Månadens brandfarliga vara Oktober - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara

Nu är vi inne i älgjaktens månad och för den som är riktigt lyckosam och skjuter en trofé var månadens brandfarliga vara åtminstone tidigare ett viktigt hjälpmedel för att bereda trofén och bleka pannbenet.

Briab-personal-1140x500-144px_0031_Lager-23

Oktober månads brandfarliga används även till blekning av andra saker såsom hår, tänder och papper. Idag är dock privatkonsumtionen begränsad efter att en ny lag från 2014 (Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer) begränsade möjligheten för privatpersoner att köpa den här produkten för att minska risken för terrorattacker. Vid en blandning med saltsyra och aceton kan man nämligen skapa det högexplosiva sprängämnet acetontricykloperoxid (ATCP)

En syreatom skiljer från vatten

Väteperoxid är rent kemiskt väldigt likt vatten då den enda skillnaden är att den innehåller ytterligare en syreatom, vilket innebär att den har den kemiska beteckningen H2O2. De kemiska egenskaperna skiljer sig dock påtagligt åt och väteperoxiden är både frätande och oxiderande. Den uppmärksamma läsaren frågar sig kanske om det inte även är brandfarligt med tanke på att det trots allt är oktober månads MBV, men det är det inte. Väteperoxid är nämligen en brandreaktiv vara och dessa varor är en särskild typ av brandfarlig vara som också omfattas av lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor.

Brandreaktivt till skillnad från brandfarligt

Det finns många ämnen som kan orsaka eller förvärra en brand utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor. Vissa av dessa omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor eftersom MSB definierat dem som ”brandreaktiva varor”. Detta görs genom att MSB utfärdar föreskrifter om de aktuella varorna, och de brandreaktiva varor som det finns föreskrifter om från MSB är därmed brandfarliga varor i lagens mening. De brandreaktiva varor som definierats som brandfarliga varor på detta sätt är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Just väteperoxid hanteras i en helt egen föreskrift, nämligen SÄIFS 1999:2 föreskrifter om allmänna råd om hantering av väteperoxid. Föreskriften reglerar de flesta aspekter med avseende på hantering och förvaring av väteperoxid och där kan bland annat konstateras att kraven på invallningen är mer omfattande än för vanliga brandfarliga vätskor och det även finns krav på särskild säkerhetsutrustning till följd av den risk för sönderdelning som föreligger.

Bleker papper

Stora producenter av väteperoxid i Sverige är bland annat Kemira i Helsingborg och EKA Chemicals i Bohus och majoriteten av den väteperoxid som produceras i Sverige används inom pappersindustrin till blekning av pappersmassa, men det kan även förekomma i vissa andra verksamheter.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

  • Tillstånd krävs för all tillverkning och vid all hantering av väteperoxid med högre koncentration än 60 %. För väteperoxid med koncentration 20–60 % går tillståndsgränsen vid 100 liter.
  • Brandteknisk avskiljning vid förvaring av mer än några få liter bör vara utförd i minst brandteknisk klass EI60.
  • Väteperoxid får inte förvaras tillsammans med andra kemikalier eller brännbara material.

Projekt där väteperoxid kan vara aktuellt att fundera lite extra på är till exempel:

  • Storskalig kemisk industri
  • Pappersbruk
  • Livsmedelstillverkning
  • Läkemedelsindustrier
  • Badhus
  • Yrkesbutiker
Fun Facts Serious facts (väteperoxid)

År 2009 tillverkades omkring 200 000 ton väteperoxid i Sverige eller 20 kg per person…

Väteperoxid används tillsammans med kaliumjodid i kemiexperimentet skumormen där väteperoxidens förmåga att sönderfalla till syre och vatten används för att bilda skum.

Väteperoxid med en koncentration över 80 % kan också användas som drivmedel för raketer och torpeder. Bland annat används det i vissa av den svenska marinens torpeder och i den jetpack som användes vid invigningen av OS i Los Angeles 1984.

Brännbarhetsområde – Saknas, men är brandunderstödjande
Flampunkt – Saknas
Tändtemperatur – Saknas
Densitet: 1460 kg/m3
För mer info se:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt–explosivt/Brandreaktiva-varor/
https://www.msb.se/externdata/rs/b06211b5-54b6-490a-96b8-33a3116b5ed1.pdf

Avslutningsvis kommer ett nytt filmtips och med tanke på månadens fun fact blir det en skumorm eller elephant’s toothpaste som det heter på engelska

Play

Tack för oss och vi hörs och syns om en månad med fler regler, lagar och nya spännande fakta om vårt ständigt heta ämne!

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår