Brandskyddsarbete - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddsarbete

Vikten av brandskyddsarbete

Ett gott brandskydd får aldrig underskattas. Det är oerhört viktigt så att människor inte kommer till skada vid en brand och att skador på egendom kan minimeras om olyckan är framme. Det sparar både liv, hälsa och pengar för alla inblandade parter. Men brandskydd handlar också om ett kontinuerligt brandskyddsarbete. Det vill säga att förebygga skada och att förebygga så att bränder inte uppstår från allra första början.

Med andra ord så finns det två sidor av brandskydd. Det handlar dels om det förebyggande arbetet och dels det akuta arbetet som aktualiseras först om det skulle börja brinna. Man brukar också skilja mellan det så kallade passiva brandskyddet, såsom brandfasta material, och det aktiva brandskyddet, såsom sprinklers, brandvarnare och annan försvarsutrustning vid brand. Båda delarna är centrala för att få till ett gott brandskydd. Båda delar ska ingå i det systematiska brandskyddsarbetet.

Anlita en expert för brandskyddsarbete

Brandskydd kan vara lite snårigt och utan expertis finns det en risk att viktiga detaljer missas. Det är därför alltid klokt att anlita en expert med erfarenhet av brandskyddsarbete och rätt kompetens för att kontrollera att dina rutiner och ditt arbete verkligen är korrekt och rätt utformat. I vissa fall, som vid större byggnationer, är det ett krav att göra regelbundna kontroller av brandskyddet. Då är det klokt att anlita en expert som hjälper dig om du inte känner dig helt trygg i vad som bör göras. Men även i andra situationer kan det vara relevant. Det hjälper dig i vardagen så att du inte behöver oroa dig utan både din och andras trygghet tas omhand. I ett skarpt läge kan det vara skillnaden mellan liv och död.

På Briab erbjuds tjänster och produkter inom riskhantering och för ett bättre brandskydd. Med kunniga medarbetare som har bred erfarenhet från en rad olika verksamheter och vid samhällsplanering ger vid dig resultat att lita på. Du ska alltid kunna känna dig trygg med den hjälp du får. Med ordning och reda i brandskyddsarbetet kan du skydda medarbetare, hyresgäster och lokaler från skador som kan uppstå vid en brand. Du kan känna dig trygg i att du har fullföljt ditt ansvar för brandskyddsarbetet och du behöver inte oroa dig för att en brand kan leda till skador som du kunde undvika med relativt enkla medel och verktyg. Ytterst handlar det om planering och goda rutiner.

Vad är ett gott brandskyddsarbete?

Det är viktigt att ha ett systematiskt brandskyddsarbete som är genomtänkt utifrån den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Brandskyddsarbetet ska följas upp och kontrolleras med jämna mellanrum så att det hela tiden håller standarden och fortsatt kan utgöra en garant för trygghet och säkerhet i byggnaden. Utan ett gott skydd riskeras människors liv och hälsa men också dyrbar egendom i byggnaden och i den direkta omgivningen. Ett välplanerat brandskyddsarbete tar hänsyn till alla dessa delar och ger dig en trygghet. Det handlar om att se till att ha säkra utrymningsvägar, att ha brandvarnare som fungerar, att säkerställa att alla som regelbundet vistas i byggnaden vet om rutinerna vid en brand och att ta fram olika uppföljningsrutiner så att kontrollerna kan ske systematiskt och genomtänkt. Alla dessa delar är viktiga och behöver beaktas.

Exakt vilka krav som ställs på brandskyddsarbetet i en byggnad eller anläggning varierar dock beroende på vilken verksamhet som bedrivs där. Brandskyddsarbetet är lagreglerat. Eftersom kraven varierar finns det stora variationer och vad som är ett gott brandskydd kan se ganska olika ut. Det är därför brandriskerna ser olika ut. Högst krav ställs på byggnader, anläggningar och verksamheter med en komplex riskbild där många människor vistas och där en större brand kan få stora konsekvenser för människor och miljö. Det handlar om exempelvis sjukhus, särskilt brandfarliga anläggningar, köpcentrum och större hotell. Du kan säkert själv föreställa dig skillnaden mellan exempelvis ett flerbostadshus med flera lägenheter i, ett helt sjukhus med hundratals patienter och anställda och en tobaksbutik. Tobaksbutiken är den verksamhet där kraven är lägst bland dessa exempel, även om kraven såklart inte ska underskattas i någon verksamhet.

Variationerna kan alltså vara stora. Men grunden för ett gott brandskyddsarbete och brandskydd är densamma. Den ligger i att arbetet är systematiskt, anpassat och välgenomtänkt. Det är den gemensamma nämnaren oavsett om det handlar om ett lägenhetskomplex, ett fängelse, ett hotell eller en skola. Om du är osäker ska du alltid anlita en expert att hjälpa dig med dessa frågor så att du är medveten om vilka krav som ställs på din byggnad, verksamhet eller anläggning.

Regler om brandskydd

Det finns regler om brandskyddsarbete och brandskydd i flera olika lagar. Den viktigaste är lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I lagen regleras vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer i relation till frågor om skydd mot brand. Även privatpersoner har ett ansvar som regleras i denna lag. Som privatperson har du en skyldighet att alltid rapportera om du upptäcker en olycka som kan orsaka brand och fara för en annan människas liv och hälsa. Det är viktigt att vara medveten om detta.

I lagen återfinns också grunden för kravet att alla ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Med detta menas att den som är ansvarig för verksamheten regelbundet ska kontrollera sitt brandskydd och se över de rutiner som styr detta arbete. Det är grunden i allt brandskyddsarbete. Det handlar bland annat om att kontrollera så att alla delar av arbetet fungerar som de ska och att alla krav på brandskydd är uppfyllda.

I lagen regleras även vilka verksamheter och anläggningar som bör dokumentera sitt brandskyddsarbete och lämna in en skriftlig redogörelse över hur de sköter sitt brandskydd. Det är i regel de verksamheter och anläggningar med de allra högsta riskbilderna. Det framgår mer specifikt i lagen vad en sådan dokumentation bör innehålla så att arbetet ska kunna vara så enhetligt och säkert som möjligt. De verksamheter som berörs är bland annat verksamheter som hotell, vandrarhem, större samlingslokaler, vissa restauranger med alkoholtillstånd samt större industriverksamheter.

Vid sidan om aktuell lagstiftning är även rättslig vägledning och information från ansvariga myndigheter en god hjälp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd ger en noggrann genomgång av hur ett gott brandskyddsarbete bör bedrivas. Det är en skrift som går att finna på MSB:s hemsida och som kan rekommenderas till dig som behöver veta mer om hur du ska tänka kring brandskyddet. Du hittar även information hos din kommun.

Vem ansvarar för arbetet kring brandskydd?

Det yttersta ansvaret för brandskyddsarbetet ligger på fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som har det övergripande ansvaret att se till så att allt fungerar som det är tänkt. Det kan till exempel handla om att ha fullgoda utrymningsvägar, rutiner för utrymning och uppsatta brandvarnare som fungerar. Men fastighetsägaren är inte ensam om sitt ansvar utan det är också delat. En del av ansvaret ligger även på den som nyttjar fastigheten. Det vill säga exempelvis det företag som bedriver en verksamhet i byggnaden eller en hyresgäst som bor i en lägenhet. Även de har ett ansvar för brandskyddet. Som hyresgäst har du alltså ett visst ansvar för brandskyddet även om det är fastighetsägaren som är den som är ytterst ansvarig. Om du bor i en bostadsrätt så delar du ansvaret med bostadsrättsföreningen. Ansvarsfrågan är viktig och det är viktigt att tänka på vilket ansvar du har då det efter bränder ibland kan uppstå tvister, särskilt om personer kommit till skada eller dyrbar egendom förstörts i branden. Då gör du klokt i att veta ditt ansvar.

Brandvarnare i en hyreslägenhet kan fungera som ett exempel för att illustrera hur ansvaret är delat. Å ena sidan är det fastighetsägarens ansvar att se till att det i rimlig omfattning finns utrustning för släckning av en brand, till exempel se till att det finns brandvarnare på lämpliga platser i samtliga lägenheter och andra utrymmen. Men däremot är underhållet av brandvarnaren något som normalt sett är hyresgästens ansvar att se över. Med underhåll menas att se till så att brandvarnaren fungerar, testa den till och från och se till att byta batterier i den vid behov.

Om du skulle upptäcka att din fastighetsägare inte har satt upp brandvarnare alls bör du ta kontakt och kräva detta av denne. Det är en skyldighet som man har som fastighetsägare. Om det ändå inte blir gjort kan du vända dig till kommunen som är de som har ansvaret att kontrollera att alla fastighetsägare har satt upp brandvarnare. Kommunen är faktiskt tillsynsmyndighet för allt brandskydd, så är det något som inte fungerar trots att du har påpekat så kan du i slutändan alltid vända dig dit för att ge ditt ärende en push.

Brandskyddsombud

Det kan vara en god idé att utse ett brandskyddsombud. Denne ska genomgå utbildning i brandskydd och hur detta arbete ska skötas. Ett brandskyddsombud har flera uppgifter, till exempel att ansvara för uppföljning av olika åtgärder inom brandskyddsarbetet, säkerställa fungerande rutiner, informera berörda och se till så att alla delar av brandskyddet fungerar enligt plan. Ombudet ansvarar även för att eventuella brister och fel som upptäcks åtgärdas så att brandskydd är intakt.

Lagen säger att alla verksamheter ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige kan också vara ett brandskyddsombud. Målsättningen ska alltid vara att människor som befinner sig i byggnaden ska skyddas mot skador till följd av brand och att verksamheten i anläggningen i fråga ska kunna bedrivas utan några störningar. Rutiner och uppföljning är A och O i detta viktiga arbete som är grunden för brandskyddsarbetet. Ombudet har också till uppgift att informera andra berörda om brandskyddet och hur rutinerna vid en brand ser ut. Ombudet ska även finnas till för att besvara frågor och vara ett stöd när det kommer till brandskyddsfrågor, både i stort och smått.

Tänk även på brandsäkerheten

När man talar om brandskydd är det viktigt att även tala om brandsäkerhet. Det är två saker som hänger ihop och är nära sammanlänkade, utan det ena fungerar inte det andra. Brandsäkerhet handlar om att förebygga så att bränder inte uppstår och är en viktig del av brandskyddsarbetet. Det handlar om planering och beredskap för att kunna bekämpa en brand om olyckan väl skulle vara framme. För att du ska kunna göra det behövs goda rutiner, rätt verktyg och en förståelse för riskerna i verksamheten. Mycket av detta får du genom att ha ett systematiskt brandskyddsarbete men det handlar också om mer vardagliga ting såsom att iaktta en viss försiktighet i vardagen.

Det är alltid bra att påminna sig om de små åtgärder som du kan vidta i din vardag för att förebygga bränder. Några grundläggande saker i hemmet är att tänka på att alltid släcka alla levande ljus när du lämnar ett rum. I höstrusket, på sena vinterkvällar eller vid advent är det tyvärr lätt hänt att du råkar glömma bort just detta. Det är en orsak till att december månad är den månad med flest bränder i hus och hem.

I både hemmet och i andra typer av verksamheter är det också viktigt att tänka på att förvara brandfarliga gaser och vätskor på rätt sätt. För att inte onödiga bränder ska uppstå är det också viktigt att du med jämna mellanrum ser till att rengöra din uppvärmningsanordning. Några andra tips i vardagen är att ansluta exempelvis kaffebryggaren till en timer så att det finns ett skydd om du råkar glömma kaffebryggaren en stressig morgon. Att ha en fungerande brandvarnare är också ett måste så att du blir varnad om olyckan är framme. Alla fastighetsägare har ett ansvar att tillhandahålla brandvarnare till exempelvis sina hyresgäster. Det är även klokt att införskaffa en handbrandsläckare och en brandfilt som du kan ha i förslagsvis köket eller i närhet av en öppen spis. Om du bor högt upp bör du även ha en brandstege.

 

Ta hjälp av Briab gällande ert brandskyddsarbete

Summa summarum så kan du aldrig vara för lite förberedd. Ibland är olyckan framme och att vara redo när det gäller brandskydd och brandsäkerhet är då A och O för att resultaten inte ska bli förödande för både människor, egendom och miljö. Tänk på det och ta gärna hjälp av en expert om du går och klurar över något, är i behov av rådgivning eller inte har tid att själv ta hand om brandskyddsarbetet i din verksamhet.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår