SBA utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA utbildning

SBA utbildning

I en utbildning i SBA, systematiskt brandskyddsarbete, får du lära dig vad det innebär att leda den här typen av säkerhetsarbete i en organisation. Du får också utbildning i hur du tar fram en brandskyddspolicy, brandskyddsregler och riskhantering.

Här lär dig även hur du utvecklar en handlingsplan som företaget ska följa vid brand. Du kommer också att få viktiga kunskaper i hur du utför brandskyddskontroller.

Genom att kontinuerlig och systematiskt arbeta med brandskyddet på ett företag och dess fastigheter minskar risken för att missa säkerhetsbrister som kan orsaka bränder.

En SBA utbildning skapar trygghet

När du går en bra SBA utbildning får du också lära dig hur du ska utbilda personalen på arbetsplatsen. Det är nämligen viktigt att alla vet vad de ska göra om en olycka med påföljande brand skett. Alla måste bland annat veta hur de ska ta sig ut ur byggnaden.

För att det ska fungera friktionsfritt krävs det att det görs regelbundna övningar och genomgångar av en sådan händelse. Den här typen av rutiner berör all personal. Finns det vikarier på arbetsplatsen är det viktigt att de också har kunskap om rutinerna.

Den som är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet har som uppgift att se till att de här utrymningsövningarna genomförs regelbundet och årligen.

Vad står SBA för?

Råd från MSB om brandskyddsarbete

Det allmänna rådet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är att det i varje organisation måste finnas en person som är ansvarig för brandskyddet och dokumenteringen av den.

Om någon annan än organisationen är ägare till fastigheten är det bra att grundligt reda ut vem som är ansvarig för olika delar av brandskyddet. Helst ska det också regleras i ett avtal.

Kunskaper i brandskydd ger många möjligheter

För att klara av att göra det här på ett effektivt sätt och var trygg i sin roll som brandskyddsansvarig är det bra om personen som ska ha den rollen får gå en utbildning. Är du en av dem som ska gå en sådan SBA utbildning i din organisation? Då kommer du också att ha nytta av kunskapen i andra sammanhang.

Det gäller inte minst om du bor i villa eller i en bostadsrättsförening. I det senare fallet kan du hjälpa styrelsen med att utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete. Det skapar trygghet för alla som bor i fastigheten.

BIM brandskydd

Briab arbetar med att ta fram ett digitalt arbetssätt för brandskydd. Det gör att du och din organisation har all information samlad på ett och samma ställe. På Briab har vi utvecklat det digitala systemet BIM som ett sätt att samla all information om en byggnad och dess byggprocess på ett och samma ställe.

I det här systemet har vi integrerat brandskyddet. Vi är därmed ledande inom digitaliserat brandskydd. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att minska risken för brandolyckor med allt vad det innebär.

Med BIM-modellen kan du dessutom redogöra för brandskyddet i en 3D-modell. Det innebär att du mycket enkelt och pedagogiskt kan samarbeta och planera för brandskyddsinstallationer med andra berörda parter.

Läs mer om våra SBA-tjänster.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår