AFS brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

AFS brandskydd

AFS brandskydd

Förkortningen AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling. 2021 utformade myndigheten nya föreskrifter och det omfattade också regelverket kring brandskydd.
Det innebär att kraven skärpts betydligt. Något som har påverkat brandkraven för alla byggprojekt och byggnader i hela landet. De här nya kraven som AFS brandskydd för med sig berör alltså inte minst projektörer och byggherrar.

Bland annat handlar bestämmelserna om tillgänglighet av brandskydd i en fastighet. Det finns också ett strikt regelverk kring hur utrymningsvägar ska vara utformade i fastigheter och lokaler. Utrymningsvägarna ska vara lättillgängliga för så många som möjligt, oavsett var i byggnaden personer kan befinna sig.

Säkerställ kunskapsnivåerna

Trots att regelverket finns på plats kan det ibland råda osäkerhet i en organisation för hur brandskyddet ska se ut. Det kan gälla allt från var sprinklers ska vara placerade, till kunskap om vilken nivå som säkerheten ska ligga på.
Eftersom föreskrifterna är tvingande kan det vara bra att låta en representant för företaget gå en utbildning i exempelvis AFS brandskydd. Då får personen all den uppdaterade kunskap som är nödvändig för att tillmötesgå kraven.
Den som är utbildad i brandskydd har även kompetensens att genomföra brandövningar, något som bör ske årligen på en arbetsplats.

Placering av handbrandsläckare

Även placeringen av brandsläckare är en viktig faktor när det gäller brandsäkerhet. I enlighet med AFS-föreskrifterna måste handbrandsläckare finnas med i utrymningsplanen och även vara väl synliga.

Att handbrandsläckaren finns med i dokumentationen är särskilt viktigt i de fall där de inte är synligt placerade. Det kan vara i ett låst utrymme eller om släckaren är svårtillgängligt placerad på ett ställe där personalen i vanliga fall inte vistas.

Anslag och information om utrymningsvägar

På större arbetsplatser måste arbetsgivaren eller fastighetsägaren enligt AFS brandskydd se till att det finns skyltar och information som tydligt och klart visar var utrymningsvägarna är och vilken väg personalen måste ta.

AFS brandskydd inom industrisektorn

Om ditt företag är verksamt inom industrisektorn kan vi rekommendera att du går med i IPS, Intresseföreningen för processäkerhet. Här får du hjälp med utbildning, handledning och information om ny forskning som berör brand och annan säkerhet.

Du får även fördjupad kunskap om vilka risker som finns inom en industriverksamhet. Då blir det automatiskt lättare att veta hur du ska gå tillväga för att etablera ett effektivt AFS brandskydd.

Utbildning och information om AFS brandskydd

Det är viktigt att alla i ett företag har tillräcklig kompetens för att kunna agera på ett korrekt sätt om en brand uppstår i en fastighet. Att kunna släcka en brand i ett tidigt skede kan vara avgörande för att minimera skador på utrustning och i lokaler. Det viktigaste är naturligtvis även att ingen kommer till skada.

För att det här ska kunna upprätthållas behöver alla i företaget ha grundläggande kunskaper i hur bränder hanteras. Kunskaperna behöver också uppdateras och repeteras regelbundet.

I första hand har VD:n och styrelsen i ett företag ansvar för att ett AFS brandskydd fungerar som det ska. Det är alltså viktigt att de ser till att delegera ansvaret till någon som kan ta ett helhetsgrepp gällande brandskyddet samt utbilda resten av personalen.

 

Läs mer om brandskyddskoll här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår