FoU - Forskning och utveckling

FoU

FoU – för ett samhälle i ständig förändring

Briabs satsning på Forskning och utveckling (FoU) säkerställer ständig innovation och förståelse för risk i ett föränderligt samhälle. Genom att kombinera teori och praktik med beprövad och nyvunnen kunskap utvecklar vi processer och tjänster som hjälper våra uppdragsgivare att hantera morgondagens hot, men också möjligheter.

Forskning och utveckling (FoU) är för oss en länk mellan teori och praktik. Mellan ny förståelse och praktisk tillämpning. Med vår bakgrund och nätverk i den akademiska världen och vårt fokus på innovation och att verkligen leda branschen framåt, har vi en unik möjlighet att ifrågasätta och omvärdera gängse metoder och arbetssätt. Och tillföra ny kunskap.

briab.michael-strömgren-evolve-digitalisering

Risk förändras ständigt

Att förändring aldrig någonsin mer kommer att ske så långsamt som idag kan tyckas overkligt. Samtidigt är den spännande och ljus. Den får oss att ifrågasätta det vi vet och det vi kan. Vad som är möjligt eller omöjligt. Det vi vet helt säkert, är att risk och osäkerhet följer i förändringens spår och att det är vårt ansvar att ligga före och förstå våra kunders verklighet och utmaningar.

En ung vetenskap

Både brandteknik och riskhantering är unga vetenskaper där det fortfarande finns ett stort behov av forskning och utveckling. För en industriell tillverkare kan det handla om att anpassa en produkt eller lösning till gällande regelverk och presentera bevis för att den lever upp till bestämmelsen. För en kommun kan det handla om att hitta ett förhållningssätt till risker och hur hänsyn ska tas till dessa i bebyggelseplanering och samhällsutveckling. Behovet av tillämpad forskning, som brygga mellan forskningen som bedrivs på universitet och högskolor och det behov av praktisk tillämpning som finns ute bland olika aktörer i samhället, är stort. Det driver oss dagligen framåt.

Briab

Våra forsknings och utvecklingsområden

På Briab är vi ständigt i en utvecklings- och omprövningsfas vilket leder till att vi alltid söker efter svar och nya insikter. Här kommer ett axplock av de områden där vi i egen regi och i samarbeten investerar i framtiden genom vårt arbete med forskning och utveckling. Här följer ett urval av de forsknings- och utvecklingsområden som vi ständigt jobbar med.

briab-framtidens-byggnader

Innovativt och hållbart brandskydd i Möjligheternas Byggregler

I och med de pågående klimatförändringarna har klimateffektivt byggande, återbruk och innovativa tekniker gett en ökad efterfrågan på så kallad analytisk dimensionering av brandskydd. I och med ändringen av byggreglerna kommer dock denna typ av brandteknisk dimensionering, till i högre utsträckning än tidigare, behöva utgå från standardisering. Projektet avser därför att ta fram underlag till nya standarddokument för att ge vägledning kring faktorer som dimensionerande scenarier, accepterade beräkningsmetoder och även acceptanskriterier.

Läs mer på SBUFs projektsida

briab-standard-bygge

Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad

Standarder fyller en viktig roll i samhällsbyggnadssektorn för att möjliggöra ett effektivare byggande och som ett led i att stärka innovationskraften i sektorn. Relevanta och ändamålsenliga standarder är kritiskt för samhällsbyggnadssektorns utveckling och innovationskraft. Regeringen och Boverket har inlett förändringen av byggregelsystemet genom en regelmodell som innebär nya byggregler 2024. Där förväntas sektorn ta ett större ansvar genom standarder i systemet. Projektet syftar till att ta fram en nationell ramverksstrategi för hela samhällsbyggnadsområdet, både för husbyggnad och anläggning och för såväl bygg- som installationsfrågor.

Läs mer på SBUFs projektsida

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

briab-geodata-område

Kartportal för geodata om hälsa, säkerhet och olycksrisker för fysisk planering

Projektidén är att skapa en kartportal där information som har stor påverkan på samhällsbyggandet blir fritt tillgänglig för alla aktörer. Med hjälp av ett aktuellt, avgränsat och väldefinierat område – risker med transport av farligt gods – är projektets målsättning att utveckla en pilotversion av portalen. Riskbedömningar av transport av farligt gods lämpar sig väl för automatisering då de bygger på några få egenskaper som finns tillgängliga bland öppna data. Med en automatiserad platsspecifik bedömning undviks onödigt utredningsarbete, vilket både spar tid och pengar.

Läs mer på Smart Built Environments projektsida

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

briab-byggnad-hög-grenfell-brand

Brister i byggregelsystemet

 • Riskkonstruktioner som liknar Grenfell Tower har konstaterats i Sverige genom Briabs enkätundersökning.
 • Uppföljning av byggregel- och kontrollsystemet är bristfällig och behöver utvecklas – metoderna finns men används inte.
 • Kvalitetssäkringen behöver bli bättre i alla led för att säkerställa ett gott brandskydd.

I projektet HOLIFAS (An Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade stystems) har det engelska respektive svenska byggregel- och kontrollsystemet undersökts med hänsyn till den engelska utredningen kring branden i Grenfell Tower. Den första delen av undersökningen handlar om tekniska krav på fasader och den andra delen om systemperspektivet. Den senare genomfördes under Briabs ledning med en jämförande analys för att kartlägga om det finns liknande problem i Sverige. I delprojektet Briab drev ingick även Brian Meacham, ledande inom internationell forskning på brandskydd och systemfrågor. Projektet genomfördes tillsammans med Lunds Universitet, Sveriges Bygguniversitet, RISE med flera. Arbetet finansierades av Brandforsk.

Bränder i stora lokaler

 • Dimensionering av bärförmåga vid brand i stora byggnader.
 • Metoder för hantering av aktiva system vid dimensionering av bärförmåga vid brand.
briab-bran-i-stora-lokaler

Utrymning uppåt

Målet med projektet har varit att öka förklaringsgraden kring fenomenet utrymning uppåt och utveckla en ny metod för utrymningsdimensionering av trappor i undermarksanläggningar, och andra liknande byggnader där personer kan förväntas utrymma längre sträckor uppåt. Rent konkret har vi fokuserat på följande delar:

 • Öka förklaringsgraden kring fenomenet utrymning genom att studera och beskriva fysiskt arbete och utmattningseffekt på gånghastighet och beteende vid utrymning uppför längre trappor.
 • Studera och beskriva en populations beteende, och eventuellt ett förändrat beteendemönster.
 • Utveckla en matematisk modell, som beskriver gånghastigheten vid utrymning långa sträckor uppåt, som inkluderar utmattningseffekter och som beaktar förändrat beteendemönster med hänsyn till trappors höjd, för att verka som underlag för utrymningsdimensionering.
 • Utveckla en metod som kan användas i laboratorielik miljö för att studera och beakta fysiskt arbete vid utrymning uppför längre trappor. Detta för att möjliggöra för kostnadseffektiv datainsamling på en större population som även inkluderar mätvärden från den del av populationen som inte har den fysiska förmågan att delta i fullskaleförsök.
 • Projektet är ett av världens största och banbrytande när det handlar om förflyttning långa sträckor uppåt.
briab-rulltrappa-trappor-utrymning-uppat

Utvecklingsforskning inom brandskydd

 • Utveckling av dimensioneringsanvisningar för specifika brandskyddslösningar (t.ex. skydd av bärande konstruktioner med aktiva system)
 • Studier av särskilda brandskyddstekniska lösningar t.ex. vattendimma eller boendesprinkler.
 • Anpassning av nya byggkoncept t.ex prefabricerade moduler

Building Information Modelling (BIM)

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar en digital 3D-modell för projektering och visualisering – detta för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

 • Visualisering i en virtuell miljö
 • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
 • Simuleringar
 • Informationshantering
 • Kalkylering
 • Produktionskontroller
ludwig-brandskydd-digitaliering-ipad-bim

Briab har utvecklat ett förslag på hur BIM och brandskydd bör samarbeta på en gemensam plattform. Men, skillnaden i digitaliseringsnivå mellan olika aktörs upplevs besvärande av byggbranschen och de stora vinsterna med BIM uteblir när inte alla konsultdiscipliner arbetar modellbaserat. Tyvärr, är brandskyddsprojektörer en av de discipliner som stått utanför utvecklingen och inte tagit sitt ansvar att följa med i den digitala utvecklingen inom byggbranschen.

I ett projekt finansierat av SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har Briab Brand & Riskingenjörerna AB, NCC Building Sverige AB och DeBrand Sverige AB försökt ändra på detta. Projektets syfte har varit att kartlägga kunskapsläget kring brandskydd i en BIM-miljö och att undersöka, utveckla och testa arbetsprocesser för att implementera brandrelaterade krav och funktioner i en BIM-miljö för olika mognadsgrader av BIM.

Projektets målsättning har varit att skapa förutsättningar för att brandskyddsprojektering ska kunna ske i BIM-miljö och för att lägga grunden för en framtida standardisering av utarbetade arbetsprocesser, förslag på parametrar och datahantering implementeras i praktiken

Utveckling av bygg- och granskningsprocesser

 • Ny nordisk specifikation (INSTA 952) för kvalitetssäkring av brandskydd i processen från planering till färdig byggnad
 • Konsekvensutredningar av förändringar i lagstiftning och föreskrifter.
 • Utveckling av generella metoder för utförande av riskanalyser eller brandteknisk projektering.

Om du har frågor, funderingar eller vill hitta ett samarbete med oss, tveka inte att höra av dig.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår