Brandskyddskontroll - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll för din trygghet

En brandskyddskontroll görs för din trygghet och för att kunna hitta eventuella brister och fel i en anläggning i god tid. På så sätt så kan man förebygga bränder och se till att minska skador. Vi på Briab är själva specialiserade på riskhantering och brandskyddskontroll är en viktig aspekt av detta. Man gör olika tester och kontroller på en anläggning för att se till att den fungerar på samma sätt som när den togs i bruk. Det är också något som bör göras regelbundet så mycket kan ändra sig snabbt.

En kontroll i två delar

När man gör en brandskyddskontroll delar man upp arbetet i två delar. Först görs en sotning, sedan en brandskyddskontroll. Syftet med sotningen är att ta bort brandfarliga beläggningar och på så sätt minska brandrisken.

 

Det som följer efter är själva brandskyddskontrollen. Då ser man över hela anläggningen för att upptäcka eventuella fel och brister. Genom att upptäcka dessa motverkar man skador som kan ske vid en eventuell brand. Kontrollanten arbetar hela tiden ur en brandskyddssynpunkt. Man går efter de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

 

En brandskyddskontroll utförs enligt lag

Även om din verksamhet regelbundet utför brandskyddsarbete är det viktigt att boka in en brandskyddskontroll med jämna mellanrum. En sådan kontroll utförs för övrigt av lagen och förordningen om skydd mot olyckor. Det är en lag som trädde i kraft 2004. Lagen säger att varje kommun ska verka brandförebyggande och att både sotning och brandskyddskontroll utförs i de fastigheter som finns i sagda kommun. Det är alltså något som gäller i hela Sverige. Det är också upp till varje kommun om de ska sköta det själva eller om de vill lägga ut det på någon annan.

 

De aktuella objekten fastställs av MSB

Det är MSB eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som det egentligen heter som fastställer vilka objekt som ska ingå i en brandskyddskontroll. Några av de objekt som alltid ska kontrolleras är följande:

 

 • Vedeldade köksspisar
 • Kakelugnar och kaminer
 • Värmepannor
 • Imkanaler från storkök och andra restauranger

Vad är det som undersöks i en brandskyddskontroll?

En kontrollant har alltid en checklista som denne följer i samband med en brandskyddskontroll. Det som kontrolleras är bland annat eldstaden, pannrum och alla de utrymmen som gränsar till eldstaden. Man måste även undersöka alla rökkanaler.

Kontrollanten kollar också på byggnadsmaterialet i såväl bjälklagsgenomföringar som takbeläggning. Rör det sig om ett storkök eller en restaurang kollar man även på saker som fläktar och filter. Själva kontrollen varierar alltså beroende på vad det är för typ av lokal och verksamhet det rör sig om.

 

Förberedelser för dig som driver verksamheten

Det är viktigt att du som driver verksamheten förbereder dig väl inför en kontroll. Du måste bland annat se till att det finns godkända och underhållna säkerhetsanordningar på plats. Det inkluderar till exempel stegar och glidskydd.

Normalt så kommer kontrollanten bara titta sig omkring och kontrollera att allt ser bra ut. Men ibland kan det även krävas lite djupare kontroll. Då använder man sig istället av olika instrument. Man kan till exempel behöva göra en temperaturmätning. Det är dock inget du som driver verksamheten behöver tänka på utan det är ett beslut som tas av kontrollanten.

 

Vad kollar kontrollanten efter?

Det kan vara roligt att veta lite mer om vad kontrollanten tar hänsyn till när det utförs en brandskyddskontroll. Det som de mest kollar efter är hur brandskyddet klarar av dessa faktorer:

 

 • Olika beläggningar och sotbildning
 • Eventuella skador
 • Skiftande temperaturförändringar
 • Skötsel och drift

Något som inte omfattas av brandskyddskontrollen är olika eldningsapparater för gas samt gasledningar. Det är också något som kan vara bra att känna till.

 

Hur ofta ska man utföra en brandskyddskontroll?

Kontrollfristen varierar beroende på vad det rör för typ av anläggning. Normalt så säger man vart tredje eller sjätte år. Dock är det inte du som fastighetsägare som måste hålla koll på när det är dags. Man utgår istället efter uppgifter i en kontrollbok. Dock är det du som fastighetsägare som har ansvar att underhålla fastigheten för att förebygga bränder. Det handlar inte bara om människors säkerhet utan också skador på egendom. Därför kommer du kunna läsa lite mer om hur du ska tänka kring detta för att sköta det på bästa sätt.

 

Fastighetsägaren ansvarar för brandskyddet i en verksamhet

Om du äger en byggnad eller driver en verksamhet i en byggnad har du också ansvar för brandskyddet. Det räcker inte med att det utförs kontroller då och då. Därför finns det en statlig rekommendation om att du ska dokumentera ditt brandskyddsarbete. Många arbetsplatser utser ett skyddsombud som ansvarar för dessa saker. Det är också viktigt att allt dokumenteras så att man kan gå tillbaka och se vad som har gjorts tidigare.

 

Det finns viss utrustning som alltid ska finnas i en byggnad. Dock gäller det inte bara företag och anläggningar utan även hus och hem. Skillnaden är att du som privatperson inte behöver föra någon dokumentation. Den utrustning som du alltid bör ha hemma är följande:

 

 • En fungerande brandvarnare
 • En brandsläckare
 • En brandfilt

Lär dig hur allt fungerar

När du har införskaffat rätt utrustning är det också viktigt att du vet hur du ska använda den. Du måste snabbt kunna rikta brandsläckaren mot en eld om det behövs. Det är också bra att lära sig hur en brandfilt fungerar. Glöm inte heller att regelbundet kolla din brandvarnare och se om den behöver byta batteri eller inte. Det är något som kan rädda liv när det verkligen gäller.

 

Så fungerar brandskydd för olika verksamheter

Om du driver en verksamhet får du vara beredd på att kraven för brandskydd kan variera över tid. Det beror bland annat på vad byggnaden har för risker, för förutsättningar och hur stora lokaler det rör sig om. Om din verksamhet byter lokal måste du göra upp en helt ny utvärdering och koll. I dessa lägen kan det vara väldigt bra att boka in en första brandskyddskontroll för att få allt i rullning.

 

Brandskyddskontroll för en mindre butik

Vi kan ta ett exempel med en lite mindre butik. Om du har små lokaler behöver du förmodligen bara göra en enklare form av brandskyddsarbete. Det viktiga är dock att det görs regelbundet. Det är därför många verksamheter väljer att utse en speciell person som har ansvaret. Då blir det inga missförstånd om vem som egentligen ska göra vad.

 

Kontroll för en större industri eller verksamhet

Driver du en större industri eller verksamhet så behöver du göra ett mer omfattande brandskyddsarbete. Det ska även dokumenteras i högre grad. När det gäller verksamheter som hotell och liknande huserar det ofta mycket folk i en lokal på samma gång. Då är det viktigt att det verkligen finns tydliga instruktioner och skyddsutrustning. Det bör till exempel finnas skyltar om hur man ska agera vid en brand.

 

Verksamheten ansvarar för dokumentationen

Det är upp till varje enskild verksamhet att dokumentera det arbete som görs. Det ska inte heller vara styrt av en person. Vem som helst måste kunna ta över kontrollen om någon slutar eller är sjuk. Du måste även vara beredd på att kommunen kan efterfråga dessa papper utan förvarning. Därför är det viktigt att ha ett fungerande skydd på plats så snabbt som möjligt. Då är du också bättre förberedd när det kommer till en brandskyddskontroll.

Tänk på att din försäkring kanske inte gäller om du inte har följt reglerna för brandskydd och säkerhet. Det kan alltså bli väldigt onödiga och dyra kostnader om en olycka skulle vara framme.

 

Många bränder beror på eldstäder i privatbostäder

Visste du att en tredjedel av alla bränder som börjar i villor och radhus är relaterade till en eldstad? Därför är det inte bara du som driver verksamhet som måste tänka på brandskyddskontroll. Om du har en eldstad i din bostad måste du göra en regelbunden brandskyddskontroll. Även här är det vart tredje eller vart sjätte år som gäller. Det bestäms av vilken typ av eldstad det är och hur ofta man eldar.

Om det till exempel rör sig om en värmepanna som används varje dag så ska den kontrolleras vart tredje år. Handlar det om en öppen spis som bara används vid några enstaka tillfällen så behöver den bara kontrolleras vart 6:e år.

 

Vem är det som utför brandskyddskontrollen?

Som vi skrivit tidigare är det kommunens ansvar att se till att brandskyddskontrollerna utförs enligt tidsplan. Många kommuner väljer dock att inte göra detta själva utan lägger istället över ansvaret på ett eller flera andra företag.

För att få göra en brandskyddskontroll måste du ha en examen som en skorstensfejartekniker. Då måste du först och främst ha tre års erfarenhet av yrket. Examen omfattar även en utbildning som är 40 veckor lång. Den kan du gå på flera orter i Sverige om du skulle vara intresserad.

 

Hur mycket kostar en brandskyddskontroll?

Det kan variera väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor eller är verksam i. Som vi redan har nämnt är det ofta ett utomstående företag som sköter själva kontrollen. Då bestämmer man priset i samband med denna upphandling. Vill du veta exakt vad det kostar i din kommun är det enklast att vända sig direkt till kommunen. De kan även berätta mer om hur det går till i övrigt.

 

Så vet man om det finns en eldstad i huset

Varje hus som finns i Sverige tillhör ett visst sotningsdistrikt. Det är detta sotningsdistrikt som har koll på vilka hus som har eldstäder och när det sist gjordes en brandskyddskontroll. Om du har en eldstad får du alltså ett meddelande om när det är dags för nästa kontroll. Det är inget som du måste hålla reda på själv. Det kommer även en sotare och sotar regelbundet för att minska risken för sotbrand.

 

Vad är skillnaden på sotning och en brandskyddskontroll?

När man sotar tar man bort brännbara beläggningar i eldstäder och skorstenar. Det är så man minskar risken för en sotbrand. Även här är det kommunen som bestämmer hur ofta det ska sotas. Vanligtvis så brukar det ske en gång om året. Det är också kommunen som bestämmer hur mycket det ska kosta.

En brandskyddskontroll är alltså bara en kontroll av eldstaden och skorstenar. Då kontrollerar man allt som omfattas av eldstaden. Tänk på att om din eldstad inte är kontrollerad så får du inte lov att elda i den. Om du precis har köpt en ny fastighet med en eldstad är det därför viktigt att kolla med sotningsdistriktet vad som gäller.

 

Glöm inte bort säkerheten på taket

Något som inte får glömmas bort i brandskyddskontroller är att det ska vara säkert att röra sig på taket. Det måste finnas stegar och och takbryggor samt glidskydd. Dessa stegar och takbryggor ska dessutom vara gjorda i metall. Det är du som husägare eller fastighetsägare som har ansvaret för detta. Det är också något som är bra att kolla upp direkt när du flyttar in i en ny bostad eller fastighet. Något som många ofta glömmer är att detta även gäller för fritidshus.

 

Få hjälp med brandsäkerheten av en expert

Hos oss på Briab kan du få hjälp med allt som rör brandskydd och brandsäkerhet. Vi har flera tjänster inom brandsäkerhet som säkrar dina fastigheter och byggnader. Det är något som du aldrig bör slarva med, även om det inte ingår i dina vardagliga sysslor. Vi utvecklar ständigt metoder för brandskydd och kan ta fram skräddarsydda lösningar för din verksamhet.

Även om du regelbundet kommer få kallelse om brandskyddskontroller är det också viktigt att du har rätt skydd resten av året. Om du driver en verksamhet bör alla nyanställda få en genomgång om brandsäkerhet och hur de ska agera i tillfälle av brand. Man ska till exempel ha en uppsamlingsplats där alla ska gå när det brinner. Då kan man räkna in alla och se så ingen saknas.

 

Sammanfattning

En brandskyddskontroll handlar alltså om att verka förebyggande och hitta eventuella brister i en anläggning. Det gäller även eldstäder i privatbostäder. Det är varje enskild kommun som ansvarar för detta men de outsourcar det gärna till andra företag. Som fastighetsägare behöver du inte fundera över detta då du får en kallelse när det dags.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår