SBA checklista - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA checklista

Lär dig mer om systematiskt brandskyddsarbete

Varje fastighetsägare eller fastighetsförvaltare behöver utföra brandskyddsinspektioner av sina lokaler och fastigheter minst fyra gånger per år. Som ett stöd i den processen finns SBA checklista, ett underlag som beskriver vilka kontroller som den ansvarige ska genomföra och på vilket sätt.

I en SBA checklista ingår bland annat att räddningstjänsten ska kunna komma fram om det skett en olycka. Kontroll sker så att det inte förekommer hinder i utrymningsvägarna och att allt relevant brandsläckningsmaterial finns tillgängligt om någon behöver släcka en mindre brand. Det ska också finnas larmsystem installerade som varnar vid fara, till exempel ett brandlarm.

Vad är SBA?

SBA står för systematiskt brandskyddsarbete som går in under lagen om skydd mot olyckor. Det är fastighetsägaren som ansvarar för brandskyddsarbetet och här ingår en rad åtgärder och kontroller. Arbetet består även av att utbilda personalen och att dokumentera och följa upp de åtgärder som är bestämda.

Syftet är att säkra en brandriskfri miljö i bostäder, kontors- och industrilokaler, offentliga lokaler som skolor och sjukhus samt köpcentra. Fastighetsägaren kan i vissa fall lägga över ansvaret för SBA checklista på den som nyttjar fastigheten eller lokalerna.

Fastighetsägarens skyldigheter

Som fastighetsägare har du en rad skyldigheter vad gäller brandskyddet. I det ingår att vidta åtgärder så att en brand inte uppstår och att begränsa skador om den ändå skulle göra det. Åtgärdsprogrammet kan både vara i form av utrustning som larm och brandvarnare men även handla om förändringar i organisation och arbetssätt.

Det generella rådet är att varje företag eller organisation ska ha en anställd som är ansvarig för brandskyddsarbetet. Ansvaret för en SBA checklista kan sedan fastighetsägaren dela upp på flera personer inom organisationen, bara det blir tydligt vem som ansvarar för vilka delar.

Utbildning av medarbetarna

Inom ansvaret för brandskyddet ligger också rekommendationen att företaget som nyttjar lokalen utbildar sina medarbetare i brandskyddsarbete och SBA checklista. Det gäller inte bara kontors- eller industrilokaler utan även flerfamiljshus som bostadsrättsföreningar och privatpersoner som bor i hus.

Följande ska kontrolleras

För att vara säker på att ägaren tar ansvar för brandskyddsarbete på ett korrekt sätt finns det en SBA checklista som ska följas vid de olika inspektionerna. Börja med att se till att nödutgångar och utrymningsvägar inte är blockerade och att dörrarna är väl skyltade. Dörrarna ska inte stå uppställda permanent, de ska vara lätta att öppna och lamporna ska fungera.

Vidare ska brandsläckare och annan släckningsutrustning vara uppmonterade och skyltade så att de är enkla att nå och använda. Tänk också på att drifttesta all teknisk utrustning såsom brandvarnare och larm. Förutom brandvarnare ska även en brandfilt och en förbandslåda vara tillgängliga och lättåtkomliga.

Efterarbete

När fastighetsägaren har kontrollerat allt och bockat av hela checklistan ska ni dokumentera allt i ett protokoll. Dokumentet blir sedan en rapport till räddningstjänsten. Rutinen ska följas varje gång en kontroll sker, det vill säga fyra gånger årligen. Tänk även på att gå igenom teknisk apparatur så som glödlampor, disk- eller tvättmaskiner samt elledningar så att de fungerar som de ska. De kan annars lätt orsaka kortslutningar som i värsta fall kan leda till brand.

Kontrollera avslutningsvis eventuell brandgasventilation och nödbelysning och se till att lokalerna är städade innan ronderingen blir avslutad.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår