Det mesta om brandskydd och risk för fastigheter och företag - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Det mesta om brandskydd och risk för fastigheter och företag

Vi säger det mesta, men inte allt, då varje fastighet och verksamhet har sina egenheter där oförutsägbara saker kan hända och avvikelser förkomma. Men mycket vet vi genom kunskap och erfarenhet, en del är lagstiftat och resten är sunt förnuft i kombination med ett aktivt och insatt arbete. På Briab arbetar vi dagligen med våra kunders brandskydd, riskhantering och fysiska säkerhet i alla faser av fastigheter, lokaler och infrastruktur. Från första pennstreck till byggnation och vidare under den löpande förvaltningen.

Farliga verksamheter

Vårt helhetsgrepp över brandskydd, riskhantering och fysisk säkerhet är ett fundament för trygga och hållbara miljöer i fastigheter, verksamheter och för boende.

Ett aktivt och pågående arbete – systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Som ansvarig för verksamheter och fastigheter är du enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete bedrivs. På Briab har vi stor vana vid att hjälpa våra uppdragsgivare att uppfylla ställda krav. Genom att arbeta systematiskt och medvetet minskas risken att missa brandrisker och brister i brandskyddet. Kortfattat består arbetet av följande områden man ska ha koll på:

• Brandskyddspolicy
• Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
• Brandskyddsbeskrivning
• Riskanalys
• Brandskyddsorganisation
• Brandskyddsregler (instruktioner och rutiner)
• Utbildningsplan
• Egenkontrollupplägg
• Uppföljning

I nära samverkan med vår uppdragsivare bistår Briabs experter med att inventera och besikta dina fastigheters och lokalers brandskydd. Vi utför genomgripande riskanalyser, riskbedömningar och tar fram åtgärdsplaner och handledningar. Sist, men inte minst, är utbildning och träning av din personal en stor och viktig del i SBA.

Att skapa rätt förutsättningar – brandskyddsprojektering

Vid nybyggnad eller ombyggnad kan brandskyddet uppfattas som en problematisk och osäker faktor. Rätt hanterat behöver inte brandskyddet sätta gränser för byggnadens utformning och design. Brandskyddet behöver inte heller fördyra projekteringen eller försena inflyttning. Briabs brandskyddskonsulter, brandingenjörer och experter har stor erfarenhet av alla typer av projekt och uppdragsgivare, från flerbostadshus, förskolor, sjukhus, kontor till höga byggnader och djupa stationer. Du får stöd och kompetens vid alla viktiga moment genom hela projektet och vi tar fram brandskyddsbeskrivningar för alla skeden i ett byggprojekt; programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling. Vi är med er från förstudier till upprättad relationshandling – brandskyddsdokumentation.

Brandskyddskoll_Digital-ADS-1080x1080

Ha koll på brandskyddet – brandskyddsinventering via Briabs Brandskyddskoll

Ett fullgott brandskydd består av en mängd olika delar i samverkan. Fastigheten skall vara i skick enligt brandskyddsdokumentationen, släckare och brandvarnare är viktiga delar och inte minst skall utrymningsmöjligheterna vara goda. Med tiden ser vi alltför ofta hur brandskyddet försämras och att det sker utan att någon uppmärksammar förloppet. Och konsekvenserna visar sig när man som minst vill det. Ett tydligt exempel på förloppet är branden på Polarbröd under 2020 där, trots att ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete bedrevs, eskalerade en liten brand till en totalskada.

Vid en Brandskyddskoll genomför Briabs brandskyddskonsulter och brandexperter:

• Okulär besiktning av byggnadens samtliga gemensamhetsutrymmen
• Översyn av räddningstjänstens möjlighet till effektiv räddningsinsats
• Kontroll av boendes möjlighet till utrymning
• Kartläggning av brandskyddstekniska system och utrustning
• Brandteknisk dokumentation för förvaltningen
• Åtgärdsrekommendationer för identifierade brister

Sist men inte minst, med allt fler elektrifierade fordon är det viktigt att tänka på att laddningsstationer för elbil och elcykel är en brandrisk.

Kontakta oss här för mer information om hur vi kan hjälpa dig eller läs mer här

Instinktivt agerande – om brandutbildning och träning

Hur hanterar du och dina medarbetare situationen om det börjar brinna? Vet ni vem som gör vad? Var brandskyddsutrustning finns? Har rätt service av brandskyddet genomförts? Vet medarbetarna hur man använder utrustningen på bästa sätt? Utbildning och träning för det som inte får hända ligger sällan högst i medvetandet, men sanningen är att det utbryter en brand på ett företag i vårt land varje timme, året runt. Så risken finns att det händer och då sammanfattar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) det bra på sin hemsida där det står att ”dessutom kostar det oftast mindre att förebygga olyckor och kriser än att ta hand om konsekvenserna av dem”. På Briab har vi även erfarenhet av att utbildning och träning inom brand, risk och fysisk säkerhet ökar medvetenhet och förmåga att hantera risker inom andra områden för de företag och verksamheter vi arbetar med. Vi erbjuder vi kund- och behovsanpassade utbildningar och praktisk träning inom ett stort antal områden. Kontakta oss här för mer information eller ta en titt på här på vår hemsida briab.se

Besiktning brand, vatten och inbrott

Brandskydd under ändring, tillbyggnad eller renovering

Två aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid ändringar i fastigheter och lokaler. Dels måste brandskyddet säkras och hållas intakt, alternativ uppdateras, om byggnaden påtagligt ändrar form och funktion. Den bedömningen görs bäst i samråd med en av Briabs brandskyddskonsulter och brandingenjörer. Utöver brandskyddet kan det finnas behov av att säkerställa brandskyddet under byggtiden. Det fulla ansvaret för brandskydd och utrymningssäkerhet under byggtiden vilar på byggherren. Ansvaret är indirekt reglerat i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160) vilket avser ansvarsfrågan vid arbetsmiljöarbetet vid planering och projektering av arbetet på arbetsplatsen. Brandskydd under byggtid är både ett krav enligt byggregler och samtidigt en trygghetsfråga. Det är viktigt för att minimera olyckor, bränder och skada vid byggnation, något som kan skapa stora och svårhanterade konsekvenser för både människor och verksamheter. Bristande brandskydd kan t ex. resultera i problem med försäkringsskyddet.

Hur mår dina skyddsrum? – ett aktuellt ämne

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen är en viktig del av vår nationella beredskap och finns över hela Sverige i olika typer av byggnader, bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som vanliga lokaler. Men det ställs krav från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att du som fastighetsägare rättar till fel och brister och vidtar de åtgärder som krävs för att ett skyddsrum ska behålla sin skyddsrumsförmåga. Det kan bli dyrt att inte ha kontroll på läget vid en skyddsrumskontroll från myndigheterna. Då Skyddsrumsfrågor sällan ligger högst på ”att-göra-listan” för fastighetsägare är det tryggt att vet att vi på Briab erbjuder experthjälp med svar på frågor, åtgärdsförslag och stöd med att leva upp till gällande krav. Kontakta oss nedan för mer information, eller ta en titt på vår hemsida briab.se

BIM, Digitalt brandskydd. Briab

Trygghet genom rätt information – digitaliserat brandskydd

Genom att arbeta med liknande metodik och i samma modeller utifrån BIM, skapas stora fördelar för alla inblandade i ett projekt. All väsentlig information om en byggnad, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet är lättillgängligt och kvalitetssäkrat. Via BIM och med vårt egenutvecklade digitala verktyg, Bimfire Tools, erbjuder vi på Briab byggprojekten ett mer effektivt och hållbart samhällsbyggande. På Briab arbetar vi aktivt med att föra in brandskyddsdisciplinen in i BIM-processerna och vi är pionjärer inom digitalt brandskydd. Redan 2016 initierade vi arbetet att utveckla metoder för BIM och brandskydd och under 2019 lanserade vi Bimfire Tools, ett BIM-verktyg för Autodesk Revit som har blivit branschstandard i Sverige, Norge, Finland, UK och stora delar av Europa.

På Briab ser vi 5 riktigt starka fördelar att arbeta med stöd av digitalt brandskydd:

• Visuellt redovisa brandskyddet i en 3D-modell för att smidigt kunna projektera installationer tillsammans med övriga discipliner i ett byggprojekt

• Höja kvaliteten på brandskyddsprojektering med tydligare brandskyddskrav

• Automatisera informationsflödet för att säkra kommunikationen med och mellan alla discipliner.

• Effektivisera kommunikationen för minskad tidsåtgång – rätt information vid rätt tid.

• Samla och tillgängliggöra all kvalitetssäkrad och korrekt information för ett effektivt förvaltningsskede.

Forskning och utveckling – att ligga ett steg före

Risk förändras ständigt och att inse att förändring sker i allt snabbare takt, kan tyckas både overkligt och hotfullt. Samtidigt är framtiden och förändring även spännande och ljus. Den får oss att ifrågasätta det vi vet och det vi kan. Vad som är möjligt eller omöjligt. Det vi vet helt säkert, är att risk och osäkerhet följer i förändringens spår och att det är vårt ansvar på Briab att ligga före och förstå våra kunders verklighet och utmaningar genom nyskapande lösningar för brand, risk och fysisk säkerhet. Både brandteknik och riskhantering är unga vetenskaper där det fortfarande finns ett stort behov av forskning och utveckling. För en industriell tillverkare kan det handla om att anpassa en produkt eller lösning till gällande regelverk och presentera bevis för att den lever upp till bestämmelsen. För en kommun kan det handla om att hitta ett förhållningssätt till risker och hur hänsyn ska tas till dessa i bebyggelseplanering och samhällsutveckling. Behovet av tillämpad forskning, som brygga mellan forskningen som bedrivs på universitet och högskolor och det behov av praktisk tillämpning som finns ute bland olika aktörer i samhället, är stort. Det driver oss dagligen framåt.

Brand, risk och säkerhet – vägen mot ett mer hållbart samhällsbyggande

Brandskydd, riskhantering och fysisk säkerhet är inte bara fundament för trygga och hållbara miljöer utan även en nyckel i vår gemensamma resa mot ett mer effektivt och hållbart samhällsbyggande. Idag slösas ca. 110 miljarder kr bort på fel och brister inom svensk byggbransch. Den globala bygg- och fastighetssektorn står i sig för 39% av utsläppen av växthusgaser. I arbetet med innovativt brandskydd, riskhantering och fysisk säkerhet arbetar vi för vår gemensamma framtid med t ex. att skapa möjlighet att använda nya och mer hållbara material och metoder, med förbättrade förutsättningar för återbruk och återvinning. Att göra rätt från början och minska resursslöseri och ineffektivitet i alla aspekter av samhällsbyggandet. I korthet, att leda oss alla till rätt sida av risk.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår