Privacy Notice - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Privacy Notice

Information om behandling av personuppgifter

most_read

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB (“Briab”, “vi”, “oss”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi bryr oss om våra kunder och er integritet, och förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information om dig har vi sammanställt denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: gdpr@briab.se

Information som vi samlar in

Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi kan komma att samla in personuppgifter på följande sätt:

Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss i samband med att du använder våra produkter och tjänster samt vår webbplats (briab2018.staging.wpengine.com härefter “webbplatsen”).

Information som vi kan komma att samla in i dessa sammanhang inkluderar: ditt namn, företagsnamn, dina kontaktuppgifter, information som behövs för fakturering (om det är relevant) och eventuella ytterligare uppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar också in information i samband med eventuella betalningar och transaktioner, såsom betalningsmetod, fakturainformation, bankkontonummer etc., beroende på vad som är relevant.

När du använder våra tjänster kan det innebära att vi, i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in följande information om dig och dina aktiviteter:

 • Information om vilka produkter/tjänster du beställer från oss.
 • Information om din dator/mobila enhet: exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare, val av webbläsare, språkval, vilken server din enhet är inloggad genom samt information om operativsystemet.
 • Information om din geografiska plats.
 • Information om hur du interagerar med oss och använder våra tjänster. Det kan till exempel vara information om svarstider på olika sidor, vilket innehåll och vilka sidor vi har visat för dig, om du visat intresse för något särskilt innehåll genom att exempelvis ladda ner material etc. All denna information samlar vi in för att lära oss mer om vilken information som är intressant för dig och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen

Den information du lämnar till oss, liksom information om vilka produkter och tjänster du använder och köper samt fakturerings- och betalningsinformation (när det är relevant) krävs normalt sett för att ingå avtal med oss.

Utöver ovanstående information kan vi också komma att be om en del annan information som kan hjälpa oss att göra ditt besök på vår webbplats bättre och vår kommunikation så effektiv som möjligt. Det kan till exempel vara information som rör dina personliga eller professionella intressen/preferenser, var du bor och så vidare. Sådan kompletterande information kommer vi endast att samla in i den utsträckning du ger oss informationen, dvs med ditt samtycke.

De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:

 • För att registrera dig som kund (när det är aktuellt).
 • För att delge dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar och beställer, och möjliggöra fakturering.
 • För att optimera din upplevelse av vår webbplats och erbjuda bättre service exempelvis genom att anpassa innehållet till dina specifika behov och önskemål genom Google Analytics, Facebook Pixel och AdWords. (Observera att du själv kan välja att stänga av sådan personlig anpassing och riktad reklam närsomhelst).
 • För att hantera jobbansökningar (när det är aktuellt).
 • För marknadsföringsändamål. Detta kan vara aktiviteter kring marknadsundersökningar eller olika kampanjer i form av direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst kontakta oss och begära att dina uppgifter inte längre ska användas för direktmarknadsföring. Gör detta genom att klicka på avregistreringslänken i våra e-postutskick eller kontakta oss direkt via e-post på gdpr@briab.se.
 • För att kommunicera med dig, inklusive att erbjuda kundservice, skicka servicemeddelanden såsom aviseringar, bekräftelser och uppdateringar samt att skicka kampanjinformation om nya produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi hämtar alltid in ditt samtycke innan vi skickar ut reklam om det krävs enligt lag. Du kan, som sagt, närsomhelst tacka nej och välja bort att ta emot reklam.

Vi tar din integritet på allvar. När du anmäler dig till nyhetsutskick från oss, kan du vara säker på att vi inte delar din e-postadress med externa aktörer eller någon annan utanför Briab – Brand & Riskingenjörerna AB. Du kan närsomhelst frånsäga dig våra e-postutskick genom att klicka på avregistreringslänken i något av utskicken.

Hur vi delar personuppgifter vidare

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB kommer inte att, utan ditt samtycke, dela vidare information om dig till tredje part såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta eller det är direkt nödvändigt för att kunna leverera eller uppfylla en produkt eller tjänst som du har bett om eller beställt från oss.

Överföring till tredjeland

Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.

Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i ett till tre år beroende på uppgifter och system eller så länge som annan lagstiftning, som t ex bokföringslagen eller avtal kräver. Detta betyder att vi raderar faktureringsuppgifter i våra system när du som kund inte längre använder våra tjänster eller när personuppgifterna inte längre behövs för de syften som uppgifterna samlades in för. Om vi behåller dina personuppgifter för andra syften som inte direkt kan kopplas till t ex bokföringslagen eller ingångna avtal såsom exempelvis direktreklam, så sparar vi aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet eller vad som krävs enligt lag.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna och säkerställa korrekta uppgifter hos oss.

 

 

 

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:

 • syftet med att vi behandlar dina personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredjepart (mottagare eller kategorier av mottagare) om det är aktuellt
 • hur länge dina personuppgifter sparas och vilka gallringskriterier vi utgår ifrån
 • dina rättigheter (rätten till radering, rättelse och begränsning av dina uppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandling och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten).
 • från vilka källor vi hämtar dina personuppgifter (i de fall vi hämtar dem någon annanstans ifrån än direkt från dig)
 • ifall dina personuppgifter används för automatiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser detta kan få för dig

Om du vill begära ut information om dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om dig, kontakta oss: gdpr@briab.se. Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form. Detta sker beroende på typen av uppgifter i registerutdraget.

Rätten till rättelse

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:

 • När dina personuppgifter inte längre behövs för de(t) ändamål som uppgifterna samlades in för
 • Om du tagit tillbaka ditt samtycke, dvs du inte längre samtycker till behandlingen (förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som enda rättsliga grund)
 • Om uppgifterna används för marknadsföringsändamål
 • När din rätt till personlig integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse av att fortsätta behandla personuppgifter om dig (förutsatt att behandlingen grundar sig på berättigat intresse som rättslig grund)
 • Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning
 • Om personuppgifterna har använts för att erbjuda så kallade informationssamhällets tjänster till ett barn

Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag. Se även i avsnittet länge upp om gallring av personuppgifter.

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för dig att lämna in klagomål till Datainspektionen eller gå vidare med ditt ärende till domstol.

Rätten till begränsning

Du har rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:

 • Under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet.
 • Om behandlingen är olaglig, och du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och istället begärt att användningen av dem ska begränsas
 • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.
Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet.
Rätten att invända

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, inklusive eventuell profilering, där ändamålet är berättigat intresse kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta. Vi kan också komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss: gdpr@briab.se. Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten när det gäller hur vi behandlar dina uppgifter.

Denna informationstext uppdaterades senast den 2020-03-19.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår