behöver på plats är en mobil eller Ipad som stödjer mjukvaran.

Planen är lagd för de kommande 10 åren

Förslaget som presenterades i förstudien har accepterats av kunden och de nya avloppssystemen började installeras under 2019. Projektet är planerat att pågå de nästkommande 10 åren med samma tillvägagångsätt som tidigare och med Nalin som uppdragsledare.

Fina ord från vår uppdragsgivare

Under projektets gång fick vi följande fina vitsord från Projektledaren för uppdraget:

– Jag vill bara påtala att vi känner oss väldigt nöjda med Nalins insatser för vårat projekt att bygga om processavloppet. Nalin var en nyckelperson i att ta fram ett nytänk och hitta kärnan i vår strategi för ombyggnationen. Han är ännu en resurs vi förlitar oss på för att bolla dessa strategifrågor med. I projekteringsfasen har han även koordinerat era interna resurser på ett sätt som varit väldigt positivt för oss.

Feedbacken stimulerar oss på alla möjliga sätt och vi stärks i vår övertygelse att säkerhet och i vårt fall brand och riskhantering är en oerhört kraftfull och konstruktiv utgångspunkt för all VVS-projektering. Vi har sett resultaten och effekterna gång på gång.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår