Riskhantering - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är processen där vi identifierar, analyserar och svarar på riskfaktorer under ett projekts livscykel eller i den dagliga verksamheten. Målet är att minimera de negativa effekterna och osäkerheten dessa risker kan medföra. Vår erfarenhet inom olika sektorer av näringslivet, kommunal och statlig verksamhet ger oss en unik förmåga att skapa skräddarsydda lösningar baserade på våra uppdragsgivares specifika förutsättningar och mål.

Vad är riskhantering?

Riskhantering handlar om att proaktivt adressera osäkerheter och säkerställa att alla risker hanteras effektivt för att skydda både resurser och människor.

Olika typer av risker

Inom vår verksamhet adresserar vi flera typer av risker som kan påverka olika projekt och sektorer:

 • Processrisker: Risker associerade med specifika processer inom industriell och teknisk produktion.
 • Fysiska risker: Risker relaterade till fysiska aspekter av bygg- och anläggningsprojekt, såsom säkerhet på arbetsplatsen.
 • Tekniska risker: Risker kopplade till teknik och system som används inom projekt och verksamheter.
 • Projektrisker: Risker som är specifika för projektledning och projektförvaltning, inklusive tidsramar och resursallokering.
 • Miljörisker: Risker relaterade till miljöpåverkan och hållbarhet inom projekt och verksamheter.

Vem är i behov av riskhantering?

 • Bygg- och anläggningssektorn: Där stora fysiska projekt ofta medför komplexa risker.
 • Industriella företag: Särskilt de som hanterar farliga material eller komplexa maskiner.
 • Kommunala och statliga organisationer: Där riskhantering är avgörande för att skydda offentliga tillgångar och tjänster.
 • Fastighetsutvecklare och arkitekter: Som behöver strategier för att hantera risker i sina projekt från start till slut.

Riskanalys – ett viktigt verktyg

Genom noggrann riskanalys kan vi identifiera potentiella hot och svagheter i projekt och operationer, vilket är grundläggande för att skapa robusta åtgärdsplaner och strategier. Processen inkluderar identifiering av alla risktyper, bedömning av deras sannolikhet och konsekvenser, utveckling av specifika åtgärder för att hantera prioriterade risker, och regelbunden uppdatering för att säkerställa relevans och effektivitet genom projektets livscykel.

Vad kan hända om ni inte genomför en riskanalys?

 • Förseningar i projekt: Otillräcklig förståelse för potentiella hinder kan leda till förseningar.
 • Säkerhetsrisker: Utan adekvata riskbedömningar kan säkerheten för både personal och allmänhet äventyras.
 • Överskridna kostnader: Otillräcklig riskhantering kan resultera i oförutsedda kostnader.

Vad innefattar riskhantering hos oss?

Vår riskhantering innefattar en bred uppsättning strategier och tjänster:

 • Projektriskhantering: Vi säkerställer att alla aspekter av projektet övervakas för att identifiera och minimera potentiella risker.
 • Insatsplanering: Att förbereda för olika nödsituationer, som brand eller andra olyckor, är en viktig del av vår riskhantering.
 • Krisledning: Vi erbjuder stöd före, under och efter en kris för att säkerställa att verksamheten snabbt kan återhämta sig.

Riskhantering i praktiken

I praktiken innebär vår riskhantering att vi aktivt och i samverkan med kunden arbetar för att förebygga och hantera risker. Vår metodik är grundad på en djup förståelse för specifika utmaningar och krav som varje projekt eller verksamhet innebär.

Riskanalys och riskhantering med oss

Genom att samarbeta med oss i era projekt, kan vi tillsammans säkerställa att ni alltid är på rätt sida om risk. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar och expertis som är nödvändiga för att hantera de utmaningar och risker som kan uppstå i era specifika projekt och verksamheter. Kontakta oss idag för att veta mer om hur vi kan hjälpa er med riskhantering.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår