Riskhantering i framtida infrastruktursatsningar - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Riskhantering i framtida infrastruktursatsningar

Flera stora infrastruktursatsningar är på gång i Sverige just nu. Förbifart Stockholm, Västlänken, Mötesplats Nacka, ombyggnad av Slussen och utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm är några exempel. Utmaningarna är stora när det gäller brandskydd under mark.

Brand- och riskhantering i infrastrukturprojekt

Svårigheter att hantera en brand och röken från denna skapar utmaningar för brandskyddet som inte går att finna i byggnader ovan mark, samtidigt som det ofta handlar om ett stort antal personer och långa gångavstånd till utrymningsväg. Utöver dessa utmaningar är kravnivån otydlig och det finns inga nationella säkerhetsmål att verifiera anläggningar under mark mot. Det är, helt enkelt, svårt att säkerställa att man nått tillfredsställande skyddsnivå. Bild Shutterstock.se

Play

Paneldebatt från Almedalsveckan 2019 med Peter Arnevall, räddningschef på Storstockholms brandförsvar, Johan Trouvé, VD på Västsvenska handelskammaren, Åsa Elm, kommunikationschef på MTR, Michael Strömgren, Public Affairs Manager på Briab och Thomas van Zalingen, koncernchef på TFIP. Moderator är Julia Strandberg, marknads- och kommunikationschef på TFIP.

Tiden springer ifrån säkerheten

Infrastrukturanläggningar projekteras på liknande sätt som byggnader med den stora skillnaden att det tar betydligt längre tid, ofta år längre. Det leder inte sällan till att krav och beställarens egna ambitioner hinner ändras. Ny teknik utvecklas och ny kunskap tillförs under de 10 till 15 år som går mellan beslut fattas om en väg/järnvägsplan tills dess att anläggningen projekterats, byggts och tagits i drift.

Avvägning mellan nytt och beprövat

I en tid där den tekniska utvecklingen med sensorer, sakernas internet och artificiell intelligens utvecklas i ett högt tempo och förändringar i våra resvanor och värderingar ändras i snabb takt blir infrastrukturanläggningar som designats och planerats för att vara toppmoderna redan utdaterade eller underdimensionerande dagen då de tas i bruk. Anledningen kan man bl. a finna i dagens upphandlingsformer och kontraktsformuleringar. En viktig fråga att ställa sig är vad som krävs för att projekt som löper över lång tid ska kunna ta del av de tekniska vinningar som görs under projektets genomförande och innan färdigställandet. Vad behöver vi ändra i våra arbetssätt för att bättre hantera och dra nytta av omvälvande förändringar och förbättringar.  Hur kan t ex ett allt tydligare fokus på klimat och hållbarhet tas tillvara på. Vår förmåga att förnya och ta tillvara på förbättringar och teknikutveckling måste naturligtvis alltid vägas mot behovet av att använda enkla och robusta lösningar med bevisad funktionalitet. För även om ny teknik innebär nya möjligheter är det också viktigt med lösningar som vi vet fungerar över tid.

Briab i Almedalen 2019 brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Infrastruktur ställer stora krav

En brand i en tunnel skulle kunna orsaka allvarliga skada för resenärerna. Lufttillförseln är god och bränder kan bli stora på kort tid. Brandskyddet i en tunnel bygger på att skapa en brandgasfri miljö bakom branden genom att, med hjälp av fläktar, säkerställa att luften rör sig framåt i trafikriktningen. Personer som blir uppehållna pga. branden kan lämna tunneln via utrymningsvägar till intilliggande tunnelrör och räddningstjänsten har möjlighet att göra en insats i en skyddad miljö. I teorin finns det oändligt med tid för utrymning, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Det är inte ovanligt med köbildning och om det finns stillastående fordon framför branden kommer den så viktiga brandgasventilationen att förvärra situationen för dem. Därför behöver ventilationen ofta begränsas till dess att personer lämnat tunneln, vilket i sin tur kommer leda till en brandgasspridning bakåt. Balansgången är delikat och kräver noggrann styrning och övervakning.

Rätt från början och hela vägen

Tekniktyngda anläggningar blir ofta svåra att underhålla, vilket skapar ett bekymmer för förvaltningsorganisationen som projekteringen ofta bortser från. Att kunna bedriva underhåll samtidigt som anläggningen är i drift är ofta ett grundkrav, som påverkar både arbetsmiljö och driftsäkerhet. Otydlighet i specifikationer både kring underhållsbehov samt hur underhållet ska utföras blir ett inbyggt hot mot säkerhet, funktion och hållbarhet. Att förvaltningen engageras i granskning av tekniska lösningar bör vara en självklarhet och om kravställningen tydliggörs och inkluderar en praktiskt genomförbar underhållsplan, kan projekteringen spara kostnader för förvaltningsskedet snarare än att öka dem. Nyckeln till framgång är en obruten informationskedja med tydliga leveranser i alla skeden.

Den obrutna informationskedjan

I digitalisering generellt, och i BIM processen specifikt, finns en av de viktigaste krafterna och mest konkreta möjligheterna att nå den viktiga, tillförlitliga och tillgängliga informationen för riskhantering inom framtidens infrastruktur. Från design till produktion och i den långsiktiga förvaltningen. Sverige står inför ett enormt behov av att investera i och genomföra infrastrukturprojekt. Vägar, järnvägar, el-försörjning, tunnlar, broar, listan kan göras lång, men alla projekt måste genomföras smartare, effektivare och hållbarare. I den utmaningen sammanstrålar riskhantering och den obrutna informationskedjan.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår