Allmänna villkor - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Allmänna villkor

Våra villkor

Villkoren är en del av ditt avtal med oss. I våra villkor kan du läsa vad som gäller för dig och dina tjänster.


1. Kontraktshandlingar

För såväl anbudet som uppdraget i övrigt gäller Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, ABK 09. Med ändring av ABK 09 kap 1 § 2 gäller dock att om kontraktshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska de, i tillämpliga delar, gälla i följande ordning:

– Kontrakt/Anbud
– Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning
– Beställningsskrivelse – Anbud daterat – ABK 09


2. Tider

Starttid – Uppdraget påbörjas tidigast efter att vi mottagit er skriftliga beställning av de tjänster vi erbjuder i detta anbud.
Sluttid – Vårt uppdrag är slutfört då vi har levererat offererad uppgift.


3. Kvalitet, ansvar & försäkring

Kvalitetssäkring – Briab är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).
Ansvar & försäkring – Briabs sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad till 120 prisbasbelopp.
Briab har tecknat konsultansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar.


4. Ersättning

Ersättningsform – Samtliga arvoden och belopp i detta anbud är angivna exklusive moms.
Tillkommande arbete – Om tillkommande arbete föreslås eller blir aktuellt prissätts det enligt en ny överenskommelse. Arbete med beställda eller anmälda ändringar av uppdraget (s.k. ÄTA) kan utföras mot rörligt arvode med tillämpning av då presenterad timarvodeslista, tidigare överenskommet fast pris eller ordinarie prislista.


5. Tvistelösning

Med tillägg till ABK 09 kap 9 § 1 gäller att eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


6. Avbrott & forcering

Av ABK 09 kap 4 § 4 följer att vi har rätt till tillkommande ersättning om ni under uppdragstiden begär att vi ska avbryta vårt arbete under en viss tidsperiod eller forcera det.

Sådan ersättning ska då bestämmas enligt följande:

Avbrott

Vid avbrott har Briab rätt att debitera 70 % av avtalat timarvode enligt timarvodeslistan för de medlemmar i uppdragsorganisationen som inte kan sysselsättas i andra uppdrag under avbrottet. För avbrott som ni aviserar om skriftligen med minst tre (3) veckors framförhållning och som inte varar längre tid än 3 veckor i en följd, debiterar vi dock inte någon avbrottsersättning.

Forcering

Vid forcering har Briab rätt att debitera 140 % av avtalat timarvode enligt timarvodeslistan för nedlagd tid under forceringsinsatsen.


7. Planerat besök

Eventuell av- och ombokning av besök ska ske minst 24 timmar före överenskommen tidpunkt för kontrollen. Om av- eller ombokning sker senare debiteras en avbokningsavgift om 3000kr.


8. Avtalets omfattning

Det årliga besöket bokas av Briab 11–13 månader från föregående års genomförande. Önskas inte det årliga besök ska det avbokas 30 dagar innan datumet för föregående års genomförande. Vid senare avbokning debiteras avgiften under 7. Planerat besök.


9. Fakturering & betalning

Om vi inte överenskommit om en betalningsplan (sker endast om fast arvode avtalats) sker fakturering av nedlagd tid månadsvis. Eventuellt arbete med ändringar av uppdraget särredovisas.

Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning på förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Försenad betalning medför även skyldighet att utge ränta enligt räntelagen.

Eventuella önskemål under uppdragstiden om förändringar av fakturamottagare, fakturaadress, fakturareferens, märkning, projektnummer, krav på ev. fakturaspecifikationer eller andra ändringar som kan påverka betalningstiden måste vara oss tillhanda senast tio dagar innan kalendermånads utgång för att kunna beaktas av oss vid kommande fakturering. Senare framförda ändringsönskemål kommer att få anstå till efterföljande månads fakturering.


10. Anbudets giltighetstid m.m.

Detta anbud är giltigt i 30 kalenderdagar räknat från anbudsdatum.


11. Beställning av offererade tjänster

Beställning av Briabs tjänster enligt detta anbud ska ske skriftligen. Beställning görs enklast genom återkoppling via e-post. Vid beställning ålägger beställaren sig att inkomma med faktureringsunderlag.


12. Avbokningsregler

Utbildningar som ställs in 0-5 arbetsdagar innan debiteras med 100%

Utbildningar som ställs in 6-10 arbetsdagar innan debiteras med 50%


Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår