SEVESO - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SEVESO

SEVESO

Seveso-direktivet, även känt som Seveso III, är en EU-förordning som syftar till att förhindra allvarliga olyckor inom industrin och att begränsa följderna för både människor och miljön om sådana olyckor skulle inträffa. På Briab arbetar våra brandskyddsingenjörer med att säkerställa att verksamheter som hanterar farliga ämnen följer dessa regler för att minimera risker och maximera säkerheten.

Historien bakom Seveso

Seveso-direktivet har sitt ursprung i en olycka som inträffade i den italienska staden Seveso 1976. En kemisk fabrik råkade släppa ut en giftig gas, vilket resulterade i omfattande skador på både människor och miljön. Denna olycka visade på behovet av striktare regler och kontrollmekanismer för industrier som hanterar farliga ämnen.

Seveso-direktivets huvudsakliga mål

Seveso-direktivet har flera centrala mål:

 1. Förhindra allvarliga olyckor: Genom att införa strikta regler och krav på säkerhetshantering syftar direktivet till att minimera risken för olyckor.
 2. Begränsa konsekvenser: Om en olycka ändå inträffar, ska dess effekter på människor och miljön minimeras.
 3. Öka transparens och information: Verksamheter som omfattas av Seveso-direktivet måste informera allmänheten och myndigheter om de risker som finns och de åtgärder som vidtagits för att hantera dessa risker.

Hur Seveso påverkar företag

För företag som hanterar farliga ämnen innebär Seveso-direktivet ett antal specifika krav. Dessa inkluderar:

 • Riskbedömning: Företagen måste genomföra omfattande riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa.
 • Säkerhetsrapport: Verksamheter måste upprätta och regelbundet uppdatera en säkerhetsrapport som beskriver hur de hanterar risker och säkerställer efterlevnad av Seveso-direktivet.
 • Intern beredskapsplan: Företagen måste ha en intern beredskapsplan som beskriver hur de ska agera vid en olycka.
 • Information till allmänheten: Det är viktigt att företagen informerar allmänheten om vilka risker som finns och hur de skyddar mot dessa.

Briabs roll inom Seveso-efterlevnad

På Briab erbjuder vi omfattande stöd och rådgivning för företag som omfattas av Seveso-direktivet. Våra tjänster inom processriskhantering och farliga verksamheter är skräddarsydda för att hjälpa våra kunder att identifiera och hantera risker samt att säkerställa att de följer gällande regler.

Vår process

 1. Riskidentifiering: Vi börjar med att identifiera alla potentiella risker i din verksamhet.
 2. Riskanalys: Därefter analyserar vi dessa risker för att bedöma deras sannolikhet och potentiella konsekvenser.
 3. Åtgärdsplan: Vi utvecklar och implementerar åtgärdsplaner för att hantera identifierade risker.
 4. Övervakning och uppföljning: Slutligen övervakar vi kontinuerligt säkerheten i din verksamhet och genomför regelbundna uppföljningar för att säkerställa att åtgärderna är effektiva.

Varför välja Briab?

Genom att välja Briab får du tillgång till ett team av erfarna brandskyddsingenjörer som har djupgående kunskap om Seveso-direktivet och hur det tillämpas. Vi är dedikerade till att hjälpa din verksamhet att bli så säker och effektiv som möjligt. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.

Genom att följa Seveso-direktivet kan företag inte bara säkerställa att de följer lagstiftningen, utan också skydda sina anställda, omgivande samhällen och miljön. På Briab är vi stolta över att vara en pålitlig partner i detta arbete och att bidra till en säkrare framtid.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår