Briab - Brand, Risk & Säkerhet Riskhantering inom processindustri

Processriskhantering – Process safety

Riskhantering inom processindustri med storskalig kemikaliehantering

Processindustri är ett brett begrepp som innefattar allt från petrokemi och framställning av framtidens biologiska drivmedel till tillverkning av läkemedel, färg eller papper/massa. Gemensamt för de flesta processindustrier är att de hanterar brännbara, eller på andra sätt, farliga kemikalier. Ofta i stora kvantiteter eller under extrema förhållanden.

briab-processriskhantering-produktion-2

Gemensamt för processindustrier med storskalig kemikaliehantering är att verksamheterna omfattas av ett antal olika lagstiftningar vilka ofta kräver en komplex tillståndsprocess. De flesta av dessa verksamheter omfattas av Seveso-direktivet, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Utöver dessa lagstiftningar omfattas industrier även av ett antal ytterligare föreskrifter och krav beroende på verksamhetens art och hantering.

Att uppfylla lagstiftningarna och erhålla tillstånd kan vara en komplex och tidskrävande process som kräver att riskanalyser och nödvändiga dokument tas fram i rätt tid under tillståndsprocessen. Briab har mångårig erfarenhet av att jobba med ansökan om nya, såväl som uppdatering av befintliga tillstånd. Vi hjälper er att:

  • Identifiera gällande lagstiftningar och föreskrifter
  • Definiera administrativa och tekniska krav för verksamheten utgående från rådande lagstiftning
  • Ta fram de underlag som krävs för att erhålla relevanta tillstånd (exempelvis säkerhetsrapport, handlingsprogram eller klassningsplan)
  • Stöd i myndighetskontakter gällande tillståndshantering.
briab-processriskhantering-produktion-4

Grovriskanalyser – HAZID

En viktig pusselbit vid större ändringar som utökning av befintliga anläggningar eller projektering av nya, är att i ett tidigt skede genomföra en HAZID/Grovanalys. Grovanalys är en övergripande riskanalys med syfte att identifiera möjliga skadehändelser i anläggningen och vilka skydd man har/behöver mot dessa. Grovanalysen ligger till grund för det övergripande riskhanteringsarbetet vilken påverkar layouten och behovet av brandskyddsinstallationer.

briab-processriskhantering-produktion-3

Teknisk riskhantering

Syftet med Teknisk riskhantering är att säkerställa att verksamhetens tekniska system ges en säker utformning och konstruktion. Teknisk riskhantering utgörs exempelvis av riskbaserad granskning av processtekniska system (HAZOP eller What-If?), analys av skyddsbarriärer (LOPA/SIL), konsekvensberäkningar och förekomst av explosiv atmosfär (klassningsplan/riskanalys enligt ATEX).

De övergripande och tekniska riskanalyserna ligger till grund för de instruktioner, rutiner och arbetssätt som används för att säkerställa en säker arbetsplats i den dagliga driften av anläggningen.

Briab arbetar i samtliga skeden av en anläggnings projekterings- och driftsfaser.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår