SBA drift - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

SBA drift

SBA drift

Bränder är något som kan orsaka väldigt stora skador. Därför är det av stor vikt att alla företag har ett väl fungerande brandskydd. Det hjälper till att minimera skador på fastigheter och ökar säkerheten för personalen. SBA är en förkortning för systematiskt brandskyddsarbete och här kommer vi gå att igenom de viktigaste punkterna för hur ni gör ert brandskyddsarbete mer effektivt.

Det här är SBA

Systematiskt brandskyddsarbete syftar till en rad olika åtgärder som ni kan vidta för att förhindra bränder samt minska skador om en brand skulle inträffa. Det handlar om att ta fram ett brandskydd som är heltäckande och tar hänsyn till allt från brandskyddsbestämmelser till riskanalyser. SBA handlar även om att implementera ett brandskydd där driften är klanderfri.

Den övergripande driften av SBA är en aspekt som är viktig för alla företag att noga planera. Genom att ta fram ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete kan ni minska risken för brand och brandskador, skydda er egendom och era tillgångar samt trygga säkerheten för dem som vistas i byggnaden.

Vem ansvarar för SBA drift?

Det är ledningen i en organisation som i första hand ansvarar för att en effektiv SBA drift finns implementerad. Det går att utse andra i verksamheten som ser till att företagets systematiska brandskyddsarbete fungerar som det är tänkt. En brandskyddsansvarig och en utrymningsledare är exempel roller i SBA driften som kan tilldelas de anställda som är intresserade av det.

Utbildning av personal

Ett välfungerande brandskydd är även ett gemensamt ansvar där företagets anställda är en del i arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Det är därför alltid en stor fördel att anställda i företaget blir utbildade i brandskyddsarbete och får lära sig om brandförebyggande åtgärder och brandsäkerhet.

Briab erbjuder utbildning via Briab Academy. Där kan personal utbildas inom brandskydd för att skapa en säkrare arbetsplats och se till att det en SBA drift kommer att fungera som den ska.

Brandskyddskontroll

Enligt svensk lag är alla företag skyldiga att säkerställa att det finns fungerande brandskydd och säkerhetsåtgärder på en arbetsplats. För att veta att ni uppnår det här kravet kan ni beställa en brandsäkerhetsbesiktning. Det innebär att en expert analyserar företagets lokaler, granskar er befintliga SBA plan och utvärderar vilka eventuella risker som finns.

Våra brandingenjörer kan även hjälpa er med råd och vägledning för att göra SBA driften bättre. Efter en brandskyddskontroll får ni en rapport och ett omdöme som hjälper er att identifiera vad som fungerar och vad ni kan förbättra.

Lagen om skydd mot olyckor

I Sverige finns också en lag om skydd mot olyckor, förkortat LSO. Kortfattat är syftet med lagen att skydda människors liv och hälsa, liksom fysisk egendom. Lagen finns även till för att öka förmågan att både förebygga och hantera olyckor och för att minska antalet olyckor.

Ett välplanerat systematiskt brandskyddsarbete vars drift fungerar effektivt spelar en stor roll i företags arbete med att följa LSO. Lagen om skydd mot olyckor är också en bra grund att stå på när ett företag planerar SBA.

Briab kan hjälpa till med att utforma SBA som följer lagen om skydd mot olyckor. I vår utbildning får ni bland annat kunskap om hur ni tar fram en brandskyddspolicy, brandskyddsregler och riskhantering för att få en effektiv och säker SBA drift.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår