Det här behöver göras för att brandskydd ska bli en del av BIM-processen - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Det här behöver göras för att brandskydd ska bli en del av BIM-processen

– En av utmaningarna är att få brandskyddsbranschen med på tåget, men vi behöver också arbeta aktivt för att få acceptans från byggherrar, ägare, förvaltare och byggprojektörer för att en helt ny aktör kommer in i BIM-processen. Ska vi nå dit behöver vi skapa förståelse för vad vi gör, vilken roll vi har och vad vi kan tillföra.

shutterstock_566415352-1140x500

Det säger Johan Norén, F&U-chef på Briab – Brand och Riskingenjörerna AB, som lett projektstudien som syftar till att integrera brandskydd i BIM-processen. I studien, som finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har också NCC och DeBrand Sverige AB medverkat. Studien visar att en sådan integration inte bara är fullt möjlig – den skulle också leda till stora samordnings- och kvalitetsvinster för hela byggsektorn, men också för samhället i stort. I projektrapporten föreslås en metodik för att göra förändringen möjlig.

Men innan den kan börja tillämpas finns det en rad utmaningar och problem som måste lösas. Det handlar om allt från att förändra attityder till teknisk utveckling.

– Inte minst gäller det också att hitta en standardiserad terminologi och nomenklatur för vår bransch. Det här förutsätter ju att en dörr kallas för dörr och inte något annat – oavsett vilket projekt det handlar om, säger Johan Norén.

Vilka är då framgångsfaktorerna? Här listar vi de viktigaste enligt projektrapporten:

Kunskap inom den egna branschen

BIM har rötter som går tillbaka ända till 1960-talet, men brandskyddsbranschen har inte varit en del av den gemensamma plattformen. Det gör att det saknas kunskaper både om BIM-processen, om arbetssättet och om tekniska gränssnitt. Därför gäller det hitta effektiva vägar att nå ut till branschföreträdare med information och fortbildning.

Prata samma språk

BIM bygger på att många aktörer samarbetar på en gemensam plattform. En förutsättning för att samarbetet ska fungera är att alla använder samma begrepp och benämningar på olika typer av innehåll som ska ingå i byggnader och anläggningar. Begrepp, processer och datahantering behöver därför standardiseras. Det gäller för byggbranschen i allmänhet och för brandskyddsbranschen i synnerhet eftersom den stått utanför BIM-miljön. Standardiseringsarbetet bör drivas branschgemensamt på internationell nivå och anpassas till ett neutralt och öppet filformat. På så sätt kan modeller som skapats av olika discipliner samordnas och samgranskas oberoende av vilken mjukvara de skapats i.

Anpassning av IFC

Kommande versioner av filformatet IFC (Industry Foundation Classes) för CAD-program måste få en ”model view definition” kopplad till brandskydd så att brandrelaterad information i form av parametrar och analysresultat kan kommuniceras och tillämpas oberoende av mjukvara.

Nya affärsmodeller

Idag säljer brandskyddsbranschen i huvudsak sin kompetens per timme. Eftersom modellbaserad projektering i BIM-miljö förväntas leda till tidsvinster krävs nya affärsmodeller som värderar kvalitet och effektivitet istället för timtid. Annars saknas incitament för ett förändrat arbetssätt. Detta gäller dock inte enbart brandskyddsbranschen utan hela byggbranschen.

Tydligare ansvarsfördelning

Arbete i BIM-miljö förändrar ansvaret kring handlingar och presenterade lösningar. Därför behöver avtalsstrukturerna och ansvarsförhållandena ses över. BIM-miljön kan också ge upphov till nya riskscenarier. I och med att byggprocessen blir mer digital gäller det att hitta strategier för hur stöld av data eller attacker som skadar data ska hanteras. Det finns också anledning att se över frågor om behörigheter och åtkomst till data på olika nivåer i BIM-miljön. Eftersom förvaltare behöver tillgång till data under byggnadens hela livscykel är det också nödvändigt att framtidssäkra dataåtkomst och kompatibilitet.

Uppdaterade regel- och kontrollstrukturer

Dagens brandskyddsregler är komplexa och svåra att få in i en datormodell. Detta utgör ett hinder för att automatisera kontroll och regelefterlevnad i en BIM-process. Något som påverkar kvalitetssäkringen negativt. Vid framtida revisioner av de svenska byggreglerna är det därför viktigt att  se över regelstrukturen för att underlätta tillämpning i digitala system.

Till sist, Johan Norén, vilka reaktioner får du från aktörer i byggbranschen när du lyfter frågan om att brandskydd bör finnas med i BIM-processen?

– Överlag har responsen varit mycket positiv. Bland beställare och projektörer ser man klara fördelar med att få upp alla aktörer på banan. Inom vår egen bransch har reaktionerna varit med avvaktande. Men vi får uppmuntran från vissa håll och jag skulle nog säga att intresset bubblar under ytan. Det är knappast bara vi på Briab som inser att det här är något som är nödvändigt för att framtidssäkra vår verksamhet, säger Johan Norén.

Fakta BIM

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar en digital 3D-modell för projektering och visualisering – detta för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

  • Visualisering i en virtuell miljö
  • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
  • Simuleringar
  • Informationshantering
  • Kalkylering
  • Produktionskontroller

Här kan du ladda ner projektrapporten i sin helhet:

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår