Brandskydd, Brandskyddsprojektering & Brandskyddsbeskrivning - Briab

Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering som möter krav och tar tillvara på möjligheter

Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan skapar trygghet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.

ludwig-brandskydd-kontroll-4

Vid nybyggnad eller ombyggnad kan brandskyddet uppfattas som en problematisk och osäker faktor. Rätt hanterat behöver inte brandskyddet sätta gränser för byggnadens utformning. Brandskyddet behöver inte heller fördyra projekteringen eller försena inflyttningen. Briabs brandskyddsexperter har stor erfarenhet av alla typer av projekt och uppdragsgivare. Vi erbjuder stöd och kompetens vid alla viktiga moment genom hela projektet. Från förstudier, via program- och systemhandlingsprojektering till utförande och upprättande av relationshadlingar.

briab-brandskydd-analys-vid-datorn

Analytisk dimensionerng via avancerade beräkningar

På Briab har vi stor erfarenhet och kunnande inom analytisk verifiering av brandskydd enligt Boverkets byggregler. Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk dimensionering, t ex byggnader med mycket stort skyddsbehov. Metoden är även tillämpbar vi komplexa projekt och där ny teknik och innovativa lösningar gör att förenklade dimensioneringen inte räcker för att verifiera en byggnads brandskydd. Vi genomför exempelvis utrymningsdimensionering, avancerade brandgasfyllnadsberäkningar och strålningsberäkningar. På Briab arbetar vi med marknadens mest avancerade verktyg.

Kontroll_andreas

Brandskydd bärande konstruktioner

Med kompetens och erfarenhet finns stora värden att tjäna på dimensionering med beräkningar på de bärande konstruktionerna i en byggnad eller anläggning. Inte sällan blir brandskyddet omfattande och kostsamt om standardlösningar används och kan även påverka utformning och utformning negativt.

Inom brandskydd av bärande konstruktioner kan vi bland annat erbjuda analytisk dimensionering kring:

 • Bedömningar av erforderligt brandskydd för både enstaka konstruktionsdelar och hela konstruktioner.
 • Dimensionering av konstruktionens bärförmåga med hänsyn till brandbelastning, temperatur, utnyttjandegrad och/eller profiltyp.
 • Dimensionering av erforderlig mängd brandskyddsfärg eller inklädnad och ge förslag på eventuell förändring i val av balk- och pelarprofiler för att optimera brandskyddet.
 • Bedömning av befintliga konstruktioner och förslag till förstärkningar.
 • Ge stöd och rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare under hela byggprocessen.
briab-projektering-ventilation

Ventilationsbrandskydd

Utmaningen och målsättningen med varje projekteringsuppdrag är att tillsammans med vår uppdragsgivare utforma så fördelaktiga system som möjligt. Vid ventilationsprojektering handlar det, med få undantag, om att skapa ett system som uppfyller både vår kunds krav och gällande regler med så lite fördyrande och komplicerade brandtekniska installationer som möjligt – t ex. brandspjäll, backströmningsskydd, rökdetektorer, bypass och brandgasfläktar. Och att det görs utan att ge avkall på lågt buller och goda energivärden vad gäller SFP och värmeväxling.

4Z3A1738

SAK3 Certifierade sakkunniga inom brand

På Briab har idag ett flertal certifierade sakkunniga inom brand, SAK3. Certifiering enligt SAK3 sker på personnivå utifrån allmän teknisk kompetens, yrkeserfarenhet av projektering och besiktning/kontroll, godkänd tentamen samt lämplighetsintyg. När det råder oklarheter kring byggherrens eller projektorganisationens kompetenser kan byggnadsnämnden begära att en sakkunnig expert engageras. Den sakkunniga kontrollerar och/eller verifierar om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllda i det aktuella uppdraget. Det är byggnadsnämnden som avgör när behov av sådana extra kontroller/verifieringar föreligger och rollen krävs endast vid dessa specifika omständigheter.

ludwig-brandskydd-digitaliering-ipad-bim

BIM

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att en digital 3D-modell för projektering och visualisering skapas för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

 • Visualisering i en virtuell miljö
 • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
 • Simuleringar
 • Informationshantering
 • Kalkylering
 • Produktionskontroller

På Briab leder vi arbetat att förändra branschen genom att föra in brandskyddsdisciplinen i BIM-miljön och har under senaste åren utvecklat verktyg och metoder för hela byggbranschen för ökad effektivitet och kvalitet.

Läs mer on digitalt brandskydd och BIM på Briab

Se filmen om brandskydd

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på brandskydd så har vi satt samman en animerad film. Unnad dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under dryga tre minuter.

Play

Har du frågor och funderingar kring vår syn på brandskydd eller vill du få hjälp med brandskyddet i ditt projekt, tveka inte att höra av dig.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår