Robust brandskydd i höga träbyggnader - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Att skapa ett robust brandskydd i höga träbyggnader. Artikel 3/4.

Förändringstakten i byggbranschen är hög när allt större fokus läggs på ett hållbart byggande med användning av förnyelsebara material som trä. I min första artikel i denna serie beskrev jag att brandförloppet kan bli både oförutsägbart och mer intensivt när trä används och i min andra artikel presenterade jag några av de viktiga utmaningarna som vi behöver hantera när vi bygger högt i trä. I denna artikel presenterar jag mina tankar hur vi ska gå tillväga för att skapa ett robust brandskydd i ett högt flerbostadshus i trä.

crowd management

De delar av brandskyddet som vi vanligen behöver lägga störst vikt vid i höga träbyggnader är kopplade till utrymning, brandspridning, räddningsinsats och bärförmåga. Utöver dessa enskilda delar av brandskyddet behöver vi även bedöma den totala brandsäkerheten genom att studera brandskyddets robusthet. I ett nyligen avslutat utvecklingsprojekt, finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, har vi på Briab tillsammans med Brandskyddslaget och andra branschaktörer belyst principer för att utforma ett robust brandskydd i höga träbyggnader. I stort handlar det om att bedöma hur pass känslig byggnaden är för fel av olika slag och om det finns händelser som kan orsaka samtidiga fel på flera skyddssystem. När brandskyddet utformas bör det göras utifrån ledord som djupförsvarsprincipen och enkelfelskriterier.

Flera försvarslinjer nödvändigt

Djupförsvarsprincipen är en term som lånats från kärnkraftsindustrin och som kan användas för att förklara hur brandskyddet kan byggas upp på ett robust sätt. En brandsäker byggnad formas genom att föra in flera försvarslinjer (barriärer), se figur nedan. Den första barriären omfattar förebyggande åtgärder som vidtas både för att förhindra uppkomst av brand och för att säkerställa att brandskyddet i byggnaden fungerar som det ska. Den andra barriären utgör av system för att upptäcka en brand och säkerställa att den inte tillväxer. Exempel på sådana system är brandlarm, svårantändliga material, släckredskap och utbildning. I påföljande barriärer finns ytterligare system som begränsar konsekvensens omfattning med målsättningen att undvika katastrofer. Ledord för barriärerna är ”avbryta”, ”innesluta” och ”begränsa” och exempel på åtgärder är släcksystem, utrymningsvägar, brandcellsgränser, räddningshissar, etc.

crowd management

Öka fokus på förebyggande

En traditionell utformning av brandskydd i ett bostadshus lägger större vikt på senare barriärer som ”innesluta” och ”begränsa” än tidiga som ”förhindra” och ”upptäcka”. I våra byggregler finns förhållandevis få bestämmelser som verkar olycksförebyggande jämfört med sådana som verkar skadebegränsande. I en byggnad av brännbart material är tidiga åtgärder av ökad betydelse eftersom förväntade skador på konstruktionen är större i dessa byggnader. Att arbeta med organisatoriska åtgärder, samt tekniska lösningar för att förhindra uppkomst av brand bör få ökad vikt här. Vidare kan det finnas anledning att överväga om åtgärder ska vidtas för att kunna göra en tidig släckinsats. Här kan tillgång till handbrandsläckare i kombination med ökade utbildningsinsatser spela en avgörande roll.

Oberoende mellan system

Djupförsvarsprincipen handlar om att skapa flera oberoende och redundanta lager av skyddsåtgärder för att undvika den potentiellt stora skada som kan inträffa. Syftet är att inget enskilt system, oavsett hur robust det är utformat, ensamt ska stå för det erforderliga skyddet. Nyckelord i sammanhanget är redundans, oberoende och diversifiering. Redundans innebär att fler än en komponent (system) har samma funktion, t.ex. att ha två pumpar i stället för en. Redundans innebär också att ett enkelfelskriterium kan uppfyllas då en komponent kan fallera utan att systemet i sin helhet tappar sin funktion. Oberoende mellan system kan uppnås genom att de redundanta komponenternas funktion är skilda från varandra. T.ex., om pumparna i exemplet ovan har separat anslutning till vattenkällan och är placerade i olika rum. Slutligen innebär diversifiering att komponenter som har samma funktion bygger på olika designprinciper, exempelvis användning av en dieseldriven pump och en eldriven pump.

Barriärer i samverkan

Normalt är räddningstjänsten en effektiv barriär för att förhindra spridning av brand till annan brandcell. De senaste årens insatsstatistik visar att hela 97 % av lägenhetsbränderna inte sprider sig utanför startbrandcellen. I höga byggnader kan räddningstjänsten inte uppnå samma höga effektivitet och brandskyddet måste därför kompletteras med ytterligare barriärer. En automatisk vattensprinkleranläggning är ett system som kan användas för att kompensera för räddningstjänstens minskade möjligheter till en snabb och effektiv räddningsinsats. En sprinkleranläggning har vanligen en tillförlitlighet kring 95 %. Sprinklern klarar därför inte ensamt av att släcka eller kontrollera branden med samma eller högre sannolikhet än vad räddningstjänsten förmår. Räddningstjänstens roll är därför fortfarande betydelsefull för att släcka en brand vid sprinklerfel, eller om det inträffar scenarier som faller utanför de dimensionerande förutsättningarna. En snabb räddningsinsats med små taktiska enheter vilka garanteras en säker angreppsväg kan vara en lämplig strategi i höga byggnader.

I kommande artikel, den fjärde i serien, sammanfattar jag kunskapsläget för höga träbyggnader med rekommendationer hur vi kan säkerställa ett bra brandskydd i dessa.

Ladda ner hela SBUF’s rapport här

Artikelserien består av:
1. Kan vi bygga brandsäkert i trä, läs här
2. Höga träbyggnader ger oss unika utmaningar, läs här
3. Att skapa ett robust brandskydd i höga träbyggnader
4. Framtidens brandsäkra träbyggnader – sammanfattning, läs här

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår