Högrisk och specialtjänster - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Högrisk och specialtjänster

Expertrådgivning, säkerhetsinventering och besiktning vid upphandling och anbudsutvärdering

Briabs experter har lång erfarenhet att arbeta i högriskprojekt och erbjuder en bred kunskap kring säkerhetsinventering, besiktning och erbjuder stöd vid upphandling och anbudsutvärdering.

johan-westerlund-konsultchef-brandskyddsprojektör-SAK3

Säkerhetsinventering och besiktning

En säkerhetsinventering är första steget i att definiera behovet av insats, oavsett om det gäller tekniska säkerhetssystem, utbildning eller etablerande av en aktiv säkerhetskultur.

Säkerställ verksamhetens säkerhetsbehov

Genom en säkerhetsinventering genomförd av Briabs säkerhetsexperter säkerställs att verksamhetens förutsättningar och behov synliggörs så att rätt åtgärder kan vidtas för en trygg och säker arbetsmiljö.

Tjänsten kan, beroende på förutsättningar, innehålla följande moment:

  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Kontroll av tekniska säkerhetssystem
  • Kontroll av utrymningsvägar
  • Kontroll av tillgänglighet och frångänglighet
  • Kontroll av den byggnadstekniska säkerheten
  • Kontroll av den organisatoriska säkerheten
  • Kontroll av säkerhetsadministrationen

Med Briabs egen SBR godkända besiktningsman och våra sakkunniga konsulter inom fysisk samt teknisk säkerhet kan vi utföra löpande besiktningar och slutbesiktningar. Briab är flitigt anlitade som sakkunniga åt andra huvudbesiktningsmän.

Briab

Stöd vid säkerhetsupphandling

Kompetens och erfarenhet i upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av fysisk säkerhet är kritisk och grundläggande för ett ”rätt från början” arbetssätt och hållbara projektgenomföranden. Allt för ofta görs upphandlingar där kraven är hämtade ur en orealistisk önskelista som saknar förankring i marknadens befintliga säkerhetssystem och certifierade produkter. I stället för att erbjuda sitt bästa förslag, tvingas entreprenören pussla ihop mindre lyckade kompromisser eller hopsnickrade nödlösningar för att uppfylla skall-kraven i anbudsförfarandet.

briab-riskkonsulter-team

Kompetens- och funktionskrav

En lämplig arbetsmetod är att ställa höga krav på entreprenörens kompetens, certifikat, resurser och tillgänglighet och att upprätta tydliga funktionskrav och normanvisningar på säkerhetssystemet och mekaniskt skydd i stället för detaljerade tekniska lösningar.

briab-riskkonsult-teams

Behåll den röda tråden

De flesta säkerhetssystem är komplexa helhetslösningar med en konceptuell röd tråd som bör behållas för att systemet ska komma till sin rätt och lösa uppgiften. Av den anledningen är det inte lämpligt att detaljstyra den tekniska lösningen i förfrågningsunderlaget då det hämmar funktionen hos vissa av marknadens system.

briab-david-winberg-riskkonsult

Lyckad säkerhetsupphandling – stöd i två steg

För att lyckas med den offentliga upphandlingen utan att riskera överprövning på grund av icke transparent förfrågningsunderlag utförs  Briabs upphandlingskoncept i två steg, med en kvalificeringsfas med tydligt angivna skall-krav, samt en utvärderingsfas med en anbudsblankett där samtliga efterfrågade parametrar är uppställda med viktningen presenterad i detalj. Ett beräkningsprogram används för utvärdering av de kvalificerade anbudsgivarnas inkomna anbud med strikt beräkning av anbudsblanketternas uppgifter.

briab-riskkonsult-brand

Price/performance

Briabs upphandlingskonceptet ger en strukturerad upphandling med förhållandevis låg konsultkostnad och högt ställda krav på entreprenören avseende helhetslösningen. Briabs ansats är att tekniken är ett verktyg som ska fungera ihop med människan och där upprättande och vidmakthållande av säkerheten över tid är den självklara målsättningen.

briab-konferensrum-fysisk-sakerhet

Offertgranskningar & anbudsutvärderingar

Briab erbjuder en oberoende tredjepartsgranskning av inkomna anbud i ett upphandlingsförfarande. Våra säkerhetsexperter företräder er som uppdragsgivare i dialog med leverantörerna och granskar offerterna för att utreda om de motsvarar förväntningar och behov.

Med en oberoende offertgranskning utförd av våra erfarna experter minimeras risken för oförutsedda kostnader och säkerställer samtidigt att de produkt och de funktioner som efterfrågats levereras till rätt kostnad. En granskning sker i fyra steg och i tät dialog med uppdragsgivaren.

Briab ventilation

Informationsinhämtning

Förutsättningarna som ligger till grund för anbuden granskas. Detta sker vanligtvis vid ett uppstartsmöte där uppdragsgivarens visioner och målsättningar med upphandlingen. Uppstartsmötet kombineras med ett platsbesök vid aktuellt objekt för kunskap och förståelse för den tänkta installationen. Utgångspunkten är det befintliga förfrågningsunderlag som lämnats till anbudsgivarna. Vid händlese att det behöver kompletteras stöttar Briabs experter i det arbetet.

Anbudsutvärdering

Anbuden jämförs och vid behov begärs nödvändiga förtydliganden anbudsgivarna. Vid anbudsutvärderingen klargörs vad anbudsgivaren faktiskt har offererat och vad som inte ingår i anbudet. Detta är ett viktigt del av utvärderingen med syfte att minimera risken för oförutsedda ändrings- och tilläggsarbeten.

briab-brand-risk-konsulter-intervju

Intervjuer med anbudsgivare

Briabs experter samordnar en intervju med respektive anbudsgivare tillsammans uppdragsgivaren. Intervjutillfället ger möjlighet att noggrant gå igenom de frågor som ställts vid anbudsutvärderingen för att utreda eventuella oklarheter.

Sammanställning och överlämnande av Briabs bedömning

Efter intervjuerna med anbudsgivarna sammanställs ett utlåtande där Briabs säkerhetsexperter redogör för vilket anbud som bedöms mest fördelaktigt genomförandet och uppdragsgivaren.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår