Brandskydd särskilt boende - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd särskilt boende

Brandskydd särskilt boende

Ett bra brandskydd är viktigt i alla byggnader och verksamheter. Reglerna skiljer sig dock åt beroende på vilken typ av aktivitet det är i fastigheten. När det kommer till brandskydd särskilt boende är det mycket viktigt att minimera riskerna för personer som bor där, samt ha en tydlig plan om en brand skulle uppstå. I den här artikeln går vi igenom vad lagen säger om brandskydd särskilt boende, samt vad som är viktigt att tänka på i sammanhanget.

Regler om brandskydd för särskilt boende

I dagsläget saknas det enhetliga krav på brandskyddet i det som kallas särskilda boenden. När det kommer till de särskilda boenden som byggdes efter 2012 finns det krav på att installera automatiska släcksystem. Något sådant gäller dock inte för de boenden som uppfördes innan 2012. Sedan är det förstås upp till de ansvariga att se till att det löpande brandskyddsarbetet fungerar som det ska.

Andra krav som gäller för särskilda boenden är att brandlarm ska finnas överallt, vilka ska signalera till bemannad personal. Om boendet är obemannat under vissa tider av dygnet, såsom på natten, ska larmet gå direkt till räddningstjänsten. Det alternativet gör dock att det tar längre tid för hjälpen att nå boendet och riskerna för personskador och skador på egendom ökar därmed avsevärt.

Effektiv släckutrustning

Det ska också finnas släckutrustning som är väl utmärkt och lättåtkomlig. Utrustningen ska finnas med max 50 meters mellanrum. Personalen ingår också i brandskyddsarbetet och de måste ha kunskap om hur de ska agera om en brand uppstår. Det finns brandskyddsutbildningar som är till för personal på både särskilda boenden och andra verksamheter. Där får personalstyrkan lära sig grunderna, både teoretiskt och praktiskt. Någonting som kan rädda många liv i händelse av en brand.

På särskilda boenden är det vanligt med låsta dörrar och då är utbildningen extra viktig, i kombination med tillgång till nycklar givetvis. En annan viktig punkt är att kontrollera de tekniska brandskyddsinstallationerna kontinuerligt, samt att det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras löpande och på ett korrekt sätt.

Vad är ett särskilt boende?

Särskilt boende är en lösning som finns för personer som har ett kontinuerligt behov av vård eller stöd. Det är främst äldreboenden som räknas som särskilt boende. Eftersom äldre människor vanligtvis inte kan röra sig lika snabbt och obehindrat som andra, är det av stor vikt att ha en god utrymningsplan om en brand skulle uppstå. Personalen har alltså en stor roll i brandskyddet på ett särskilt boende.

Briabs kompetens

Vi på Briab kan hjälpa verksamheter med saker som kontroll av befintligt brandskydd. Du kan också ta hjälp av oss för att utföra besiktning av ert befintliga brandskydd och utförandekontroll. Då kan vi säkerställa att ert brandskydd särskilt boende uppfyller de krav som finns.

Det är verksamhetschefen som har det huvudsakliga ansvaret för brandskyddet. Om du är chef men inte vet hur du ska utföra brandskyddsarbetet finns det möjlighet att anlita en brandskyddskonsult. De är experter på brandskydd och kan effektivisera ert brandskyddsarbete. Konsulten hjälper bland annat till med att arbeta fram fungerande struktur för brandskyddet i just er verksamhet. Då kan både de som arbetar och bor på det särskilda boendet känna sig trygga.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår