Sommarens brandfarliga vara 2022 – Gasformiga köldmedier - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Sommarens brandfarliga vara 2022 – Gasformiga köldmedier

Då var det äntligen dags igen, ytterligare en specialupplaga av Månadens Brandfarliga Vara (MBV)! Efter en varm inledning och en likaledes varm avslutning av sommaren (lite kyligare nu...) så ligger naturligtvis fokus denna gång på gasformiga köldmedier.

Frozen,Girl,Under,A,Powerful,Air,Conditioner

Bild: Shutterstock

Vi riktar ett särskilt tack till Emil Hamnes, vår NXT’are (Briabs traineeprogram). Som en del av sitt uppdrag har Emil tittat närmare på ämnesgruppen och de problemställningar som finns kring den. Emil har även skrivit huvudparten av denna artikel.

Historisk tillbakablick

De ämnen som används som köldmedier har alla unika egenskaper som gett upphov till en rad olika användningsområden, bland annat kylanordningar, luftkonditioneringar, värmepumpar som vi finner i många av våra byggnader och inte minst i fordon. Köldmedium finns idag, i princip, överallt och från att det tidigare varit fokus på deras risker kopplat till ozonnedbrytning (alla minns väl Montreal-protokollet från 1977?) så har deras egenskaper som växthusgaser hamnat allt mer i fokus på senare tid. Ursprungligen användes uttrycket F-gaser om köldmedier då dessa bestod av konstgjorda fluorföreningar och då fluor har den kemiska beteckningen F. När alternativa gaser börjat användas i större utsträckning brukar man istället referera till köldmedier med ett R-nummer (R från engelskans Refrigerant). De allra mest potenta F-gaserna är redan förbjudna och många av de alternativa köldmedier, som ökar i användning, är brandfarliga och mer reaktiva än de stabila ämnen som förr användes.

Ger upphov till nya risker

Nya lagar och bestämmelser från regering och EU påverkar fortsatt köldmediesektorn och valet av köldmedium. Så sent som vid årsskiftet 2020 beslutades det att köldmedier med GWP-värden som överstiger 2500 förbjuds. Detta gäller nyinstallation av utrustning, samt vid service då det inte är tillåtet att fylla på mer än en mängd som motsvarar 40 ton koldioxidekvivalenter. Detta är troligtvis den största faktorn för företags incitament att ersätta de miljöfarliga mot de brandfarliga köldmedierna, vilka oftast har en lägre GWP-faktor än de miljöfarliga som är icke brandfarliga. Anläggningar som innehåller HFC-köldmediet med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton koldioxidekvivalenter måste anmälas till miljöförvaltningen. Vid utebliven anmälan finns det risk för sanktionsavgifter. Den nya trenden med brandfarliga köldmedier ger upphov till nya risker för anläggningar som hanterar dem och vilka måste beaktas i ett tidigt skede av projekteringen för att undvika dyra överraskningar.

Risker förknippade med köldmedier

Alla gasformiga köldmedierna som används är trycksatta, vilket medför generiska risker som är kopplade till gaser, som risk för kärlsprängning och kvävning. Kvävningsrisken är huvudsakligen kopplat till de fall där ett större utsläpp kan komma att tränga undan syret i ett begränsat utrymme och därmed skapa en syrefattig miljö, vilket kan medföra risk för personskada eller dödsfall. Om en trycksatt behållare skulle explodera tränger den undan syre och om personer inte skadas av tryckvågen, finns det risk för kvävning och i värsta fall dödsfall. För de brandfarliga köldmedierna tillkommer ytterligare brand- och explosionsrisker kopplat till deras brännbarhet.

De köldmedier som är kategoriserade som brandfarliga är:

Tabell 1

Tabell 1. Vanligt förekommande brandfarliga köldmedier

 

Hantering och Lagring

För brandfarliga köldmedier gäller MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas, precis som för all annan hantering av brandfarlig gas. Det innebär bland annat att anordningar som hanterar brandfarliga gaser ska vara säkra genom att vara motståndskraftiga mot den gas som hanteras. De skall förvaras på ett säkert sätt, vilket innefattar att lämpliga tryck och temperaturer ansätts för att minimera brand- och explosionsriskerna. Anordningar ska vara av obrännbart material eller på annat sätt skyddande mot brand. Dessutom ska anordningar vara skyddade mot vibration och korrosion. Risken för en potentiell explosiv atmosfär ska bedömas och behovet av lämplig, d.v.s. explosionsbeständig, utrustning. Utrustning och elektronisk utrustning som skall användas i en explosiv atmosfär ska förses med elektrisk jordning. Brandfarliga köldbärarmedium ska förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen, oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen.

Tillståndspliktighet

Vid hantering av brandfarliga köldmedier kan det föreligga tillståndspliktighet. Avgörande för krav på tillstånd är vilken typ av verksamhet som bedrivs, samt vilka mängder som hanteras. För just köldmedier finns det ett allmänt undantag som säger att installationer med mindre än 30 kg är undantagna tillståndsplikt. I övrigt gäller de vanliga gränsvärdena enligt MSBFS 2013:3

Tabell 2

Tabell 2. Gränsvärden för tillståndskrav enligt MSBFS 2013:3 (Observera att det finns ett undantag på tillståndsplikt för anläggningar med mindre än 30 kg köldmedium)

Faktarutan:
GWP och koldioxidekvivalenter

GWP är ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten. Det som styr GWP-värdet är följande faktorer:
·       Hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning
·       I vilka delar av det infraröda våglängdsområdet gasen absorberar strålningen
·       Hur långlivad gasen är i atmosfären
 
Koldioxidekvivalent är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till de gaser som kan bidra till global uppvärmning. Dvs. när man uttrycker utsläppen av en gas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket Koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan.

Exempelvis så har propen ett GWP-värde på 2 och bidrar därför 2 gånger mer till växthuseffekten än Koldioxid. Ett ton propenutsläpp motsvarar därför 2 ton koldioxidekvivalenter. De ämnen som förbjudits vid nyinstallation av nya kylmaskinanläggningar har ett GWP-värde som är 2500 eller högre vilket innebär att de är minst 2500 gånger så potenta växthusgaser som Koldioxid.

Bra att veta som Brandingenjör

  • Om en kylanläggning ska installeras i byggnaden, utred vilket köldmedium som ska användas och fastställ om det är brandfarligt eller ej.
  • Vid användning av brandfarliga köldbärarmedium kan tillståndsplikt gälla beroende av mängd och verksamhetstyp (mängder under 30 kg alltid undantagna).
  • Säkerställ att utrymmen där köldbärarmedium lagras eller hanteras är anpassad för hanteringen eller om ytterligare brandtekniska installationer krävs beroende på byggnadsklass, cistern/lös behållare och mängd som hanteras.
  • Placering av behållare bör ske strategiskt med hänsyn till exponering till tändkällor och gasens egenskaper som densitet och flyktighet.
  • Ventilationen bör vara dimensionerad så att explosiva atmosfärer inte kan uppstå. Om explosiva atmosfärer kan uppstå ska klassningsplan och explosionsskyddsdokument tas fram.
  • Säkerhetsventiler och ventilationsöppningar ska mynna på säker plats utomhus och kan ge upphov till EX-klassning utanför byggnaden inom vilken öppningar (dörrar, fönster och ventilation) och utrustningar måste anpassas till risken.

Hur kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med Riskhanteringsteamet på Briab

Vill du veta mer om riskhantering i farliga verksamheter och komplicerade miljöer, ta gärna kontakt med oss, så berättar vi mer. Titta även i högerspalten på sidan, där finns en hel del intressant att läsa om vad vi hjälper våra kunder med.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår