Brandskydd garage - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd garage

Brandskydd i garage - ett bra brandskydd kan rädda egendom och liv

Beroende på hur ett garage är utformat varierar kraven på brandskydd. En brand sprider sig väldigt fort och ett bra brandskydd kan göra mycket för att hjälpa kontrollera eller släcka branden helt. Tänk på att det är mellan 100 och 130 personer som omkommer i bränder varje år. Genom ett bättre brandskydd hade många människors liv gått att rädda.

Krav på brandskydd garage

Bygglagstiftningen har olika regler för hur du förhindrar spridning av brand. Lättaste sättet att tänka är att ju närmare byggnader är varandra, desto mer brandskydd krävs. Är det dock längre än åtta meter bort från en fastighet finns inget krav. Däremot så är det givetvis att rekommendera att även då använda sig av ett bra brandskydd.

Kravet då du bygger ett eget privat garage gäller för den vägg som ligger närmast den andra byggnaden. Väggen ska vara en så kallad brandteknisk konstruktion. Det betyder en brandvägg eller någon form av brandcellsgräns.

Flerfamiljshus

Fastighetsägaren ska se till att det finns utrustning för brandsläckning och livräddning. Ägaren måste dessutom se till att alla åtgärder finns på plats för att förebygga en brand. Det betyder att bland annat garaget är ägarens ansvar. Allt från att utrymningsvägar finns till underhåll av brandskydd. Är det en nybyggnation är det även då fastighetsägarens ansvar att brandsäkerhetsföreskrifterna fullföljs i både garage och resten av fastigheten under byggnationens gång.

Fastighetsägaren alternativt bostadsrättsföreningen är de som har huvudansvaret då det kommer till brandskydd. De ska till exempel se till att varje hem har en brandvarnare. Inom hushållet är det dock den boende som ser till att brandskyddet är aktivt, till exempel genom att byta batterier i brandvarnaren.

Brandskydd flerbilsgarage

Garage för plats med flera bilar har en hel del krav. Det ska finnas fläktar eller luckor för ventilering av brandgas. Även dörrar som leder utomhus kan användas för ventilering. Om garaget inte är djupare än 40 meter går det bra att endast ha porten som öppning.

I garaget måste det finnas minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna ska vara belysta, till exempel med nödbelysning eller utrymningsmarkering. Det ska även finnas ordentlig utrustning för eventuella bränder.

Brandskydd för carport

Även en carport räknas som en byggnad och därmed gäller kraven även cartportar. Om carporten är i anslutning till fastigheten räcker det att brandskyddet finns i ytterväggen intill. Har carporten en öppen sida måste brandskyddet finnas i den andra byggnaden. Tänk på att det även gäller då två carportar är byggda bredvid varandra.

EI30 och EI60

Det finns olika brandtekniska klasser för byggnader. De som gäller för garage är ofta EI30 och EI60. För att lätt förklara vad de här betyder står E står för integritet, I för isolering och siffran för antalet minuter där rök och lågor inte släpps igenom. Beteckningen E innebär i detalj att fönstren i fastigheten är integrerade, alltså täta, mot rökgaser och eldsflammor. De ska hålla emot i antingen 30 minuter eller 60 minuter, beroende på klassningen.

Det finns även andra brandtekniska klasser så som R15, R30 och R60. R:et står för bärförmågan i byggnadsdelar. Några exempel på bärande byggnadsdelar är balkar och pelare. Siffran står även i de här klasserna för hur länge de ska hålla vid eventuell brand.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår