Hållbarhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Hållbarhet

En säker omställning mot ökad hållbarhet

Just nu genomgår industrin det största regimskiftet på flera årtionden med stora förändringar av befintliga verksamheter genom utveckling av ny teknik, nya produkter och produktionsmetoder. Med Briab som partner säkerställs att förändringen sker på ett säkert, men också ett hållbart sätt, med hänsyn tagen till brand, risk och säkerhet.

briab-solpaneler

På Briab utreder och bedömer vi hur olika brandskyddslösningar inverkar på en byggnads klimatpåverkan. Vi identifierar vilka åtgärder som behöver göras och är sedan med och stöttar en klimatoptimering genom alla steg i klimatberäkningen. Vi gör det genom en tät och proaktiv samverkan med våra beställare och projekteringsteam.

Några viktiga områden där vi bidrar till mer hållbara projekt:

→ Strävan efter cirkulära flöden

Våra analyser visar och ger förslag på hur projektet kan återanvända och återbruka produkter utifrån ett brand, risk och säkerhetsperspektiv.

→ Förnybara val av material och produkter

Förnybara produkter och material från biobaserade råvaror eftersträvas, där återanvända produkter inte kan nyttjas.

→ Minskad användning av material

Vi utför analyser i projekteringen för att minimera åtgång och användning av material under produktion.

→ Smarta systemlösningar

Vi bistår med systemlösningar där vi eftersträvar att kombinera funktioner så att mindre mängder material används.

→ Närproducerad tillverkningsprocess

Vi bidrar med analyser för att påvisa vilka produkter kan nyttjas som reducerar avtrycket från tillverkningsprocessen och minimerar transporter.

→ Digitaliserat arbetssätt

Genom att arbeta digitaliserat och att få våra kunders förtroende att genomföra granskning vid flera tillfällen under projektering och produktion identifierar vi fel innan de uppkommer. Noggrann och konsekvent granskning kan även skapa utrymme för förslag på klimatoptimerande åtgärder innan det är för sent. För framtiden kan inte vänta.

→ Nya branscher och tekniker som leder oss framåt

Nya branscher och tekniker som möjliggör en hållbar förändring är exempelvis elektrifieringen av bilar och båtar, batteritillverkning, vätgastillverkning och lagring, solenergi, vindenergi, fossilfritt stål, koldioxidminimerad betong och produktion av hållbara byggprodukter.

Grundutbildning-egenkontrollant-brandskyddsansvarig-5

Ventilationsbrandskydd – hållbara lösningar genom rätt från början

Briab erbjuder sedan 10 år kompetens inom ventilationsbrandskydd. Utgångspunkten i arbetet är bästa möjliga lösning för brandskyddet i ett ventilationssystem, där resultatet inte begränsas till enbart hög skyddsnivå mot brand. Briabs målsättning och kompetens är att designa ventilationssystem med hög skyddsnivå. Men med låg energiförbrukning och så få brandtekniska och resurskrävande installationer som möjligt. Briabs kompetens har utvecklats genom visionen att minimera onödig resursförbrukning i projekten. Dels i byggskedet, men inte minst ur ett långsiktigt drifts- och underhållsperspektiv. Utvecklingsarbetet har sitt ursprung i vår målsättning att vara en stark och värdeskapande samarbetspartner för både byggherrar och ventilationskonsulter.

briab-projektering-ventilation

Från enskilda system till ett mer hållbart byggande

Briab har alltid fokus på att kapa kostnader i varje enskilt projekt, men vi har också insett allvaret i ett ansvarsfullt och hållbart samhällsbyggande. Med en tidig involvering i projekteringen av luftbehandlingsinstallationer och genom hållbara och genomtänkta vägval kan vi på Briab skapa ekonomiska och miljömässiga resursbesparingar där materialåtgång och elförbrukning är viktiga aspekter. Genom energieffektivisering och minskad materialåtgång i driftsäkra, lättskötta ventilationssystem med smart och bibehållet brandskydd bidrar vi på Briab till ett mer hållbart byggande i en tid där hållbarhet vuxit till att bli ett av våra viktigaste värdeord.

briab-hållbarhet-verksamheter

Projektriskhantering – förutsättningar att göra rätt

Projektriskhantering är en central och många gånger resultatkritisk del av våra kunders verksamhet, oavsett verksamhetstyp. På Briab stöttar vi våra uppdragsgivare med planering och analyser för att minimera risk och brister i genomförandet av både små och stora projekt. Det gör vi inom byggande, industri, infrastruktur och kommunal- och statlig förvaltning. Vi hjälper även till med lärande- och återföringsprocesser till alla inblandade aktörer.

Ökad hållbarhet genom att ligga steget före

Genom att identifiera risker tidigt, värdera dem och skapa åtgärdsalternativ underlättar vi för alla deltagande i projektet att gör rätt från början. I byggprojekt kan det innebära en reducering av byggfel, vilket förutom tids- och ekonomiskt perspektiv främjar hållbarhetsperspektivet. Genom att ta fram hållbarhetsmål och inkludera dessa som en naturlig del i projektriskhanteringsprocessen stöttar detta även verksamheterna att nå sina mål.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår