Framtidens brandsäkra träbyggnader - sammanfattning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Framtidens brandsäkra träbyggnader - sammanfattning. Artikel 4/4.

I tre artiklar om brandskydd i höga träbyggnader har jag beskrivit hur brandförloppet förändras och blir mer intensivt i träbyggnader, vikten av en omsorgsfullt utförd riskidentifiering samt i senaste artikeln, principer som kan användas för att skapa ett robust brandskydd. I denna avslutande artikel ger jag mig på ett försök till en kärnfull sammanfattning och några råd på vägen för framtidens brandsäkra träbyggnader

skyddsrumsesiktning

Kunskapen om hur KL-trä bidrar till brandförloppet och skivornas beteende vid brand innebär att vissa försiktighetsmått behöver vidtas vid användning av en brännbar stomme. Att en brand självslocknar när lös inredning brunnit upp är en viktig förutsättning för att brandförloppet ska vara förutsägbart. Ett förutsägbart brandförlopp skapas genom att antingen säkerställa att KL-trä inte delaminerar eller genom att använda beklädnadsskivor som skyddar träkonstruktionen tills dess att bränslet tar slut. Om inte producenten kan visa att det lim som används är temperaturbeständig rekommenderas att byggelement av KL-trä skyddas med beklädnadsskivor i träbyggnader med fler än åtta våningsplan.

Utmaningar under alla byggnadens faser

Att bygga högt i trä innebär särskilda utmaningar som behöver hanteras under projektering, produktion och förvaltning. Därför rekommenderas noggrannhet i riskidentifieringen. Lägg vikt vid att fånga upp de svårigheter som uppkommer i en hög byggnad med träkonstruktion. Vidare så bör brandskyddet utformas med utgångspunkt i djupförsvarsprincipen där ledord vid val av system är redundans, oberoende och diversifiering. Verifiera att vald utformning av brandskyddet kan hantera identifierade svårigheter med tillräcklig robusthet. Överväg åtgärder som förhindrar att bränder uppkommer och säkerställer att de kan släckas snabbt om de trots allt uppstår. Var noggrann med detaljer. Anslutningar (förband) är en svag länk som kräver särskild hänsyn. Fastställ rutiner för kontroll av projekteringen som bör ske löpande under hela projekteringsfasen. Under byggtiden är det återigen detaljerna som behöver utföras med stor noggrannhet. Här kan utökad egenkontroll eller kontroll av tredje part med hjälp av fotodokumentation vara särskilt betydelsefull för delar som ej kan kontrolleras efter färdigställande. Brandskydd under byggtid behöver planeras med särskild hänsyn till konstruktionens sårbarhet. Slutligen rekommenderas att samråda med räddningstjänsten om lämplig insatstaktik, utforma ett system för reparation efter skada, t.ex. vattenläckage eller brand samt att fastställa hur ombyggnad kan ske med hänsyn till konstruktionens unika förutsättningar.

Här kommer några råd för brandsäkra träbyggnade

  • Byggnader upp till åtta våningsplan bör i huvudsak kunna utföras med utgångspunkt i förenklad dimensionering. Lättantändlighet, brandmotstånd och bärförmåga kan verifieras med provning. I dessa byggnader utgör räddningstjänsten en värdefull resurs som via invändig och utvändig släckinsats kan begränsa brandspridning. Åtkomligheten för utvändig insats behöver därför vara god runt hela byggnaden.
  • För byggnader med nio till sexton våningsplan krävs särskild hänsyn, även om dessa byggnader inte utgör s.k. Br0-byggnader. I och med att räddningstjänsten ej längre har möjlighet att utföra utvändig släckinsats försvinner en betydelsefull möjlighet att begränsa brandspridning och släcka branden. Oförutsägbara och mer intensiva brandförlopp blir svårare att hantera, vilket kan kompenseras för genom att skydda träkonstruktionen med beklädnadsskivor alternativt genom att använda en KL-träskiva där limmet har en verifierad temperaturbeständighet. Jag kan också tänka mig att sprinkler kan spela en viktig roll här.
  • Om byggnaden har fler än sexton våningsplan placeras den i byggnadsklass Br0, vilket innebär att brandskyddet ska verifieras med analytisk dimensionering. Här finns värdefull vägledning i den rapport som Briab tillsammans med Brandskyddslaget och andra branschaktörer har tagit fram med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF.

Ladda ner rapporten här

 

Artikelserien består av:
1. Kan vi bygga brandsäkert i trä, läs här
2. Höga träbyggnader ger oss unika utmaningar, läs här
3. Att skapa ett robust brandskydd i höga träbyggnader, läs här
4. Framtidens brandsäkra träbyggnader – sammanfattning

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår