Brandskydd, Brandskyddsprojektering & Brandskyddsbeskrivning - Briab

Brandskyddsprojektering

Brandskydd som möter krav, skapar trygghet och tar tillvara på möjligheter

Där många ser brandskydd som ett krav ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan skapar trygghet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.

Brandskyddsprojektering

Vid nybyggnad eller ombyggnad kan brandskyddet uppfattas som en problematisk och osäker faktor. Rätt hanterat behöver inte brandskyddet sätta gränser för byggnadens utformning. Brandskyddet behöver inte heller fördyra projekteringen eller försena inflyttningen. Briabs brandskyddsexperter har stor erfarenhet av alla typer av projekt och uppdragsgivare. Vi erbjuder stöd och kompetens vid alla viktiga moment genom hela projektet. Från förstudier till slutlig brandskyddsbeskrivning.

På Briab har vi stor erfarenhet av alla typer av projekt och uppdragsgivare. Du får stöd och kompetens vid alla viktiga moment genom hela ditt projekt. Från förstudier till slutlig brandskyddsbeskrivning.

I filmen och texten nedan beskriver vi kortfattat det vi erbjuder inom brandskydd. Ta gärna kontakt med oss om dina utmaningar. Varje projekt är unikt så det är först då det blir riktigt intressant!

Play

Analytisk dimensionering

På Briab har vi stor erfarenhet och kunnande inom analytisk dimensionering av brandskydd. Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk dimensionering, t ex byggnader med mycket stort skyddsbehov. Metoden är även tillämpbar vi komplexa projekt och där ny teknik och innovativa lösningar gör att den förenklade dimensioneringen inte räcker till för att säkra ett fullgott brandskydd.

Vi genomför t ex. utrymningsdimensionering, avancerade brandgasfyllnadsberäkningar och strålningsberäkningar. På Briab arbetar vi med marknadens mest avancerade verktyg.

Bärande konstruktioner

Genom kompetens och erfarenhet finns stora värden att tjäna på dimensionering med beräkningar på de bärande konstruktionerna i en byggnad. Inte sällan blir brandskyddet onödigt omfattande och kostsamt om standardlösningar används och kan även påverka utformning och design negativt.

Vi har stor erfarenhet av brandskydd av bärande konstruktioner och kan bland annat erbjuda:

 • Vägledning och bedömningar av erforderligt brandskydd för både enstaka konstruktionsdelar och hela konstruktioner.
 • Bedömning av befintliga konstruktioner och förslag till förstärkningar.
 • Dimensionering av konstruktionens bärförmåga med hänsyn till brandbelastning, temperatur, utnyttjandegrad och/eller profiltyp.
 • Dimensionering av erforderlig mängd brandskyddsfärg eller inklädnad och ge förslag på eventuell förändring i val av balk- och pelarprofiler för att optimera brandskyddet.
 • Ge stöd och rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare i hela byggprocessen.

SAK3 Certifierade experter

På Briab har idag ett flertal SAK3 certifierade Brandskyddsingenjörer i branschen. Så om byggnadsnämnden skulle bedöma att din/byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig, kan du tryggt vända dig till oss.

Ventilationsbrandskydd

Utmaningen och målsättningen med varje projekteringsuppdrag är att tillsammans med vår uppdragsgivare utforma så fördelaktiga system som möjligt. Behoven ser olika ut från fall till fall. Vid ventilationsprojektering så handlar det med få undantag om att skapa ett system som uppfyller både kundens krav och gällande regler med så lite fördyrande och komplicerade brandtekniska installationer som möjligt – t ex. brandspjäll, backströmningsskydd, rökdetektorer, bypass och brandgasfläktar. Och att det görs utan att ge avkall på lågt buller och goda energivärden vad gäller SFP och värmeväxling.

Läs mer om Briabs erbjudande inom komplett VVS-Projektering här på briab2018.staging.wpengine.com

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Som ansvarig för verksamheter och fastigheter är du enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker. På Briab har vi stor vana vid att hjälpa våra uppdragsgivare att uppfylla ställda krav. I nära och konstruktivt samarbete kan vi bistå med att inventera dina byggnaders/lokalers brandskydd. Vi utför genomgripande riskbedömningar och tar fram åtgärdsplaner och handledningar. Och sist, men inte minst är utbildning och träning av din personal en stor och viktig del i SBA. Det handlar om mycket viktigare saker än att enbart leva upp till ett lagkrav. Det handlar om liv.

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt, i värsta fall i form av sjukfrånvaro, men även i form av producerade konstruktioner som förstörs. Orsakerna till brand kan vara ganska enkla saker som är lätta att missa när man ansvarar för en hyperdynamisk miljö som ett bygge oftast är. Briab erbjuder, genom Briab besiktning och utförandekontroll, regelbundna kontroller och en konstruktiv dialog med platsledning som säkerställer brandskyddet under byggtiden.

Läs mer om Briabs besiktning och utförandekontrolltjänster här

BIM

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar en digital 3D-modell för projektering och visualisering – detta för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

 • Visualisering i en virtuell miljö
 • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
 • Simuleringar
 • Informationshantering
 • Kalkylering
 • Produktionskontroller

På Briab arbetar vi aktivt med att föra in Brandskyddsdisciplinen i BIM-miljön och kommer löpande att lansera verktyg och metoder för ökad effektivitet och kvalitet.

Forskning och Utveckling

FoU på Briab är en länk mellan teori och praktik. Mellan ny förståelse och praktisk tillämpning. Med vår bakgrund och nätverk i den akademiska världen och vårt fokus på innovation och att verkligen leda branschen framåt, har vi en unik möjlighet att ifrågasätta och omvärdera gängse metoder och arbetssätt. Och tillföra ny kunskap.

Läs mer om Briabs forskning och utveckling här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår