FoU - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

FoU

The right side of risk

Briabs satsning på forskning och utveckling säkerställer ständig innovation och förståelse för risk i ett föränderligt samhälle. Genom ny kunskap utvecklar vi processer och tjänster som hjälper våra uppdragsgivare att hantera morgondagens hot och möjligheter.

FoU på Briab är en länk mellan teori och praktik. Mellan ny förståelse och praktisk tillämpning. Med vår bakgrund och nätverk i den akademiska världen och vårt fokus på innovation och att verkligen leda branschen framåt, har vi en unik möjlighet att ifrågasätta och omvärdera gängse metoder och arbetssätt. Och tillföra ny kunskap.

RnD Johan Norén

Risk förändras ständigt

Att förändring aldrig någonsin mer kommer att ske så långsamt som idag kan tyckas overkligt. Samtidigt är den spännande och ljus. Den får oss att ifrågasätta det vi vet och det vi kan. Vad som är möjligt eller omöjligt. Det vi vet helt säkert, är att risk och osäkerhet följer i förändringens spår och att det är vårt ansvar att ligga före och förstå våra kunders verklighet och utmaningar.

En ung vetenskap

Både brandteknik och riskhantering är unga vetenskaper där det fortfarande finns ett stort behov av forskning och utveckling. För en industriell tillverkare kan det handla om att anpassa en produkt eller lösning till gällande regelverk och presentera bevis för att den lever upp till bestämmelsen. För en kommun kan det handla om att hitta ett förhållningssätt till risker och hur hänsyn ska tas till dessa i bebyggelseplanering och samhällsutveckling.  Behovet av tillämpad forskning, som brygga mellan forskningen som bedrivs på universitet och högskolor och det behov av praktisk tillämpning som finns ute bland olika aktörer i samhället, är stort. Det driver oss dagligen framåt.

Våra forsknings och utvecklingsområden

På Briab är vi ständigt i en utvecklings- och omprövningsfas vilket leder till att vi alltid söker efter svar och nya insikter. Här kommer ett axplock av de områden där vi i egen regi och i samarbeten investerar i framtiden genom vår forskning och vårt utvecklingsarbete.


Forskning:

Brister i byggregelsystemet:

 • Riskkonstruktioner som liknar Grenfell Tower har konstaterats i Sverige genom Briabs enkätundersökning.
 • Uppföljning av byggregel- och kontrollsystemet är bristfällig och behöver utvecklas – metoderna finns men används inte.
 • Kvalitetssäkringen behöver bli bättre i alla led för att säkerställa ett gott brandskydd.

I projektet HOLIFAS (An Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade stystems) har det engelska respektive svenska byggregel- och kontrollsystemet undersökts med hänsyn till den engelska utredningen kring branden i Grenfell Tower. Den första delen av undersökningen handlar om tekniska krav på fasader och den andra delen om systemperspektivet. Den senare genomfördes under Briabs ledning med en jämförande analys för att kartlägga om det finns liknande problem i Sverige. I delprojektet Briab drev ingick även Brian Meacham, ledande inom internationell forskning på brandskydd och systemfrågor. Projektet genomfördes tillsammans med Lunds Universitet, Sveriges Bygguniversitet, RISE med flera. Arbetet finansierades av Brandforsk.

Bränder i stora lokaler

 • Dimensionering av bärförmåga vid brand i stora byggnader.
 • Metoder för hantering av aktiva system vid dimensionering av bärförmåga vid brand.

Utrymning uppåt

Målet med projektet har varit att öka förklaringsgraden kring fenomenet utrymning uppåt och utveckla en ny metod för utrymningsdimensionering av trappor i undermarksanläggningar, och andra liknande byggnader där personer kan förväntas utrymma längre sträckor uppåt. Rent konkret har vi fokuserat på följande delar:

 • Öka förklaringsgraden kring fenomenet utrymning genom att studera och beskriva fysiskt arbete och utmattningseffekt på gånghastighet och beteende vid utrymning uppför längre trappor.
 • Studera och beskriva en populations beteende, och eventuellt ett förändrat beteendemönster.
 • Utveckla en matematisk modell, som beskriver gånghastigheten vid utrymning långa sträckor uppåt, som inkluderar utmattningseffekter och som beaktar förändrat beteendemönster med hänsyn till trappors höjd, för att verka som underlag för utrymningsdimensionering.
 • Utveckla en metod som kan användas i laboratorielik miljö för att studera och beakta fysiskt arbete vid utrymning uppför längre trappor. Detta för att möjliggöra för kostnadseffektiv datainsamling på en större population som även inkluderar mätvärden från den del av populationen som inte har den fysiska förmågan att delta i fullskaleförsök.
 • Projektet är ett av världens största och banbrytande när det handlar om förflyttning långa sträckor uppåt.

Utvecklingsforskning inom brandskydd

 • Utveckling av dimensioneringsanvisningar för specifika brandskyddslösningar (t ex skydd av bärande konstruktioner med aktiva system)
 • Studier av särskilda brandskyddstekniska lösningar t.ex vattendimma eller boendesprinkler.
 • Anpassning av nya byggkoncept t.ex prefabricerade moduler

Utvecklingsområden:

Crowd Dynamics

 • Personflödesstrategier som skapar mötesplatser som är säkra, trevliga, kostnadseffektiva och som över tid är ekonomiskt lönsamma.
 • Personflödesstrategier som ger förutsättningar för välplanerade, smarta och säkra trafikplatser och bytespunkter mellan olika trafikslag.
Play

Building Information Modelling (BIM)

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar en digital 3D-modell för projektering och visualisering – detta för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

 • Visualisering i en virtuell miljö
 • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
 • Simuleringar
 • Informationshantering
 • Kalkylering
 • Produktionskontroller

Briab har utvecklat ett förslag på hur BIM och brandskydd bör samarbeta på en gemensam plattform. Men, skillnaden i digitaliseringsnivå mellan olika aktörs upplevs besvärande av byggbranschen och de stora vinsterna med BIM uteblir när inte alla konsultdiscipliner arbetar modellbaserat. Tyvärr, är brandskyddsprojektörer en av de discipliner som stått utanför utvecklingen och inte tagit sitt ansvar att följa med i den digitala utvecklingen inom byggbranschen.

I ett projekt finansierat av SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har Briab Brand & Riskingenjörerna AB, NCC Building Sverige AB och DeBrand Sverige AB försökt ändra på detta. Projektets syfte har varit att kartlägga kunskapsläget kring brandskydd i en BIM-miljö och att undersöka, utveckla och testa arbetsprocesser för att implementera brandrelaterade krav och funktioner i en BIM-miljö för olika mognadsgrader av BIM.

Projektets målsättning har varit att skapa förutsättningar för att brandskyddsprojektering ska kunna ske i BIM-miljö och för att lägga grunden för en framtida standardisering av utarbetade arbetsprocesser, förslag på parametrar och datahantering implementeras i praktiken

Ladda ner rapporten här

Utveckling av bygg- och granskningsprocesser

 • Ny nordisk specifikation (INSTA 952) för kvalitetssäkring av brandskydd i processen från planering till färdig byggnad
 • Konsekvensutredningar av förändringar i lagstiftning och föreskrifter.
 • Utveckling av generella metoder för utförande av riskanalyser eller brandteknisk projektering.

Övriga samarbeten inom Briab FoU s verksamhet

 • LTH – Lunds tekniska högskola i flera forskningsprojekt.
 • KTH Living Lab – där vi stöttar kring deras testbädd som kommer tas i bruk under våren 2018
 • RISE – Research Institutes of Sweden
 • DTU – Technical University of Denmark kring utbildning kring master in fire safety engineering.
 • DBI – strategiskt utvecklingssamarbete kring digitalisering av brandskyddsbranschen.
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår