Brandskyddsutbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddsutbildning

Vikten av brandskyddsutbildning

Arbetsplatser är enligt lag ålagda att ha ett brandskyddsarbete. Chefen eller huvudmannen på en arbetsplats är alltid den som har huvudansvaret för arbetsmiljön och säkerheten. Däremot kan chefen delegera arbetsuppgifter och låta en medarbetare ansvara för det regelbundna arbetet inom något arbetsmiljöområde.
Många arbetsplatser har därför en eller flera brandskyddsansvariga. Det är viktigt att den eller de utsedda får adekvat brandskyddsutbildning för att kunna göra ett säkert brandskyddsarbete.

Utbilda personalen inom brandskyddsarbete

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i byggnaden som har det yttersta ansvaret över brandskydd. Därför är det oftast en bra idé att du som huvudansvarig går en brandskyddsutbildning. Du kan däremot utse brandskyddsansvariga bland de anställda för att avlasta ditt arbete. Då behöver självklart även dem gå en brandskyddsubildning. Ni kan med fördel gå den tillsammans.

Men det är också bra att hela personalen får gå en grundkurs i brandskydd. För att en arbetsplats ska vara säker måste alla ha grundläggande kunskaper om just brandskydd. I en sådan utbildning får personalen lära sig att arbeta förebyggande mot bränder, men också hur de ska agera vid en eventuell brand. Utbildningen är inte lika omfattande som den för en brandskyddsansvarig.

Vad ingår i en brandskyddsutbildning?

I en brandskyddsutbildning kommer personalen bland annat att få lära sig om riskeliminering och brandteori. Men de kommer också få praktisk utbildning inom brandsläckning och utrymning. Syftet med en brandskyddsutbildning är att medarbetarna ska kunna skydda både sig själva och människor i närheten vid en eventuell brand.

Utbildning för brandskyddsansvarig

Dina utvalda brandskyddsansvariga kommer att få utbildning inom det systematiska brandskyddsarbetet. De kommer få lära sig att brandskyddsarbete innefattar två områden. Det förebyggande arbetet för att minska risken för brand men också det akuta arbetet om vad som ska göras om en brand skulle uppstå.

De kommer få lära sig hur en egenkontroll ser ut, men också vilka som är de viktigaste lagarna och föreskrifterna. Och det är anledningen till att även du som chef bör gå en brandskyddsutbildning.

Få hjälp med ert brandskyddsarbete

Ett brandskyddsarbete är komplext och kräver mycket kunskap. Eftersom ett fullgott brandskyddsarbete kan vara skillnaden mellan liv och död är det inget ni kan tumma på. Även om du som chef utser brandskyddsansvariga som får gå en ordentlig utbildning finns det anledning att ta in experthjälp.

En brandskyddsutbildning är alltid allmän och kommer inte vara anpassad efter just er verksamhet. Väljer ni däremot att anlita en expert inom området kan personen komplettera utbildningen och hjälpa brandskyddsansvariga att implementera sina kunskaper på den aktuella arbetsplatsen.

En expert inom brandskyddsarbete kan hjälpa dem som nyss har gått en brandskyddsutbildning att komma igång med arbetet.

Regelbunden uppdatering av en brandskyddsutbildning

Så länge det är samma person som är utsedd till brandskyddsansvarig på en arbetsplats behöver inte den personer gå någon ny brandskyddsutbildning. Däremot är det viktigt att personalen regelbundet får uppdatering om brandskydd. Speciellt om det är stor omsättning på personal.

En större arbetsplats kan ha som rutin att en gång om året skicka nya medarbetare på brandskyddsutbildning. Den som är utsedd till brandskyddsansvarig kan ha i uppgift att regelbundet uppdatera övrig personals kunskaper inom brandskydd.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår