Rätt tänk, samordning och 113 kilo Hälleflundra – Intervju med Tommy Sköld - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Rätt tänk, samordning och 113 kilo Hälleflundra – Intervju med Tommy Sköld

Brandskydd, riskhantering och fysisk säkerhet är grundläggande för hållbara och trygga miljöer för människor. Det gäller bostäder såväl som för företag och verksamheter. Vi fick en pratstund, för att inte säga en grundlig och nyttig genomgång, med Tommy Sköld, säkerhetsexpert på Projsec.

tommy_honda

Tommy på sin superfina Honda CB750 från 1971.

Var anser du att det oftast blir ”fel i säkerhetstänket” när det byggs nytt?

Oj, det var en omfattande fråga. Men kul att du ställer den, för nu ska jag ta chansen att ge ett grundligt och uttömmande svar. Enkelt sammanfattat,  för att lyckas få allt rätt krävs engagemang och medvetenhet genom hela byggprocessen. Men mer i detalj finns det fem huvudsakliga ”kontrollpunkter” som måste beaktas och hanteras på rätt sätt:

• Kravställning – Innan projekteringen påbörjas måste man inhämta och förstå alla de krav som finns från olika kravställare. De kan exempelvis vara krav från försäkringsbolag, brand- och utrymningskrav, tillgänglighetskrav, övriga myndighetskrav (t ex polis, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Kammarkollegiet m fl.) och inte minst, verksamhetens eventuella egenambition.

• Projektering – säkerhetssystem och mekaniskt skydd bör utformas av en kompetent projektör som har övergripande kunskap om kravställning, produkter och funktionslösningar. Det räcker inte att läsa ur tillverkarnas produktkataloger, utan ofta krävs även installationsteknisk kunskap för att hitta bästa möjliga funktion och lösning.

• Tillverkning – Innan dörrar, fönster och glaspartier beställs från tillverkaren bör tillverkningsritningar granskas av oberoende sakkunnig med kompetens inom säkerhet. Här finns ett stort behov av att det blir bättre för att minska antal fel och avvikelser. Slutligen är det viktigt att granska och godkänna eventuella avsteg som gjorts av tillverkaren.

• Installation – Oavsett hur bra produkterna är ska installeras måste de installeras på ett korrekt sätt för att få optimal funktion. Här ser vi ofta brister. Tillverkarens installationsanvisningar samt normativa installationskrav måste följas för att det ska bli rätt. För att installatören ska kunna styrka utförandet rekommenderar vi alltid att egenkontroller utförs och verifieras, med bild och skriftligt intyg.

• Besiktning – Ofta utförs besiktning av säkerhetssystemets installation och funktion som en del av slutbesiktningen. Då de tekniska säkerhetssystemen för brandskydd, inbrott, tillträdesbegränsning och tillgänglighet ofta har gemensamma gränssnitt krävs stor teknisk sakkunskap samt insikt i lagkrav för att kunna ge ett utlåtande om funktions- och laguppfyllelse.

Vad kan man då göra för att undvika misstag?

Samråd i byggprocessen är myndighetskrav och för vissa discipliner, t ex brand och tillgänglighet behöver dessa sakområdena vara godkända inom en byggnad tas i bruk. . Tyvärr kan det upplevas som att den fysiska säkerheten i byggnaden behandlas något styvmoderligt då den inte ingår i myndighetskraven. Eftersom säkerhetskonsulten ofta jobbar tvärsektionellt, likt brand, med övriga kravställares krav- och funktionsbeskrivningar anser jag att om säkerhetskonsulten ges, eller kan ta, en tidigare och tydligare roll i planeringen av byggnationen kan en stort antal fel och brister undvikas. Samordning och samverkan är vägen mot ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande.

Tommyochhälleflundra

113 kg.

Du nämnde begreppet normativa krav, vad syftar du då på?

Både Brandskyddsföreningen och SSF Stöldskyddsföreningen utfärdar normer inom sina respektive områden. SBF är normutfärdare för t ex. komponenter för vattensprinklersystem och Anläggarfirma samt Behörig ingenjör för brandlarm. SSF utger normer för exempelvis Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler, projektering och installation av inbrottslarmanläggning, CCTV samt anläggarfirmor och behöriga ingenjörer.

En norm är ingen lag eller tvingande krav. Den är i första hand avsedd som en vägledning för att uppnå en lämplig nivå för det ändamål den är skriven för. Dock kan det förekomma att en myndighet, t ex Boverket, polisen eller MSB, ställer explicita krav på vissa verksamheter. Om myndigheten då hänvisar till en specifik norm, ja, då blir den inte bara vägledande utan kan även ses som tvingande i vissa fall.

En norm kan beskriva kriterier, krav, provningsmetod samt klassning av produkter som kan ingå i säkerhetssystemen, men även krav på bl. a kompetensnivån hos personer och företag som projekterar och installerar hela, eller delar av, säkerhetssystemet.

Ett provningsinstitut, kan alltså verifiera en inbrottsskyddande produkts prestanda genom att testa produkten enligt de krav som ställs i en norm för den aktuella produkten.

Ok, så hur provas då en säkerhetsdörr eller en inbrottsskyddande vägg som ska matcha kvaliteten för den vanligt kravställda skyddsklass 2 enligt normen SSF 200, utgåva 5?

Om vi börjar med väggar så klassas de i tre nivåer; där väggklass 1 har det lägsta skyddet och väggklass 3 det högsta. Kravet för den vanligaste inbrottsskyddande väggen är klass 2, vilket innebär att väggen ska stå emot 5 minuters angrepp med tämligen enkla handverktyg. T ex kofot, yxa, hammare och sticksåg.

En säkerhetsdörr för skyddsklass 2 provas även den i 5 minuters effektiv angreppstid med endast manuella handverktyg såsom exempelvis kofot, plastkilar, bågfil, sticksåg och en drillborr.

Kofot och drillborr… det känns ju lite old skool! Varför används inte modernare verktyg som t ex. elektriska sågar och vinkelslipar i testerna?

Verktygsuppsättningen regleras via normerna och många normer har sitt ursprung från en tid när elektriska handverktyg inte var vanligt förekommande. Att skydda en dörr eller en vägg mot sågande och skärande elektriska verktyg är svårt utan att kostnaderna rusar i höjden.

Det är därför viktigt att man i verksamheter och företag ständigt uppdaterar sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA).  Man måste kunna värdera sina risker för att kunna arbeta säkerhetsmässigt med sin egen ambition.

Efter en väl utförd RSA kanske man kommer fram till att det kan vara värt att vidta några extra åtgärder utöver kravställarens normativa krav för att skydda sig mot ovälkommen påhälsning? En åtgärd kan vara att komplettera sina väggar med speciella sågskyddsmattor som avsevärt försvårar mot angrepp med sågande och skärande maskiner. Andra alternativa åtgärder kan vara att satsa lite extra åtgärder på de utrymmen där särskilt skyddsvärt material förvaras.

Din kollega Björn fick denna fråga och jag vill även ställa den till dig – vad tänker du om att nu vara en del av Briab och hur påverkar det din och vår gemensamma möjlighet att skapa värde för våra kunder?

Att Briab och Projsec nu kan arbeta utifrån en gemensam plattform med en enorm kompetensbank känns för mig personligen som ett riktigt lyft. Tänk att kunna lösa en del, ibland, trickiga frågor snabbt och lätt med nya kollegor, och att samtidigt kunna ge våra kunder en helhetslösning när det gäller brand, risk och säkerhet. Det här är något av det mest spännande jag upplevt yrkesmässigt under mina snart trettio år i branschen!

Slutligen – 3 personliga saker om dig – om du vill?

1. Åker gärna motorcykel på fritiden. Har en Honda Goldwing 1800 samt en fin gammal Honda CB750 Four från 1971 i garaget.

2. Åker till Nordnorge minst en gång / år för att fiska i havet. Rekordet är en hälleflundra på 113 kg

3. Var delaktig i implementeringen av nuvarande brandskyddslagstiftning i de baltiska länderna.

Tack Tommy, för en trevlig och engagerad pratstund och vi kommer med all säkerhet åter för mer diskussioner. Inte minst om stundande förändringar i byggregler och behov av ökad samverkan inom samhällsbyggnadssektorn. Även vikter och arter efter de årliga fiskeresorna är föremål för uppföljning.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår