Brandskyddsbeskrivning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning

När du ansöker om bygglov ska en brandskyddsbeskrivning finnas och gå med i ansökan. En brandskyddsbeskrivning är en sammanställning för att säkerställa skäliga brandskyddsåtgärder är vidtagna och att de är funktionsdugliga. När du söker bygglov så ska du upprätta och bifoga en brandskyddsbeskrivning som senare ligger till grund för en brandskyddsdokumentation.

Vad är en brandskyddsbeskrivning?

För att ett bygge inte ska bli felkonstruerat så att det i efter hand skulle orsaka extrakostnader i form av ombyggnad kräver de flesta kommuner en preliminär brandskyddsdokumentation. Innan bygget är klart och när du ansöker om bygglov så heter det brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsbeskrivningen sammanställer också vilka förutsättningar och brandskyddskrav som råder för just den byggnaden som bygglovet avser. En sådan rapport brukar hamna på 10 till 15 sidor. Innehållet ska vara beskrivet på ett sådant sätt att alla inblandade ska förstå vad som gäller, även den läsare som inte jobbar med brandskydd.

Ett sådant arbete kan helt ske på distans men när gäller ett större projekt kan vissa kommuner även göra platsbesök. Att göra en brandskyddsbeskrivning kan variera i tid och omfattning beroende på vad det är för byggnad, vilken verksamhet byggnaden är avsedd för och vilka avstånd till bebyggelse runt omkring.

Brandskyddsbeskrivningen och -dokumentation

Kravet på brandskyddsdokumentation finns i byggreglerna för den färdiga byggnaden. Brandskyddsbeskrivningen som är ett krav för bygglovet uppdateras när bygget är klart. På så sätt är den är viktig då den ligger till grund eller blir omarbetad för brandskyddsdokumentationen.

Att uppdatera en brandskyddsbeskrivning till en brandskyddsdokumentation när byggnationen är klart tar inte lång tid, några timmar, om inte det har skett större ändringar.

Vilka byggnader?

Det ska finnar brandskyddsbeskrivning för alla nya byggnader trotts att de varierar i omfattning. Ett enkelt garage kan vara någon enstaka sida medan till exempel stora offentliga byggnader kräver mer omfattande arbete. En brandskyddsbeskrivning ska även ändras och uppdateras vid ombyggnationer.

Det har varit krav på brandskyddsdokumentation från BBR, Boverkets byggregler, sedan 1994. Det gäller alla byggnader förutom komplementsbyggnader under 15 m2, det vi i dagligt tal kallar friggebodar.

Exempel på innehåll i en brandskyddsbeskrivning

I en brandskyddsbeskrivning kan följande huvudområden finnas med. För mindre hus är endast några av dessa punkter brukligt att ta med,

  • En översiktlig beskrivning som redogör för dimensionering, placering, märkning av utrymningsvägar i förhållande till antalet människor i lokalerna samt lokalernas storlek.
  • Skydd mot brandspridning inom och brandceller samt brandgasspridning.
  • Beskrivning av bärförmåga vid brand.
  • Ventilationssystem med brandspjäll, avstängning vid brand.
  • Redogörelse av fast brandsläckning.
  • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning vid utryckning.
  • Övriga brandtekniska åtgärder samt drift- och underhållsinstruktioner.

Kostnader för brandskyddsbeskrivning

Det är billigare med en brandskyddsbeskrivning för till exempel lagerlokal som är klassad som Br2-byggnad, det vill säga en byggnad med måttligt skyddsbehov. Priset och arbetet ökar ju mer omfattande arbetet blir. Det blir dyrare om det gäller en Br1-byggnad, det vill säga en byggnad med stort skyddsbehov.

För till exempel flerbostadshus med flera våningar kräver oftast platsbesök och kraven ökar och därmed kostnaderna. Till skillnad för en byggnad som har litet skyddsbehov, en så kallad Br1-byggnad.

Lär dig mer om brandskyddskontroller här.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår