Hur får vi Brandskydd in i BIM? Läs nya forskningsrapporten - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Hur får vi Brandskydd in i BIM? Läs nya forskningsrapporten

Brandskyddsprojektering måste bli en del av BIM-miljön! Det finns alltför stora värden att vinna. I arbetet med frågan HUR det skall gå till, har Briab tillsammans med NCC Building Sverige AB och Debrand Sverige AB tagit ett avgörande steg mot målet i den precis nysläppta forskningsrapporten ”Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö”. Läs sammanfattningen här och ladda ner rapporten.

Flow-Cloud-1140x500

Sammanfattning – Brandskyddsprojektering i en BIM miljö

BIM är ett mångfacetterat begrepp som under senaste åren fått en allt bredare spridning. Fler och fler stora aktörer har börjat sin strävan att tillämpa BIM i sina processer, vilket i sin tur innebär stora förändringar i så väl arbetsprocess som kravställning.

Rätt information i rätt tid till rätt person

Styrkan med BIM är att ge berörda parter tillgång till rätt information i rätt tid och möjligheten att samarbeta på en gemensam plattform. Men, skillnaden i digitaliseringsnivå mellan olika aktörs upplevs besvärande av byggbranschen och de stora vinsterna med BIM uteblir när inte alla konsultdiscipliner arbetar modellbaserat. Tyvärr, är brandskyddsprojektörer en av de discipliner som stått utanför utvecklingen och inte tagit sitt ansvar att följa med i den digitala utvecklingen inom byggbranschen.

Undersöka, utveckla och testa processer

I ett projekt finansierat av SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har Briab Brand & Riskingenjörerna AB, NCC Building Sverige AB och DeBrand Sverige AB försökt ändra på detta. Projektets syfte har varit att kartlägga kunskapsläget kring brandskydd i en BIM-miljö och att undersöka, utveckla och testa arbetsprocesser för att implementera brandrelaterade krav och funktioner i en BIM-miljö för olika mognadsgrader av BIM.

Projektets målsättning har varit att skapa förutsättningar för att brandskyddsprojektering ska kunna ske i BIM-miljö och för att lägga grunden för en framtida standardisering av utarbetade arbetsprocesser, förslag på parametrar och datahantering.

Från litteraturstudier till praktisk verklighet

Arbetet omfattar en inledande litteraturstudie och djupintervjuer med olika aktörer inom byggbranschen för att samla in såväl nationella som internationella erfarenheter kopplade till BIM och brandskydd. Därefter har olika arbetsprocesser beroende på mognadsgraden av BIM definierats, fälttestats och utvärderats. Vid utvecklingen av arbetsprocesser har fokus dels varit på det decentraliserade informationsflödet, motsvarande BIM nivå 2 respektive ett mer integrerat och realtidsdrivet informationsflöde, motsvarande BIM nivå 3.

För respektive arbetsprocess har kritiska moment identifierats och förslag på hantering presenterats kopplat till rådande tekniska, organisatoriska och ansvarsmässiga förutsättningar. De olika arbetsprocesserna har fokuserat på att säkerställa fungerande projekterings- och informationsflöden för brandskyddsteknisk information. Detta så att både brandrelaterad information, i form av parametrar och tillhörande parametrisk information/värde samt visuell återgivning av olika brandskyddsrelaterade funktioner kan kommuniceras inom ett projekt. Beroende på projekteringsskede har förslag på olika nivåer av information definierats. Baserat på styrvariabler och olika kravparametrar med specifika värden (exempelvis EI 60) tydliggörs de gällande brandskyddskraven för en byggnad eller anläggning utifrån aktuell skyddsnivå.

Kopplat till utvecklingen av olika arbetsprocesser har även olika funktioner för kontroll och granskning samt automatiserad regelkontroll undersökt och beskrivits översiktligt i förhållande till arbetsprocesserna.

För projekt som är på BIM nivå 2 (ett decentraliserat informationsflöde) krävs stort behov av samordning mellan olika discipliner och att brandprojektörer tillåts specificera brandskyddsrelaterade parametrar i respektive disciplins modell. För att återge visuell information så som brandcellsgränser, utrymningsvägar och placering av exempelvis handbrandsläckare upprättas en separat brandmodell med aktuell plangrafik (motsvarande 2D återgivning) som kan länkas in i övriga discipliners modeller eller utgöra en del av en samordningsmodell.

Kritiska framgångsfaktorer identifierade

För att driva utvecklingen framåt och lyckas med en framgångsrik implementering har även kritiska framgångsfaktorer och framtida utvecklingsbehov identifierats, som i många avseende är väsentliga för hela byggbranschen. De mest kritiska faktorerna är:

  • Behov av ökad kunskap inom brandkonsultbranschen kring BIM som koncept och modellbaserad projektering,
  • Stort behov av att standardisera begrepp, processer och datahantering inom hela byggbranschen och framför allt inom brandskydd,
  • Att det i kommande versioner av IFC skapas en ”Model View Definition” kopplad till brandskydd för att få ett programneutralt utbytesformat av data. Detta så att både brandrelaterad information i form av styrande parametrar och analysresultat kan kommuniceras oberoende av använd mjukvara,
  • Behov av förändrade affärsmodeller som beaktar kvalitet, effektivisering och erbjuder ett ”vinna-vinna” perspektiv för alla inblandade aktörer i ett projekt,
  • Tydligare ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer och att legala aspekter följer med i digitaliseringens spår för alla aktörer i ett projekt,
  • Framtida byggregler revideras utifrån struktur, innehåll och format för att få ökad logik och skapa möjlighet att göra exekverat datakod av våra brandskyddsregler.

Utifrån detta inledande projekt kring brandskyddsprojektering i en BIM-miljö är vår förhoppning och övertygelse att brand som disciplin ska vara en naturlig aktör inom BIM. På så sätt skapas ytterligare förutsättningar för att nå de stora vinsterna som BIM erbjuder för hela byggbranschen.

Projektet:

Ladda hem rapporten här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår