Hur ofta görs brandskyddskontroll? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Hur ofta görs brandskyddskontroll?

Hur ofta görs brandskyddskontroll?

Alla platser med en eldstad behöver utföra en brandskyddskontroll för att säkerställa att inga fel eller brister finns. Det är en säkerhetsåtgärd som skyddar dig mot brand och som kan hjälpa till att förebygga allvarliga olyckor. En vanlig fråga vi får är "hur ofta görs brandskyddskontroll?". Kortfattat kan sägas att det beror på vilken typ av eldstad det handlar om, samt hur mycket det eldas i den. Normalt är det vart tredje eller vart sjätte år som gäller.

Hur ofta görs brandskyddskontroll för just din eldstad?

Medan många människor är medvetna om vikten av att ha fungerande brandlarm och släckutrustning, är det färre som förstår betydelsen av regelbundna brandskyddskontroller. Dessa kontroller är avgörande för att identifiera potentiella risker, uppfylla lagkrav och säkerställa att alla system fungerar som de ska.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, förkortat MSB, som beslutar om tidsintervallen för brandskyddskontroller. Som fastighetsägare har du skyldighet att underhålla din fastighet, men du behöver inte själv ha koll på när kontrollerna ska utföras i det här fallet. Det finns en kontrollbok med uppgifter om intervallet för just din anläggning och det är i första hand kommunens ansvar att bevaka att kontrollerna blir utförda.

Tidsintervallet varier mellan olika objekt 

Tidsintervallet för brandskyddskontroll är inte konstant och varierar mellan olika anläggningar och beroende på vilken typ av eldstad eller värmepanna som används. Varje objekt har sina egna specifika krav och behov när det kommer till underhåll och säkerhet. 

När det kommer till de objekt som kräver en brandskyddskontroll är det i dagsläget följande:

  • Vedeldade köksspisar
  • Värmepannor
  • Kaminer och kakelugnar
  • Imkanaler från storkök och restauranger

Både sotning och kontroll ingår i tillsynen. Sotningen minskar riskerna för brand eftersom farliga beläggningar blir avlägsnade. Låt oss titta på vilka intervaller som finns för de vanligaste objekten, så att du enkelt kan hitta information om din eldstad.

Värmepanna

Hur ofta görs brandskyddskontroll på värmepannan? Faktum är att det beror på vad du eldar med. En värmepanna där du eldar med fasta bränslen, såsom ved eller flis, kräver en kontroll vart tredje år. Eldar du istället med gas eller olja är tidsfristen sex år.

När det kommer till värmepannor där du eldar med pellets varierar intervallerna. Har du en pelletsbrännare som blivit installerad i en gammal anläggning, alternativt i en anläggning som inte är till speciellt för pellets, behöver kontrollen bli utförd vart tredje år. Gäller det istället en helautomatisk, standardiserad anläggning som är konstruerad för just eldning med pellets, behöver kontrollen endast utföras vart sjätte år.

Köksspis

De köksspisar där du eldar med fasta bränslen bör få en tillsyn av det här slaget utförd vart tredje år. Om eldningen sker i mindre omfattning är tidsintervallet sex år. ”Mindre omfattning” innebär i det här fallet korta eldningscyklar, som max en gång per vecka.

Lokaleldstäder

Precis som för köksspisar gäller ett intervall på tre år för lokaleldstäder där du eldar med fasta bränslen. Sex år gäller vid eldning i mindre omfattning. Intervallet på sex år brukar vanligtvis också vara tillämpligt på lokaleldstäder i fritidshus. Med lokaleldstäder menas kakelugnar, kaminer och öppna spisar.

Vem avgör omfattningen på kontrollerna?

När det kommer till att avgöra omfattningen är det brandskyddskontrollantens arbete. Det är kontrollanten som har kompetens nog att avgöra det. I de flesta fall är det dock uppenbart. För lokaleldstäder finns ingen direkt gräns, så som för köksspisar, utan det är kontrollanten som avgör det. Det beslutet kan bland annat baseras på mängden bränsle som blir förbrukat, eftersom det i sin tur påverkar sotbildningen. Det är dock främst risksituationen som ska avgöra vilket intervall som gäller för ett objekt.

Brandskyddskontroller är reglerade i svensk lag och måste därmed utföras. Det är kommunen som fastigheten är belägen i som har ansvar för att utföra kontrollen. Vanligt är dock att arbetet delegeras till fristående företag med rätt kompetens.

Viktigt att följa det rekommenderade tidsintervallet 

Det är viktigt för fastighetsägare och de som ansvarar för underhållet av dessa anläggningar att vara medvetna om skillnaderna mellan olika objekt och att anpassa sina underhållsrutiner därefter. Genom att följa rekommenderade tidsintervall för brandskyddskontroll kan man säkerställa att pannor och eldstäder fungerar säkert och effektivt över tid.  

Att inte följa lagstadgade krav på brandskyddskontroll kan resultera i böter, rättsliga sanktioner eller till och med stängning av verksamheten tills bristerna åtgärdats. En brand kan dessutom orsaka omfattande skador på egendom, vilket kan leda till kostsamma reparationer eller ersättningar. Dessutom kan försäkringsbolag vägra att betala ut ersättning om det framkommer att brandskyddskontroller har försummats.  

Det mest allvarliga utfallet av försummade brandskyddskontroller är potentiella personskador eller dödsfall. En brand kan snabbt bli okontrollerbar, vilket sätter personer i och runt anläggningen i fara. Med det sagt, håll koll på när en brandskyddskontroll behöver göras. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet och objekt så tveka inte att kontakta oss på Briab. 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår