Brandskyddskontrollant - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskontrollant

Hur en kontrollant stärker brandsäkerheten

Först och främst är brandsäkerhet oerhört viktigt för att inte råka ut för en katastrof. En brand kan i värsta fall bidra till att hela fastigheten brinner ner och att medarbetare riskerar livet. Därmed kan ett fungerande brandskyddsarbete vara skillnaden mellan liv och död.
Därför ska du komma ihåg att ägare eller de som nyttjar en lokal har ansvar för ett fungerande brandskydd. Oavsett om du är ägare eller endast använder lokalen är det enligt lag krav på att ha brandskyddskontrollant som regelbundet jobbar med brandskydd.

Krav på brandskyddskontrollant istället för myndighetskontroll

Skiftet från myndighetskontroll till så kallad egenkontroll där du utser en brandskyddskontrollant är ett faktum. Istället för kommunens räddningstjänst, som numer endast bidrar med information, är det du som ägare eller nyttjare som ansvarar för brandskyddskontrollen.

Eftersom du numer måste kontrollera brandskyddet på egen hand ställer det högre krav på att förstå hur brandskydd fungerar. Därför är det inte bara ett krav utan en fördel att ha en utbildad brandskyddskontrollant. Dessutom bidrar en brandskyddskontrollant till att skapa brandsäkerhet först när brandskyddet blir kontrollerat regelbundet. Därför är det även avgörande att jobba med brandskydd på ett systematiskt sätt.

Behöver du mer info kring brandskyddskontroll? Läs vår artikel om brandskyddskontroll där du lär dig allt det nödvändigaste.

Hur arbetet med brandskydd blir systematiskt

Trots att systematiskt brandskyddsarbete genom kontroll kan ske på olika sätt brukar det bli genomfört genom så kallad rondering. Det här innebär att en brandskyddskontrollant i och runt en fastighet gör en allmän kontroll. Oavsett om det är dörrar eller fönster genomför brandskyddskontrollanten en noggrann genomgång.

Brandskyddskontrollanten är en person med brandskyddsutbildning. Dessutom brukar kontrollanten har erfarenhet av att genomföra rutinmässiga kontroller såväl dagtid som nattetid. En brandskyddskontrollanten kan även ta hjälp av digitala verktyg. Det här kan vara till stor hjälp inte minst nattetid när kontrollanten tenderar att vara mindre fysiskt aktiv.

Utveckla en ronderingsplan för brandskyddskontrollant

Om du väljer digital rondering innebär det att din organisation kan få data dygnet runt. Genom digitala verktyg som kameror och sensorer blir ronderingen automatiserad och tillgänglig för brandskyddskontrollant snabbt och enkelt.

I samråd med våra experter kan din organisation utveckla en ronderingsplan för brandskyddskontrollant. På så sätt konkretiserar ni hur systematiskt arbete med brandskydd ska fungera utifrån era behov.

Vem har ansvar för att utse brandskyddskontrollant

Oavsett om er organisation är en liten förening eller ett multinationellt företag finns det en gemensam nämnare gällande ansvar för att utse brandskyddskontrollant. Det är ledningen i allmänhet och ordförande i synnerhet som har det yttersta ansvaret. För att förhindra att brand uppstår är det därmed ledningen som ska ta fram en handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete.

Trots att fler personer kan jobba med brandskydd bör ledningen vara tydliga med rollfördelningen. Oavsett om det är säkerhets- eller brandskyddsansvarig måste minst en i personalen vara brandskyddskontrollant med befogenhet att genomföra ronderingar. Läs mer här om fördelningen och ansvar kring brandskyddskontroll. 

Kostnadseffektiva lösningar för brandskyddskontrollant

Alla organisationsledningar har olika förutsättningar att anställa en brandskyddskontrollant. Inte sällan kan det variera beroende på organisationens resurser. Därför kan din organisation få hjälp med att hitta kostnadseffektiva lösningar som resulterar i förbättrat brandskydd. Nyckeln i ett systematiskt brandskyddsarbete är brandskyddsutbildad personal.

En möjlig lösning kan vara ett våra experter ger receptionisten en gedigen brandskyddsutbildning. Därmed kan arbetsuppgifter även inbegripa jobb med systematiskt brandskyddsarbete. Din organisation kan enkelt få hjälp med lösningar för en brandskyddsstruktur som på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt blir en del av organisationens löpande verksamhet.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår