Vad ska ingå i en riskanalys? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Vad ska ingå i en riskanalys?

Vad ska ingå i en riskanalys?

Verksamheter skriver riskanalyser regelbundet för att vara förberedda på om en olycka väl skulle inträffa. Riskanalyser har som uppgift att identifiera och prioritera risker. Vidare har analysen som uppgift att ta bort risker. Analysen ska också minska de konsekvenser som uppstår i samband med eventuell brand.
I den här artikeln har vi sammanfattat viktiga steg som borde ingå i den brand riskanalys som du ska göra.

Syfte med riskanalys

En riskanalys har som syfte att specificera rutiner som tydliggör vem som ansvarar för vad gällande förebyggande brandskydd i verksamheten. Ansvariga ser till så att det förebyggande arbetet fortlöper. Verksamhetsledningen skapar rutiner. I rutinerna framgår det tydligt vem som har ansvar för vad samt hur eventuella fel och brister blir åtgärdade.

En arbetsprocess i olika steg

Arbetsledningen gör en bedömning gällande vilka brandrisker som finns. Ledningen delar upp arbetsprocessen i olika steg för att hålla reda på så att allt nödvändigt blir inkluderat i riskanalysen. Risker som finns i samband med brand kan bli behandlade på olika sätt. Det viktiga är att vara medveten om de olika riskerna som spelar in.

Lyft fram sannolikhetsgrad

Till en början bör ledningen specificera sannolikheten för att brand uppstår. Ledningen tittar då på hur riskerna ser ut utifrån vilken verksamhetstyp som de driver samt vilken area lokalen har. Du bör ta hänsyn till hur snabbt branden har chans att sprida sig i lokalen. Branden sprider sig utifrån vilka möjligheter det finns för släckning och vilka verktyg som finns i byggnaden som blir aktiverade vid brand.

Kostnad för risker

Det är också en god idé att göra en beräkning över riskernas kostnad. I beräkningen ska du ta hänsyn till hur stor sannolikhet det är att en brand ska uppstå. Här tar du också med information gällande hur mycket det skulle kosta att reparera den skada som branden orsakar. Kostnaden ska bli baserad på hur utbredd skadan blir och hur mycket av byggnaden som eventuellt kommer att blir förstörd av branden. Du bör ställa dig frågor som hur brandbelastningen är i byggnaden samt om det finns material som kan göra att elden sprider sig.

Ställa risker mot åtgärder

Ledningen bör ställa risker mot åtgärder som kan förhindra branden att sprida sig. Det är bra att göra en kartläggning för att tydliggöra vad du faktiskt kan göra för att förebygga onödig skada. Vid kartläggningen bör du ställa frågor om det finns några brandcellsgränser, om det finns branddörrar samt vad det finns för släckutrustning tillgänglig i byggnaden. Du bör också specificera hur tillgången till brandsläckare ser ut samt hur många vattensprinklers som finns och var de sitter. Vidare kan det vara bra att specificera hur snabbt räddningstjänsten kan vara på plats. Beroende på vart lokalen du befinner dig i finns, kan räddningstjänstens utryckning gå olika snabbt. Finns lokalen till exempel på landsbygden och den närmsta brandkår finns i närmsta stad, tar det längre tid för brandkåren att rycka ut än om lokalen skulle finnas i samma stad. Det bör du ta med i beräkningarna.

Brandutrustningen som är med i riskanalysen, bör ha en rutin för kontroll och det bör också finnas en rutin för utbildning av personal i brandskydd.

Ovan nämnda är bara en del av de frågor som ni bör ställa er vid en riskanalys för brand. De kostnader som uppstår vid en brand handlar inte bara om materiella ting utan det kan också handla om oväntade stopp av eventuella maskiner samt förlorade andelar på marknaden. Det skapar också en stor sårbarhet för byggnaden och verksamheten.

Värdering och bedömning av risker

Vidare är det viktigt att vara medveten om att du inte helt kan undvika risker. Företaget som finns i byggnaden måste därför ta beslut gällande vilka risker som kan vara accepterade och inte. Du bör ta hänsyn till vad för verksamhet som ni bedriver och hur kritiskt en inträffad brand kan bli för det aktuella företaget.

Rutin för verksamheten

För att ha koll på den sårbarhet som finns vid brand kan det vara bra att sätta upp en tydlig rutin. Ett första steg i rutinen kan vara att nya medarbetare samt timvikarier har kunskap om verksamhetens brandskyddsarbete. Vidare är det viktigt att förankra så att verksamhetens alla medarbetare har koll på vad de bör göra vid eventuell brand samt uppsamlingsplats. Verksamheten bör också ha en rutin för krishantering samt rutiner för vad som sker om brand inträffar vid ensamarbete. Företagets ledning bör alltid vara tillgänglig om det är så att brand inträffar.

Samverkan för de anställda

När rutinen är framtagen är det av största vikt att specificera vem som gör vad. Informationsdokument ska finnas i verksamheten. Dokumenten ska tala om vem som ansvarar för vad och vem som leder brandskyddsarbetet under vardagar, helger och nätter. Kanske är det så att ni är verksamma inom en bransch som bedriver verksamhet dygnet runt. Det är då viktigt att det är extra tydligt vem det är som har ansvaret så att personalen vet vad som gäller.

Uppföljning för att hålla rutin levande

När en tydlig rutin är framtagen och förankrad i företaget är det av största vikt att följa upp rutinen. Företagets ledning bör göra återkommande kontroller av rutinen så att den fortfarande är aktuell. Uppdatering av rutinen bör göras minst en gång om året, om inte än mer ofta.

Förändringar ska alltid följas upp

Är det så att några förändringar inträffat bör de specificeras och riskanalysen bör utföras på nytt. Ett exempel på en förändring kan vara att lokalen har byggts ut och det har missats att göra en ny riskanalys för den nya ytan. Ledningen i företaget bör då prioritera att göra en ny riskanalys för att belysa nya potentiella brandrisker och ta fram åtgärder för att bemöta de risker som finns. Personal bör utbildas regelbundet och nyanställda ska alltid ta del av de brandrutiner som finns, för att skapa en trygg arbetsmiljö och för att själva känna sig trygga på arbetsplatsen om brand skulle uppstå. Varje medarbetare ska ha koll på vad som ska göras vid brand och vilket område denne har ansvar för om olycka skulle inträffa.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår