Utrymningsplan - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utrymningsplan

Utrymningsplan

En utrymningsplan är inte bara en detaljerad skiss över en byggnads layout, det är en livräddande strategi. Den är utformad för att snabbt och säkert leda människor ut ur en byggnad i händelse av brand eller annan nödsituation. En effektiv utrymningsplan tar hänsyn till alla typer av nödsituationer och innefattar flera utgångsvägar, samlingsplatser och tydliga instruktioner för alla involverade.

Varför är en utrymningsplan viktig? 

En välutvecklad utrymningsplan kan göra skillnaden mellan kaos och kontroll i en nödsituation. Den hjälper till att minimera risker och skyddar både människor och egendom. Utrymningsplanen bör vara anpassad efter den specifika byggnadens layout och användning, samt regelbundet uppdateras och övas på. 

Enligt svensk lagstiftning är det obligatoriskt för de flesta verksamheter att ha en utrymningsplan. En effektiv utrymningsplan innebär därför även att du följer de lagar och förordningar som finns, vilket är avgörande för varje ansvarsfull verksamhet.  

Det här ska en utrymningsplan innehålla: 

En utrymningsplan är en del av ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, och bör innehålla flera viktiga komponenter för att vara effektiv och säkerställa en snabb och ordnad evakuering vid nödsituationer:  

  • Detaljerad planritning: En överskådlig och detaljerad planritning över byggnaden som visar alla utgångar, nödutgångar, trappor, hissar, samt tydligt markerade utrymningsvägar. 
  • Samlingsplatser: Utmärkta och säkra samlingsplatser utanför byggnaden där alla kan samlas efter evakuering för att möjliggöra räkning och kontroll. 
  • Specifika instruktioner: Tydliga instruktioner om hur man ska agera vid en utrymning, inklusive rutiner för att stänga av utrustning och säkra känsliga områden vid behov. 
  • Information om brandlarm och kommunikationssystem: Information om hur brandlarmet fungerar och hur kommunikationen ska skötas under en utrymning. 
  • Roller och ansvar: Tydliga beskrivningar av roller och ansvarsområden för utrymningsledare, brandskyddsvakter och första hjälpen-personal. 
  • Särskilda behov: Planer för att säkerställa säker utrymning för personer med funktionsnedsättningar, äldre och barn. 
  • Instruktioner för räddningstjänsten: Information som är viktig för räddningstjänsten, som placering av brandpost, farliga material och andra viktiga säkerhetsdetaljer. 
  • Utrymningsövningar: Schema och procedurer för regelbundna utrymningsövningar för att träna personalen och testa planens effektivitet. Utrymningsövningar är avgörande för att säkerställa att planen fungerar i praktiken. 
  • Underhåll och uppdatering: Rutiner för regelbunden granskning och uppdatering av utrymningsplanen för att säkerställa att den alltid är aktuell och effektiv. 

Dessa punkter säkerställer att en utrymningsplan är omfattande och förbereder alla involverade för en säker och effektiv evakuering vid en nödsituation. Ansvaret för att skapa och underhålla en effektiv utrymningsplan ligger vanligtvis hos fastighetsägaren eller arbetsgivaren. 

Vikten av regelbundna uppdateringar 

Att regelbundet uppdatera utrymningsplaner är avgörande för att säkerställa deras effektivitet och relevans. Förändringar i byggnaders layout, personal, och nya säkerhetsrisker kan göra befintliga planer föråldrade. Genom kontinuerlig revidering hålls planerna aktuella, vilket ökar säkerheten och förmågan att effektivt hantera nödsituationer. 

Hur kan Briab hjälpa till? 

På Briab är vi experter på att skapa skräddarsydda utrymningsplaner som uppfyller både dina specifika behov och gällande lagkrav. Vårt team av specialister kan hjälpa till med allt från brandskydd och säkerhet till riskbedömning. Vi erbjuder även utbildningar, bland annat inom utrymning, så att du kan utbilda dig och dina anställda i hur man följer en utrymningsplan och hur man identifierar och rapporterar potentiella risker. Låt oss på Briab hjälpa er att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö.  

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår