Ny forskningsrapport: Digital co-creation för effektivt brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Ny forskningsrapport: Digital co-creation för effektivt brandskydd

Vägen till en brandsäker byggnad är en fragmentiserad process där sätten vi arbetar och utbyter information hämmar ett effektivt samskapande. Vi ser det i kostnaderna för byggandet och det ohållbara i att det ofta blir fel i byggprocessen. Det är inte unikt för brandskyddsbranschen i Sverige, utan ett problem för den globala byggsektorn och ett hinder för ett effektivt och hållbart samhällsbyggande. Med förslaget på en obruten informationskedja för brandskydd kan vi lägga grunden för ett effektivare brandskydd utifrån ett livscykelperspektiv.

BIM och brandskydd Briab brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Fragmentiseringen består till stor del på att vi idag har brutna informationskedjor, där kravställare och projektörer arbetar i “stuprör” och där entreprenörer och fastighetsförvaltare var för sig har egna processer. Även om viljan finns att gå mot effektivare utbyte av information och sammanlänkade processer behöver ett antal hinder överkommas . Detta har vi undersökt och tagit vara på i projektet “Den obrutna informationskedjan för brandskydd”. I projektet har vi utvecklat en modell för en sammanhängande informationskedja samt visat hur vi, i praktiken, kan koppla ihop ett par av de länkar som vi upplever brutna; behov av bättre regelkontroll, ökad kvalitetssäkring samt tydligare kommunikation och strukturerad informationshantering. Bakom projektet står Smart Built Environment som ingår i ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Den obrutna informationskedjan

Två koncepttest genomförda

I projektet presenteras dels en modell för en obruten informationskedja som exemplifierar en effektiv informationshantering, systematisk kravhantering och kvalitetssäkring. Modellen illustrerar hur lösningar och produkter kontinuerligt kan valideras mot satta krav genom att all information finns tillgänglig i informationskedjan. I projektet har två koncepttest genomförts (proof-of-concept).

1. Integration mot BIM

I det första koncepttestet kopplades BIM-plattformen Bimeye från Tribia mot den digitala brandskyddsplattformen Bimfire. Genom kopplingen möjliggjordes automatiserad kravställning av brandskyddskrav på befintlig byggnadsinformation i modell och databas. Testet visade att spårbarhet, tydlighet och ökad datakvalitet skapar mervärde för ett projekt och dess medlemmar  och kritisk brandskyddsinformation kan hållas i synk.

2. Maskintolkningsbara byggregler

I det andra koncepttestet kopplades maskintolkningsbara byggregler mot Bimfire. Reglerna tillhandahölls av Direktoratet för Byggkvalitet (DIBK) som siktar på att möjliggöra automatisk regelkontroll i Norge. I testet påvisades därigenom att maskintolkningsbara byggregler kan användas för att definiera kravmassan i ett projekt, samt att det finns en naturlig plats för maskintolkningsbara byggregler, gärna utgivna av regelskrivande myndigheter, i en obruten informationskedja.

Standarder – en förutsättning

En förutsättning för en obruten informationskedja är att det finns standarder och systematik för namngivning. Rapporten innehåller förslag på informationssystematik för maskintolkningsbara egenskaper. För brandskydd saknas detta till delvis inom IFC och openBIM-standarder. De maskintolkningsbara egenskaperna som nu föreslås kan direkt tillämpas när nya regler, standarder och branschdokument utvecklas. Då kan förutsättningar skapas för effektivare utbyte mellan de aktörer som alla är länkar i den obrutna informationskedjan.

Artikelserie på gång – följ utvecklingen med oss

Det är många aktörer som samverkar på vägen till en brandsäker byggnad. I en serie artiklar kommer vi belysa olika “use cases” i kedjan utifrån de trender vi ser. Hur kan modellbaserat brandskydd med Bimfire Tools under projekteringen bädda för ett effektivare brandskydd? Hur bör man som beställare kravställa digitalt brandskydd? Hur kan Internet of Things öppna upp för automatiserat brandskydd i förvaltningen?

Vilken roll har du i kedjan och vad ser du som nästa steg mot en obruten informationskedja? Tveka inte att höra av dig så pratar vi mer.

Ladda ner forskningrapporten här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår