Återbruk av dörrar – intervju med Daniel Bergstedt - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Återbruk av dörrar – intervju med Daniel Bergstedt

”The three R’s of Sustainability” - reduce, reuse och recycle - är en konstruktiv och tydlig utgångspunkt när vi funderar på hur samhällsbyggandet skall transformeras mot nödvändig ökad hållbarhet. Med ansvar för drygt 35% av de globala utsläppen av växthusgaser och över 100 miljarder i byggfel enbart i Sverige och slöseri per år är alla tre begreppen högst applicerbara. Daniel Bergstedt började som trainee på vårt traineeprogram Briab NXT och är numer brandskyddsprojektör på vårt kontor i Stockholm. Som avslutande del av utbildningen på LTH och skrev Daniel, tillsammans med sin studiekamrat Johan Wallentheim sitt examensarbete om återbruk av dörrar. Ett mycket intressant område, med stora behov av såväl kvalitetsförbättringar som ett ökat hållbarhetstänk.

Återbruk av dörrar

Bild: Shutterstock

Hej Daniel, Vad ligger bakom ditt intresse för återbruk, i detta fallet återbruk av dörrar?

Mitt intresse kommer från den ökande omställningen mot mer hållbara metoder i byggprocessen. Då byggbranschen står för en sådan betydande del av Sveriges klimatpåverkan är det verkligen viktigt att skapa konkreta metoder för att reducera den så mycket som möjligt. På alla fronter.

Varför har du och din medförfattare Johan Wallentheim uppmärksammat dörrar som ett intressant område för återbruk?

För att återbruk ska kunna vara möjligt i större skala måste alla delar i en byggnad ses över och inte bara de större delarna, som t ex. betongfundament. Då dörrar är en vital del av alla byggnader och kan anses vara enkel, valde vi den efter att undersökt vilka produkter som kan vara en ”instegsport'” till återbruk av brandklassade produkter.

Kan du, i korthet, sammanfatta problematiken med att återanvända brandklassade produkter, bl a dörrar vid nybyggnad, ombyggnad eller mindre hyresgästanpassning. Och varför har vi inte kommit längre?

Det finns givetvis ett antal utmaningar med återbruk, både med och utan kraven för brand. Men den primära utmaningen för mindre byggkomponenter med brandkrav, t ex. dörrar, är hur brandklassen ska kunna säkerhetsställas genom återbruksprocessen. Dels vilket skick dörren är i, vilken klass den har samt vilken miljö den delen suttit i. En brist som uppdagades under arbetet var t ex. att svällisten kan bli bristfällig efter några år och då försvinner en viktig funktion och dörrens brandskyddsförmåga försämras och kraven kan inte uppfyllas. En ytterligare komplikation är att regelverken för produkter kan förändras över produktens livslängd, vilket medför svårigheter att bestämma produktens prestanda om den ska återbrukas efter ett antal år. Dörrar kan ha en livslängd på 25-50 år beroende på vilken typ av dörr det rör sig om och då hinner regelverket ändras, kanske inte bara en gång, utan flera gånger. Just nu är tillgängligheten på produkter att återvinna ett problem då det är svårt att hitta större mängder av samma typer av produkter med samma färg, klass och kvalité. Här kommer även demontering in som en viktig faktor för ett fungerande återbruk. Genom att demontera på ett korrekt sätt kan större mängde produkter återbrukas istället för, som i dagsläget, kasseras.

Vad jag förstår handlar det inte enbart om gamla och tidigare använda dörrar utan även att det väldigt ofta blir fel i både projektering och byggnation av dörrmiljöer. Är det något ni tittat på?

Under arbetets gång insåg vi att detta är en verklighet oftare än vad man kanske kan och vill tro. Det blev tydligt att de gäller både felmonterande, men även felbeställda, dörrar. Vid felbeställda dörrar kunde det både var brandklassen och beslagen som blivit fel. Här kommer t ex. Projsec in med en kompetens som är otroligt viktig för att minska både bygg- och beställningsfel. Genom att använda deras kompetens minskas klimatpåverkan och det blir även en ekonomisk vinst i projekten i slutändan. Win-Win, helt enkelt. Tidigare har felbeställda produkter, t ex. stora mängder dörrar, oftast kasserats och destruerats. Genom samverkan och en marknadsplats kan dessa produkter komma ut till försäljning och återbrukas direkt. Ett relativt enkelt första steg mot ett strukturerat och pro-aktivt återbruk vi inom samhällsbyggandet måste kunna ta.

Läs mer här om dörrmiljö- och låsprojektering och se till höger här på sidan.

Hur är intresset för återbruk och hållbarhetsutveckling generellt inom samhällsbyggarbranschen?

Jag upplever att det ökar för varje dag. Nu, när den nya lagen om klimatdeklaration implementerades från den första Januari 2022, så har det och kommer att, förhoppningsvis, accelerera återbruket på flera fronter. Med ett ökat intresse startas det många initiativ inom återbruk. Ett exempel är CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) som både är en plats för samverkan men har även en marknadsplats för återbrukade produkter.

Reduce, Reuse, Recycle

Bild: Shutterstock

Hur ser dina och Briabs planer inom återbruk och hållbarhetsutveckling ut framöver?

En av de viktigaste delarna är att börja arbeta enligt samma processer och använda samma digitala plattformar, ex modellbaserade leveranser. Här kommer Bimfire Tools in och är ett stor steg för att kunna säkra framtida återbruk. Genom den modellbaserade projekteringen kan både byggfelen minska och produktinformation sparas och säkras vilket medför att det blir enklare att bestämma en produkts brandkrav i ett framtida skede. Just nu är det ofta väldigt svårt då dörren som ska återbrukas sällan har någon markering eller information tillgänglig.

Som avslutning kan du beskriva de slutsatser ni drar av er forskning

Slutsatserna vi kommit fram till är:

• En accepterad metod som kan användas vid analytisk dimensionering vid återbrukade dörrar.
För att få igång återbruket på en större skala måste en metod för analytisk dimensionering arbetas fram som används i hela branschen.

• En gemensam marknadsplats där stora kvantiteter av återbrubara produkter finns tillgängliga.
Just nu är det svårt att få tag i större kvantiteter av en produkt så som dörrar men det finns bra initiativ exempelvis CCBuild.

• Tydligare dokumentation och information om produkterna som ska återbrukas, inklusive demonteringsanvisningar (förslagsvis via digitala plattformar som samlar all fastighetsinformation).
Genom att arbeta med digital information om olika produkter kan information om produkternas brandklass sparas vid ett potentiellt återbruk vid ett senare skede samt för att minska byggfelen. 

• En ökad samverkan mellan de olika aktörerna inom bygg- och fastighetsbranschen.
För att återbruket ska öka måste hela branschen hjälpas åt och samverka.

• Uppdaterade regelverk som uppmuntrar till återbruk av brandklassade dörrar.
Just nu finns det inte några regelverk hur man ska hantera brandklassade produkter vid återbruk vilket medför att många är restriktiva till att arbeta med det. Förhoppningsvis kan det bli en del av Möjligheternas Byggregler?

 

Daniel Bergstedt - NXT 2021

Bild: Daniel Bergstedt

Du får en (1) önskan som kommer att gå i uppfyllelse på vägen mot återbruk av dörrar – vilken är den?

Att återbruk av dörrar blir mer av en praxis än undantag inom en snar framtid.

Det är lite svårt att sluta prata om hållbarhetsfrågan. Den är omfattande och akut på många plan. Men det är kanske precis mindre snack och mer verkstad som är nyckeln. Från ord till handling, helt enkelt. Tack säger jag till Daniel som hastar vidare för att göra just det. Efteråt reflekterar jag över hur svårt det verkar vara att få till dörrar i nybyggnationer. Jag fick faktiskt höra häromdagen att ”inte en enda dörr funkar som den ska” på ett nyöppnat vård- och omsorgsboende jag besökte i ett privat ärende. Märkligt och inte särskilt hållbart. Det måste vi kunna lösa tillsammans.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår