Riskanalys - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskanalys

Vad innebär riskanalys för ditt företag?

Att vara förberedd på flera plan är viktigt oavsett du driver ett stort eller litet företag. En tydlig riskanalys är grundläggande för att på ett konkret sätt skapa en plan för vad som gäller om olyckan är framme. Det innebär att ansvar är tydligt fördelade och likaså rutiner när det gäller förebyggande brandskydd i företagets verksamhet. Utöver riskanalysen är det även viktigt att föra ett löpande arbete för att förebygga bränder på arbetsplatsen.

Dokumenterat brandskyddsarbete är nödvändigt av flera anledningar. Dels eftersom det beskriver de rutiner företaget har fastställt samt vilka åtgärderna är, dels för att enkelt kunna lämna över ett systematiskt brandskyddsarbete till en annan part. Dessutom är all dokumentation viktig att ha tillhands för eventuella försäkringsärenden. Då kommer nämligen ditt försäkringsbolag vilja ha dokumentation över att företaget upprättat ett SBA. Annars kan företaget tvingas till stora kostnader om det inte går att påvisa.

På Briab besitter vi expertis inom all typ av riskhantering. Vi hjälper dig att skydda din verksamhet och även dina medarbetare på ett korrekt sätt. Med oss som partner får du både stöd och rätt kompetens för att skapa en trygg och säker grund i företaget. Från det tidiga analysarbetet till den slutliga beskrivningen av brandskyddsarbetet.

I den här artikeln får du en mer detaljerad genomgång av begreppen riskanalys. Detta är ett viktigt inslag i företags brandskyddsarbete och områden där vi på Briab är experter. I riskanalys är det grundstommen som genererar trygghet genom att förbereda verksamheten inför svåra situationer såsom brand, men även andra problematiska händelser.

 

Riskanalys inom företag

För att vara förberedda när en olycka inträffar behöver företag arbeta fram konkreta riskanalyser för att kunna identifiera samt prioritera diverse risker. Riskanalysen syftar till att tydliggöra ansvaret i samband med olyckor och bränder på arbetsplatser, men även att undvika onödiga risker. Det är företagets ledning och ansvariga som kontrollerar att riskanalysarbetet löper på och här är det alltid en bra idé att ta hjälp av externa experter inom området, som Briab.

Rutiner skapas i riskanalysen och dessa beskriver i detalj vem som har ett visst ansvar i samband med olyckor eller skador. Den arbetas även fram för att få en åtgärdsbaserad ansvarsplan som alltså förklarar vad som förväntas av var och en vid den här typen av händelser. Dessutom innehåller riskanalysen åtgärder att ta i bruk om fel eller diverse brister uppstår.

Det finns dock alltid risker eller hot som inte är lika enkla att förutse och skapa planer för. Här är exempelvis Corona-pandemin ett bra exempel, eftersom det har påverkat människor samt verksamheter på ett sätt vi tidigare inte hade kännedom om. Däremot går det alltid att arbeta förebyggande i allmän mening där syftet är att agera snabbt och effektivt oavsett ursprungsorsak.

 

Hur går en riskanalys till?

Först och främst gäller det att identifiera olika risker för brand som finns på arbetsplatsen eller i verksamhetens lokaler. Det är sedan upp till arbetsledningen eller den anlitade partnern som till exempel Briab att dela upp riskanalysarbetet i olika sektioner. Genom att arbeta strukturerat och i olika steg kan processen fortlöpa på ett effektivt sätt och dessutom i rätt ordning från början. Det handlar nämligen om olika typer av risker och de kan behövas bli hanterade på skilda sätt.

Idag finns bland annat digitala modeller att utgå från när det gäller riskhanteringsarbetet. Du kan läsa mer om hur de fungerar i praktiken under fliken ”Digitalt brandskydd” under våra tjänster här på hemsidan.

 

Faktorer som påverkar brand

Ett viktigt inslag i arbetet med att ta fram en tydlig riskanalys i en verksamhet är att reflektera över hur stor sannolikheten är att en brand uppstår. Här är det återigen riskerna som lägger grunden för arbetet, men då utifrån olika faktorer som påverkar åtgärdsmöjligheterna på skilda sätt. Det är bland annat skillnad mellan olika branscher dessutom har lokaler inte samma förutsättningar. En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är hur fort en eventuell brand skulle kunna sprida sig i företagets verksamhetslokaler.

 

Bedömning av risk vs kostnad

När riskanalysarbetet utförs är kostnaden ett moment som alltid kräver noggrannhet. Här gäller det att ha i åtanke den ovan nämnda sannolikheten för att olyckan kan uppstå. Det är också viktigt att få med i beräkningen siffror som beskriver vad en reparation efter brand skulle kosta.

Andra kostnader som också är bra att ta med i beräkningen är de för eventuella produktionsstopp eller marknadsförluster. Det är trots allt så att även den sortens skador påverkar verksamheten negativt och bör därför alltid finnas med i beräkningarna för att på ett verklighetstroget sätt kunna bedöma riskerna i förhållande till kostnaderna.

 

Kartläggning över förebyggande arbete

Samtliga risker som finns bör alltid jämföras direkt mot eventuella åtgärder som kan tas i bruk för att undvika exempelvis brandens spridning. En konkret kartläggning är något många företag använder sig av för att göra den här biten extra tydlig. På Briab har vi stor erfarenhet av att arbeta fram skräddarsydda kartläggningar för företag som behöver se över det förebyggande brandskyddsarbetet och se till både risker och möjliga åtgärder.

I kartläggningen utgår företaget från relevanta frågeställningar som sedan specificeras utifrån verkligheten, det vill säga lokalens förutsättningar. Det kan exempelvis vara information om eventuella branddörrar eller vilken typ av utrustning det finns för att släcka bränder. Hur många brandsläckare eller vattensprinklers som finns i anslutning till lokalen är exempelvis ett svar som kan hämtas från kartläggningen. Eller information om rökluckor, utrymningsplaner och inventarielista över brandfiltar i lokalen.

 

Uppföljning av rutiner

Riskanalysen ska alltid genomföras med syftet att skapa tydliga rutiner som inte lämnar frågetecken om en olycka skulle vara framme. Riskerna är alltså i fokus och det är därför av stor vikt att arbeta kontinuerligt för att undvika att nya risker inte ingår i bedömningen. Det gäller även medarbetare som alltid bör vara informerade om företagets rutiner och brandskyddsarbete. Ny personal eller tillfälligt anställda ska också känna till dessa rutiner.

Regelbundna kontroller av hur verklighetstrogna rutinerna är behövs och det innebär dessutom att ta hänsyn till minsta lilla förändring i lokalerna. Oavsett du har byggt om i verksamhetens lokaler eller bara har möblerat om på kontoret är en ny kontroll viktig att genomföra. Du behöver nämligen se över rutinerna för att säkerställa att ingenting nytt påverkar i skadlig riktning.

För att personalen ska känna sig trygg och säker är regelbunden utbildning till mycket ett måste på varje arbetsplats. Varje enskild anställd ska ha full kontroll över vad som gäller vid en eventuell brand och känna till de konkreta ansvarsområdena. Annars är det en risk i sig att ha personal som inte agerar rätt när en eventuell olycka skulle äga rum eller efter att det har skett.

 

Arbetsgivaren har det främsta ansvaret

Som arbetsgivare eller företagare är det du som är ansvarig för att undersöka, bedöma och åtgärda de eventuella risker som finns i din verksamhet. Detta är viktigt för att du ska kunna säkerställa en god och optimal arbetsmiljö och samtidigt kunna arbeta förebyggande och systematiskt. Tittar vi på hur det systematiska arbetet ser ut och vilka aktiviteter och föreskrifter som finns (AFS 2001:1) behöver du ta dig igenom ett flertal steg.

Som ovan nämnt innebär det bland annat undersökning av arbetsmiljön och bedöma hur stor risken för brand eller brandfara är, men också vidtagande av åtgärder och kontroller av åtgärder. Vi på Briab har många års erfarenhet av arbetet och säkerställer en professionell riskanalys som skapar en bättre och mer trygg arbetsmiljö. Utöver våra tjänster inom riskhantering och fysisk säkerhet finns även ett brett utbud av produkter och brandskydd.

 

Riskanalys före och efter förändringar i verksamheten

I samband med större förändringar i verksamheten är det viktigt att göra en riskanalys. Det systematiska arbetsmiljöarbetets regler säger att riskanalyser och bedömningar alltid ska göras vid en förändring. Det gäller inte bara innan förändringen har ägt rum, utan även efter. När man talar om förändringar är det främst större ändringar som inte ingår i den dagliga verksamheten. Det kan till exempel innefatta:

 

  • Större personalförändringar, t.ex. anställande av ny personal
  • Förändringar av arbetstider, öppettider eller arbetsmetoder
  • I samband med att ny arbetsutrustning eller maskiner införs på arbetsplatsen
  • Förändringar som sker i samband med nybyggnationer och ombyggnationer

 

I första hand ska en riskanalys utföras innan förändringen har genomförts. Orsaken till detta är för att eventuella åtgärder ska kunna planeras och genomföras i god tid. Det är mycket viktigt att en komplett och professionell riskbedömning föregås av en lika detaljerad kartläggning av hur förändringen ser ut och vad den består av, samt var genomförandet av förändringen ska ge och de arbetstagare som kommer att bli berörda.

Vi på Briab står redo att hjälpa dig när det är dags för en riskanalys i samband med förändringar i verksamheten. Att arbeta med riskhantering innebär att många olika parter är involverade. Det är inte bara dina kunder och medarbetare som kommer att involveras i analysen, utan även försäkringsbolag och eventuella leverantörer. När du anlitar oss på Briab kan du vara säker på att få en riskbedömning med helhetssyn. Det innebär att vi balanserar skadebyggande arbete med försäkringar för att du ska få den bästa möjliga lösningen. Vi ökar tryggheten på ditt företag och erbjuder bland annat tjänster inom både riskanalys, samt SBA, samt bedömning och besiktning av inbrottsskydd och säkerhet.

 

Egen riskanalys för brandsäkerhet

Det är fullt möjligt att genomföra en riskanalys för brandsäkerhet på egen hand, eftersom det finns många olika sätt som du kan genomföra den på. Vi rekommenderar att ni alltid utarbetar en genomtänkt process som företaget är bekant och bekvämt med. I många fall är det dock bäst att vända sig till ett professionellt och kunnigt företag som kan hjälpa er med riskanalysen för brandsäkerhet eller annat område. Vi på Briab hjälper er att upprätta en noggrann riskanalys gällande metoder, upplägg, riskidentifiering, bedömning, dokumentation såväl som arkivering.

 

Vill ni genomföra en egen riskanalys på företaget är det viktigt att ni är noggranna. Även om det inte finns specifika krav på riskanalyser är det några steg som ni, enligt vår erfarenhet, inte bör missa. Oavsett om ni ska genomföra en riskanalys för brandskydd eller inom annat område är första steget att hämta information. Ni behöver se till att ha relevant information för ärendet, vilket kan innefatta allt från lagstiftningar till beslut. Utifrån den information ni har fått fram är nästa steg att identifiera riskerna som kan uppstå. Här behöver ni även titta på vart riskerna kan uppstå och vad de eventuellt kan leda till, innan ni går vidare med bedömning av risker, sannolikhet att de inträffar och vilka konsekvenser detta kan innebära. Riskerna bör rangordnas och åtgärder ska utformas innan ni tar fram en handlingsplan och följer upp arbetet.

Även om det är möjligt att göra en riskanalys själv rekommenderar vi att ni anlitar Briab för nästa riskanalys. Eftersom det finns mängder med olika tillvägagångssätt du kan använda dig av är det inte alltid lätt att veta vilken analysprocess som är billigast, mest effektiv och mest lämplig för er verksamhet. Kontakta Briab direkt eller titta runt på hemsidan för att få mer information om de tjänster vi erbjuder inom brandsäkerhet och fysisk säkerhet. Med Briabs erfarenhet och kompetens av riskanalyser kan vi se till att hjälpa industrin och ditt företag att bli en mer effektiv och säker plats.

 

Professionella riskanalyser för verksamheter och kommuner

Briab har många års erfarenhet av riskanalyser för alla typer av verksamheter, företag och organisationer. Vårt mål är att se till att du får en arbetsplats som är trygg och åtgärder som är skräddarsydda efter era behov. Briab arbetar för både företag, byggherrar och entreprenörer, samt myndigheter, kommuner och landsting. Företaget står för mycket högt engagemang, kompetens och trovärdighet och det är något som alltid återspelas i arbetet vi utför.

På Briab arbetar vi kontinuerligt för ett bra och optimalt arbetsklimat. Vi ställer höga krav på kunnig och utbildad personal inom alla affärsområden och tjänster vi erbjuder. Genom en trygg och väl genomförd riskanalys kan vi se till att hjälpa dig uppfylla LSO (lagen om skydd mot olyckor) på ditt företag och samtidigt utveckla ett fullgott arbetsskyddsarbete enligt de allmänna råden från Räddningsverket. Vi startar riskanalysen genom att analysera er verksamhet och vilka brandrisker som finns, för att därefter presentera olika åtgärder. Genom att titta på organisationens resurser, t.ex. er tid och ekonomi, kan vi dessutom prioritera riskerna och åtgärderna utifrån de behov ni har.

När vi arbetar med brandskydd på ditt företag blir det möjligt för oss att skapa ett mervärde, samtidigt som en bra och tydlig riskanalys bidrar till lugn och ro på arbetsplatsen. Med ett effektivt och fullgott brandskydd uppfyller ni även de samhällskrav som finns, samtidigt som ni skapar en arbetsplats som känns mer säker och trygg för medarbetare, kunder och anställda.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår