SBA - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA

SBA - vad är det?

Det spelar ingen roll om du driver ett enskilt företag eller en stor verksamhet med hundratals anställda, riskbedömning inför brand är lika viktigt. I det här sammanhanget nämns SBA ofta som term och det står för systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att företag på löpande basis arbetar med att förebygga brand på arbetsplatsen eller i lokalerna.

Vad innebär SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att organisationen planerar, utbildar, kontrollerar, dokumenterar och följer upp sitt brandskyddsarbete. Det är viktigt att det är tydligt vem som har ansvar för vad mellan fastighetsägaren och den som nyttjar fastigheter. Det är en skyldighet enligt ”Lagen om Skydd mot Olyckor” (2003:778) och reglerar ansvar för företag och räddningstjänst.

För att uppfylla kraven som reglerar hur brandskyddet ser ut (SRVFS 2004:3) är alla ägare och nyttjanderättshavare skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att först och främst förhindra att en brand uppstår, samt begränsa skador om en brand skulle uppstå. Själva brandskyddsarbetet kan vara både tekniska åtgärder och organisatoriska åtgärder.

Den svenska ”Lagen om skydd mot olyckor” ställer kravet på att den som är ansvarig för en fastighet, verksamhetslokal eller arbetsplats arbetar aktivt med att systematiskt förebygga risken för brand. Hur ansvaret ser ut kan variera beroende på företag eller organisation, men ansvaret för brandskydd är något alla har. Därför bör du alltid ägna tid och resurser till att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete med externa experter som Briab.

 

SBA för privatpersoner

Privatpersoner är inte bundna att bedriva SBA-arbete, i de flesta fall räcker det med någon form av brandsläckare i sin bostad. En brandvarnare är ett viktigt verktyg att tidigt upptäcka och släcka bränder i hemmet.

Var noga med att kontrollera batteriet i din brandvarnare regelbundet samt kontrollera att brandsläckaren fungerar en gång per år. Första advent är ”den stora batteribytardagen” i ens brandvarnare, och man kan med fördel även kontrollera brandsläckaren vid samma tillfälle.

 

SBA hos företag

Ett centralt inslag när det gäller systematiskt brandskyddsarbete är att informationen förmedlas till medarbetare på alla nivåer på arbetsplatsen. Samtlig personal ska vara väl insatta i företagets brandskyddsarbete och känna till vilka ansvar som finns. Det innebär bland annat att olika ansvar delas upp bland medarbetare och det ska framgå tydligt i all dokumentation om brandskydd på arbetsplatsen.

 

  • Säkerhetsansvarig
  • Skyddsombud
  • Brandskyddsansvarig
  • Utbildare
  • Utrymningsledare

 

I ett företag kan en medarbetare eller flera ha rollen som säkerhetsansvarig i ett systematiskt brandskyddsarbete. Det är dock en roll som kan ha olika betydelser beroende på vilken typ av arbetsplats det rör sig om. Framför allt handlar det om att garantera rutinerna samt se till att kontroller sker löpande. Det kan även vara en form av ansvar för att genomföra kontroller och SBA tester på ett korrekt och säkert sätt.

Skyddsombudet har en form av representerande ansvar för de anställda på arbetsplatsen och då med utgångspunkt i brandsäkerheten på företaget. Om något upplevs otryggt för de anställda är det alltså skyddsombudet som ska se till att detta förmedlas till ledningen.

På många företag delas även ansvaret som utbildare ut till en eller flera medarbetare som då sköter all typ av utbildning inom det brandförebyggande arbetet. Det kan vara vid fasta tillfällen eller löpande när nya medarbetare tillkommer. Här är det viktigt att ledningen prioriterar SBA och ser till att rätt tillfällen ägnas åt utbildning och information till samtliga på företaget. Utbildaren ansvarar för att rätt information kommuniceras till de anställda, men ledningen har ansvar för att den här biten hamnar på agendan.

 

Ansvaret är hos Brandskyddsorganisationen

Notera dock att det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger hos den som är ansvarig för den totala verksamheten. Denna person kan till sin hjälp utse olika typer av ansvariga såsom nämnt ovan som har som uppgift att planera, utföra och följa upp brandskyddsarbetet. Beroende på verksamhetens behov och storlek kan det finnas flera personer med olika funktioner i brandskyddsorganisationen. Observera att uppgifterna kan delas ut men ansvaret för brandskyddsarbetet är fortfarande hos personen med ansvar för den totala verksamheten.

 

Brandskyddsregler för verksamhet & Nödlägesberedskap

När ni bestämt vem som har ansvar för vad, bör nästa action vara att ta fram brandskyddsregler och nödlägesberedskap när branden väl är ett faktum. Detta ökar säkerheten och tryggheten för alla i verksamheten.. Dessa bör finnas lättillgängliga på lämpliga ställen i verksamheten och vara utformade på så sätt att det inte går att missförstå vad som är skrivet. De anställda bör vara väl medvetna om brandskyddsreglerna och för tillfälliga besökare bör de finnas lättillgängliga.

Om en brand eller olycka sker är det viktigt att det finns rutiner för vad som ska göras. Ta fram en nödlägesberedskapsplan där det tydligt framgår vem som gör vad och dokumentera detta väl.

  • Rädda de som är i direkt livsfara, men utsätt dig själv inte för onödigt stora risker
  • Varna alla som hotas av branden
  • Larma räddningstjänsten (ring 112), även om branden redan är släckt kan en kontroll vara nödvändig.
  • Släck branden om den är i ett tidigt skede och du bedömer att du klarar av att släcka den själv. Möt räddningstjänsten när de kommer fram och förklara vart det brinner.

Brandskyddsregler kan också inkludera vilka dörrar som ska hållas stängda för att minska risken för spridning vid brand, rökning i anslutning till byggnaden och renhållning.

 

Kurser inom systematiskt skyddsarbete – engagera medarbetare

För att kunna driva ett SBA-arbete krävs det att personerna som ingår i brandskyddsorganisationen har kunskaper om utrymning, risker i verksamheten, hur en brandsläckare fungerar och vart i byggnaden de finns och så vidare. Detta säkerställs med en utbildningsplan för brandskyddsorganisationen med jämna intervaller. Briab erbjuder ett stort utbud av specialiserade kurser som du enkelt kan boka till dina anställda med syftet att ha flera engagerade roller i verksamheten. Ett exempel är ”utrymningsledare” som är allt mer efterfrågat på svenska arbetsplatser. På utbildningen hos Briab får personen lära sig att ta ett tydligt ansvar för ett bestämt område med syftet att effektivisera utrymningen i samband med brand. Det är du som företagsledare som vet bäst vem på arbetsplatsen som kan passa till rollen.

För dig som driver företag är det viktigt att vara påläst och ha kunskap om arbetsmiljöregler, men även hur du på bästa sätt kan skydda dina anställda. Därför väljer många företagsledare att gå Briabs utbildning med titeln ”Brandskyddsansvarig”. Kursen ger dig förberedande kunskap inför bränder och den riktar sig till alla typer av företag, stora som små verksamheter.

Rollerna när det gäller fördelningen av ansvar och rutiner på ett företag kan variera. Ovan nämnda är några exempel på hur det kan se ut på både stora och små företag som arbetar med SBA.

 

Brandskyddspolicy på arbetsplatser

Det finns flera specifika punkter i SBA som varje organisation och företag måste vara väl informerade om. Här kommer bland annat vikten av en brandskyddspolicy in som på ett tydligt sätt beskriver verksamhetens brandsäkerhetsarbete och vad som gäller. Dessutom är en beskrivning av samtliga installationer nödvändig att ha tillhands.

 

Hantera risker

Beroende på vilken typ av verksamhet och lokal man har så skiljer sig också riskerna åt. Det är viktigt att identifiera vilka typer av risker det finns i just er verksamhet genom att göra en riskanalys. Därefter analyserar man riskerna och skapar rutiner för att minska konsekvenserna vid en brand, eller ta bort riskerna helt och håller om förutsättningarna tillåter det. Det är viktigt att dokumentera de kända riskerna, både för att hantera dem över tid och för att underlätta vid en årlig uppföljning.

Riskanalysen som vi tidigare skrivit om är en stående punkt när det gäller brandskyddsarbetet på företag lika väl som att det ska finnas en konkret utbildningsplan. Det sistnämnda är något du kan anlita specialiserade företag som Briab till. Då är du garanterad ett professionellt utförande helt baserat på expertis när det gäller SBA och brandförebyggande arbete.

 

SBA – Kontrollsystem, uppföljning & dokumentation

För att fylla sin funktion är det viktigt att brandskyddet regelbundet kontrolleras och underhålls. Det är nödvändigt att dokumentationen för kontroll och uppföljning är utformad på ett sätt så att det genomförs på samma sätt varje gång det genomförs, oavsett vem som utför kontrollen.

Det är essentiellt att underhålla många delar av brandskyddet. Regelverk och rekommendationer styr hur ofta dessa underhåll måste ske och i vilken utsträckning. Det finns till exempel regler på hur sprinkler och brandlarm ska underhållas. Tillverkare och branschorgan har rekommendationer på hur rökluckor och brandsläckare underhålls för att säkra tillförlitlighet. Ert SBA-arbete bör därmed inkludera detta med jämna intervaller.

 

Måste företag ha SBA?

Det finns ingenting som kräver att varje svenskt företag har SBA som en löpande rutin i verksamheten. Däremot är brandskyddsarbetet ett moment som ligger på var och en, enligt rådande svensk lag. Det vill säga, både dig som företagare och privatperson. Är det du som har ansvar för verksamheten, medarbetare och byggnaden ska du också ombesörja brandskyddet. Ett upprättat SBA är den rätta åtgärden för att uppfylla de specifika krav som lagen sedan kräver av dig.

Den svenska ”Lagen om skydd mot olyckor” etablerades 2003 och har sedan dess varit den gällande föreskriften för fastighetsägare, företag och verksamheter. Detta som sagt att först och främst förhindra att en brand uppstår, samt begränsa skador om en brand skulle uppstå. Själva brandskyddsarbetet kan vara både tekniska åtgärder och organisatoriska åtgärder. Bland annat omfattar den krav på att rätt utrustning ska finnas i lokalen för att kunna släcka en brand. Även utrustning för att rädda liv är ett krav liksom att undvika onödiga skador i samband med brand. Många företag känner inte till vilka kraven är och just därför är så kallad brandskyddskoll ett effektivt sätt för att se till att rätt förebyggande arbete kommer igång. Annars kan det snabbt leda till onödiga kostnader.

 

Anlita Briab för en professionell brandskyddskoll

Vem som utför arbetet får man själv avgöra. Antingen gör man det själv, eller så anlitar du konsulter för att hjälpa dig med ditt brandskyddsarbete. Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet är anpassat efter just er organisation och er fastighet.

Ett professionellt brandskyddskoll från Briab ger dig kompetens inom områden du inte per automatik har tillgång till. Såsom brandingenjörskompetens, diverse riskbedömning, råd och stöd samt även handledning vid behov. Dessutom erbjuds du lösningar som är baserade utifrån Koldioxidneutralitet 2030. Eftersom Briab strävar efter ett hållbart brandskyddsarbete. Du får alltså SBA och ett tryggt skydd för hela verksamheten via ett enkelt avtal och du betalar inga dolda avgifter.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår