Från ovärderlig till värdesäkrad – Briabs arbete med svenska kyrkor, artikel 2 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Från ovärderlig till värdesäkrad – Briabs arbete med svenska kyrkor, artikel 2

Då risk förändras i takt med samhällets utveckling är förmågan att vara steget före avgörande. Både djup och bredd behövs i kunskapsutveckling och praktiskt arbete med att skydda våra kyrkor och kulturbyggnader. Men innan olyckan är framme måste vi ha säkerställt att försäkringsskyddet är relevant och fullgott.


brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Kvalificerad kunskap snarare än generella antaganden

Briab har åt Kyrkans försäkring inventerat brandskyddet i åtta av de tretton svenska domkyrkorna. Arbetet har genomförts utifrån ett försäkringsperspektiv för att ge en bild av nuvarande brandskydd och hur det kan förbättras och arbetas med pro-aktivt. Därför har även kontinuerlig uppföljning av brandskyddet varit en viktig del för att säkerställa att det håller nivån över tid.

Tre hörnstenar har styrt arbetet:

 1. Kontinuerlig kunskapsutveckling
 2. En kvalificerad värderingsmodell
 3. Ett förebyggande arbete i världsklass

Grundlig kartläggning av kyrkbränder

En avgörande del av värderingsmodellen är att lära sig av och utgå från det som redan inträffat. Kartläggningen har genomförts i tre steg.

1. Statistik/Big data

 • Lärdom av inträffade bränder. Det är viktigt att identifiera lärdomar samt vem som är lämplig mottagare av lärdomen. Lämpliga är de som sitter på ansvar och förmåga att göra förändringen.
 • Brandorsak, startplats, omfattning

2. Analys

 • Hur brinner det? Vilka blir skadorna? Tidsförlopp?
 • Möjlighet till räddningsinsats. Räddningstjänstens möjlighet till effektiv insats styrs av vilken taktisk grundinriktning som är möjlig; livräddning eller skyddande av egendom. Här kan ett utrymningslarm ge möjligheter för räddningstjänsten att tidigare påbörja skadebegränsande åtgärder.
 • Skador på byggnad och värdefulla föremål.
  Efter att räddningsinsatsen är avslutat påbörjas akut restvärdesräddning följt av restvärdesräddning. Att ha en genomtänkt plan för den restvärdesräddning som sker efter att räddningsinsatsen är avslutat är ett bra sätt att förbättra utkomsten.

3. Bedömning

 • Effekten av brandskyddsåtgärder
 • Förväntat skadeutfall
Uppsala Domkyrka brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Värderingsmodellen av brandskyddet – Briab Risk Index (BRI)

BRI har utvecklats baserat på relevanta strategier för kyrkor, t ex:

 • Minska sannolikheten för uppkomst av brand.
 • Minska brandens utveckling och spridning.
 • Möjliggöra trygg utrymning.
 • Möjliggöra en effektiv räddningsinsats.
 • Minska brandskador

Briab Risk Index innebär: 

 • Från generell schablon till kvalificerad bedömning
 • Från passivt till aktivt bedömningsarbete
 • Från ovetskap till medvetenhet och kostnadseffektivitet
  Brandskyddet per bedömd kyrka tilldelas i Briab Risk Index ett sammanvägt betyg kopplat till förekomst och utformning av de enskilda skyddsåtgärderna.

För skadorna på brandskadade Notre-Dame har uppskattningar gjorts att kostnaderna uppgår till 3 till 7 miljarder kronor. En bråkdel av skadekostnaden hade kunnat räcka för att minska riskerna och kanske helt undvika en olycka av denna dignitet. I det stora perspektivet lönar sig det förebyggande arbetet. Genom att tänka efter före kan vi trygga våra kulturskatter.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår