Farliga verksamheter - Briab - Brand, Risk & Säkerhet farliga verksamheter

Farliga verksamheter

Strukturerad och kontinuerlig riskhantering

Vårt team inom riskhantering hjälper till att identifiera och förstå vilka risker som finns och hur de ska hanteras. Med ett samlat grepp ser våra experter till att riskhantering blir en naturlig och integrerad del av er verksamhet.

briab-risk-analys-vid-datorn

Kan du räkna upp era fem största risker? Är ansvaret för riskerna och hanteringen av dem tydligt definierade såväl inom organisationen och som utåt mot omgivningen?

På Briab är vi experter inom riskhantering farliga verksamheter. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till företag som skapar, implementerar och följer upp system för riskhantering. Vi arbetar med en strukturerad och kontinuerlig metod som går att tillämpa i såväl projekt som i löpande verksamhet. Arbetet leder till bättre förståelse och hantering av risker.

Rätt hanterat kan ett aktivt säkerhetsarbete på arbetsplatsen bli början på ett kulturarbete med ökat medarbetarengagemang och större arbetsglädje.

briab-arbetsskydd-arbetsplats-drönare

Hantering av brandfarlig vara

Våra riskexperter kan hjälpa till med alla risker och kravställningar kopplat till lagen om brandfarliga och explosiva varor, som riskanalys, tillståndshantering och utbildning av föreståndare.

Läs mer om det stöd vi kan ge dig vid ansökan om tillstånd och förnyelse av tillstånd för Brandfarlig vara.

briab-farliga-verksamheter-brandfarlig-vara-2

ATEX – Arbete i explosiva atmosfärer

Hanterar ni brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller brännbart damm i er verksamhet? Vi hjälper till med att utvärdera om och var explosiva miljöer kan uppstå. Med vår mångåriga erfarenhet av explosionsskydd och tar vi fram kompletta explosionsskyddsdokument där även klassningsplan och riskbedömning ingår, helt anpassat utifrån er verksamhet.

briab-farlig-vara-pärmar

Intern tillståndshantering

En viktig del i säkerhetsarbetet är att hantera arbeten ute i verksamheten. Oavsett om det gäller enklare arbeten eller heta arbeten i en explosionsklassad miljö kan vi hjälpa till att optimera rutiner och dokumentation.

Site-riskanalys

En övergripande site-riskanalys som kan fungera som underlag för alla interna och externa kravställningar, bland annat Lagen om skydd mot olyckor (LSO), Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Seveso och försäkringsbolag.

briab-arbetsskydd-arbetsplats-kontroll-ludwig

Analys av nödvändig beredskap enligt LSO 2:4

Utifrån en Site-riskanalys beskriver vi verksamhetens dimensionerande scenarion enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2:4). Därefter analyserar vi varje dimensionerande scenario så att det blir tydligt vilka krav det ställer på er beredskap inom verksamheten.

briab-brandskydd-analys-vid-datorn

Säkerhetsrapport och åtgärdsplan enligt Seveso

Vi hjälper dig utreda och analysera om ni omfattas av Seveso-lagstiftningen eller inte. Våra experter bidrar med kompetens och rådgivning vid utvecklingen av allt från grundläggande riskanalyser till fullständiga säkerhetsrapporter och handlingsplaner enligt Seveso-lagstiftningen.

Vi assisterar när du ska ta fram säkerhetsrapporter enligt Sevesodirektivet och bidrar med expertis i din dialog med myndigheter.

  • Vi inventerar, utvärderar och ger dig rådgivning kring er hantering av kemikalier för att utreda om och i vilken omfattning verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningen
  • Vi genomför site-riskanalys för att identifiera olika händelser och förhållanden som riskerar att orsaka allvarliga kemikalieolyckor
  • Vi gör fördjupade konsekvensanalyser specifikt för identifierade scenarion.
  • Vi genomför en ordentlig genomlysning och stöttar när du ska utveckla ledningssystem och handlingsplaner.
  • Vi upprättar en fullständig säkerhetsrapport som täcker in alla aspekter av er verksamhet.

Risk Manager

Våra experter är ett resursstöd när du ska definiera, utveckla eller verka i rollen som Risk Manager. Rollens ansvar omfattar den övergripande riskhanteringen i verksamheten. I det ingår att säkerställa både interna och externa kravställningar ihop med rationell riskhantering.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår