Farligt gods - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods är material eller ämnen med potentiellt farliga egenskaper som kan utgöra en risk för människor, egendom och miljö om de inte hanteras korrekt. Exempel på sådana ämnen inkluderar bensin, gasol, arsenik, radioaktiva material och fyrverkerier. Dessa material kräver särskild försiktighet och strikta regler för att minimera riskerna för olyckor och skador i samband med transport.

Farligt gods kontra farligt avfall

Det är viktigt att skilja mellan farligt gods, som är farligt under transport och användning, och farligt avfall, som är avfall med farliga egenskaper. Båda kräver specifika hanteringsprocesser för att undvika skador och föroreningar. 

Olika typer av farligt gods

Farligt gods klassificeras efter dess primära farliga egenskaper: 

 1. Explosiva ämnen och föremål: Inkluderar dynamit och fyrverkerier. 
 2. Gaser: Omfattar brandfarliga, icke-brandfarliga, giftiga och oxidiserande gaser som butan, helium och klor. 
 3. Brandfarliga vätskor: Som bensin och alkohol. 
 4. Brandfarliga fastämnen: Ämnen som fosfor och vissa typer av gödselmedel som kan orsaka brand genom friktion. 
 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider: Exempelvis kaliumnitrat och väteperoxid. 
 6. Giftiga och smittförande ämnen: Som cyanid och medicinskt avfall. 
 7. Radioaktiva material: Som uran och radium. 
 8. Frätande ämnen: Som svavelsyra och saltsyra. 
 9. Diverse farliga ämnen och föremål: Inkluderar miljöfarligt material som asbest och vissa typer av plast. 

Vem hanterar farligt gods?

Farligt gods hanteras av flera yrkesgrupper som kräver specialutbildning. Transportföretagens chaufförer och logistikpersonal transporterar dessa material via väg, järnväg, sjö och luft. Tekniker och operatörer i industri- och tillverkningssektorn, forskare i laboratorier och sjukvårdspersonal som hanterar medicinskt avfall, samt inspektörer och räddningspersonal från myndigheter och räddningstjänst, är alla involverade i hanteringen av farligt gods. 

Förkortningar inom farligt gods

Några viktiga förkortningar som används inom hantering av farligt gods: 

 • ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road): Ett europeiskt avtal som reglerar transport av farligt gods på väg, inklusive krav på förpackning, märkning och transportfordonens utrustning. 
 • RID (Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail): Regler för transport av farligt gods med järnväg, med fokus på säker förpackning, märkning och hantering. 
 • IMDG (International Maritime Dangerous Goods): Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss, som specificerar klassificering, förpackning, märkning och hantering för marina transporter. 
 • IATA (International Air Transport Association): Organisation som utvecklar regler för säker lufttransport av farligt gods, inkluderande klassificering, förpackning, märkning och dokumentation. 

Att tänka på när man hanterar farligt gods

Beakta följande vid hantering av farligt gods: 

 • Utbildning och kompetens: Se till att personalen har relevant utbildning. 
 • Märkning och dokumentation: Håll etiketter och dokumentation uppdaterade och tillgängliga. 
 • Förpackning och emballering: Använd godkända förpackningar för säker containment. 
 • Nödprocedurer: Ha tydliga rutiner för hantering av olyckor och utsläpp. 
 • Regelbunden kontroll och underhåll: Inspektera och underhåll utrustning och fordon regelbundet. 

Riskhantering av farligt gods

Effektiv riskhantering av farligt gods innebär att identifiera och analysera potentiella risker samt att implementera åtgärder för att kontrollera eller eliminera dessa risker. Vi jobbar med: 

 • Riskbedömningar: Identifiera sårbarheter och potentiella riskkällor. 
 • Säkerhetsplanering: Utveckla och implementera säkerhetsplaner. 
 • Övervakning och beredskap: Ha beredskapsplaner för snabb insats vid olyckor. 
 • Kontinuerlig utbildning: Utbilda personal och håll er informerade om nya regler, produkter och risker. 

Hantera farligt avfall med hjälp av Briab

För att hantera farligt gods effektivt och säkert, börja med att utvärdera din nuvarande hantering och säkerhetsplaner. Kontakta oss för en genomgång av våra tjänster eller för att boka en utbildning som stärker din säkerhet och effektivitet i hanteringen av dessa kritiska material.  

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår