Brandskyddsdokumentation - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation: En nödvändighet för säkerhet och efterlevnad

Brandskydd är en kritisk aspekt av byggnadssäkerhet, och en väl genomarbetad brandskyddsdokumentation är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa både liv och egendom. På Briab förstår vi vikten av att ha en omfattande och detaljerad dokumentation, inte bara för att uppfylla lagkrav, utan också för att skapa en trygg och säker miljö.

Varför behövs brandskyddsdokumentation?

Lagstadgade krav

Brandskyddsdokumentation är ett juridiskt krav för de flesta byggnader. Bygglagstiftning och brandföreskrifter kräver att fastighetsägare och verksamhetsutövare kan visa att de har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och hantera brandrisker. Genom att ha en noggrant utförd brandskyddsdokumentation säkerställer du att din byggnad uppfyller alla gällande regler och standarder.

Säkerhet och riskminimering

En väl dokumenterad brandskyddsplan identifierar och adresserar potentiella brandrisker, vilket hjälper till att minimera risken för brand. Detta inkluderar allt från konstruktionens brandskyddsegenskaper till detaljerade utrymningsplaner och underhållsrutiner för brandtekniska installationer. På Briab hjälper vi dig att kartlägga dessa risker och implementera effektiva skyddsåtgärder.

Effektiv hantering vid brand

I händelse av en brandincident är en detaljerad brandskyddsdokumentation avgörande för att säkerställa en snabb och effektiv respons. Dokumentationen innehåller viktiga instruktioner för evakuering och larmning av räddningstjänsten, vilket kan minska skador och rädda liv. Genom att ha en klar handlingsplan på plats kan personal och räddningstjänst agera snabbt och effektivt.

När ska brandskyddsdokumentation tas fram?

Nybyggnation och större ombyggnationer

Vid nybyggnation eller större ombyggnationer är det ett måste att upprätta en brandskyddsdokumentation. Detta innebär att redan under projekteringen integrera brandskyddsåtgärder i byggnadens design och konstruktion. På Briab har vi erfarenhet av att delta i projekteringsprocessen för att säkerställa att brandskyddet är optimalt utformat från början.

Förändringar i användning eller verksamhet

Om en byggnad får en ny användning eller om verksamheten förändras, måste brandskyddsdokumentationen uppdateras. Detta kan inkludera allt från förändringar i intern layout till ändringar i personalstyrka eller typ av verksamhet. Vi på Briab hjälper till att anpassa dokumentationen så att den speglar de nya förutsättningarna och säkerställer fortsatt efterlevnad av brandskyddsregler.

Regelbunden uppdatering och kontroll

Brandskyddsdokumentation är inte en engångsåtgärd utan kräver regelbunden uppdatering och kontroll. Detta inkluderar att dokumentera och följa upp på genomförda kontroller, underhåll och eventuella förändringar i byggnadens användning eller installationer. På Briab erbjuder vi omfattande tjänster för att säkerställa att din dokumentation alltid är aktuell och korrekt.

Vad ska ingå i en brandskyddsdokumentation?

En brandskyddsdokumentation är en omfattande samling dokument som beskriver hur brandskyddet i en byggnad är utformat, implementerat och underhållet. Här är en detaljerad lista över vad som ska ingå:

1. Allmän information

 • Byggnadens namn och adress
 • Fastighetsägare och kontaktuppgifter
 • Byggnadens användning och verksamhet

2. Byggnadens utformning och konstruktion

 • Byggnadens planritningar
 • Bärande konstruktioners brandtekniska klassificering
 • Materialspecifikationer och deras brandtekniska egenskaper

3. Brandskyddsinstallationer

 • Brandlarm och detektionssystem
 • Sprinklersystem och andra släcksystem
 • Branddörrar och brandspjäll
 • Nödbelysning och utrymningsskyltar
 • Rökluckor och rökgasventilation

4. Utrymningsplaner

 • Evakueringsplaner och utrymningsvägar
 • Samlingplatser vid utrymning
 • Särskilda rutiner för personer med funktionsnedsättning

5. Brandskyddsbeskrivning

 • Beskrivning av byggnadens brandskyddsåtgärder
 • Riskanalys och identifiering av brandrisker
 • Åtgärder för att minimera brandrisker

6. Underhåll och kontroller

 • Rutiner för regelbunden kontroll och underhåll av brandskyddsinstallationer
 • Loggbok för dokumentation av utförda kontroller och underhållsåtgärder
 • Rapporter från tidigare besiktningar och kontroller

7. Organisation och ansvar

 • Kontaktinformation till ansvariga för brandskyddet
 • Brandskyddsorganisation och ansvarsområden
 • Instruktioner och utbildningsplaner för personalen

8. Rutiner vid brand

 • Larmrutiner och anvisningar för larmning av räddningstjänsten
 • Instruktioner för utrymning och evakuering
 • Handlingsplaner för hantering av brandincidenter

9. Myndighetskrav och efterlevnad

 • Sammanställning av lagkrav och regler som påverkar brandskyddet
 • Dokumentation av tillstånd och certifikat
 • Korrespondens med myndigheter och inspektionsrapporter

10. Övriga dokument

 • Fotodokumentation av brandskyddsinstallationer
 • Tekniska specifikationer och produktblad för brandskyddsprodukter
 • Revisionshistorik över ändringar i brandskyddsdokumentationen

Brandskyddsarbete med Briab

Att ha en omfattande och välstrukturerad brandskyddsdokumentation är avgörande för att säkerställa byggnadens säkerhet och efterlevnad av lagkrav. Genom att anlita Briab får du tillgång till vår expertis och erfarenhet inom brandskydd, vilket garanterar att alla aspekter av brandskyddet täcks in. Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din brandskyddsdokumentation.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår