Brandskyddskoll - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskyddskoll

Brandskyddskoll

Vad är brandskyddskoll? Syftet med en brandskyddskoll är att upptäcka fel och brister i anläggningen, för att förebygga bränder och minska skador.

Sotning och brandskyddskontroll

Arbetet är uppdelat i två delar, sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tar man bort brandfarliga beläggningar för att minska brandrisken.

Vid brandskyddskontrollen letar man efter fel och brister i anläggningen för att undvika skador som kan uppstå vid en brand. Brandskyddskontrollen är en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från en brandskyddssynpunkt. Man kontrollerar att anläggningen uppehåller de krav som gällde när det togs i bruk.

 

Vid kontrollen undersöks eldstäder och skorstenar i hela sin längd. Man kontrollerar även tak och steganordningar. Intervallen av brandskyddskontrollen beror på typ av eldstad, typ av anläggning och omfattning och sker med en intervall mellan tre och sex år.

Vem har ansvar för brandskyddet?

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har den som äger en byggnad och den som driver verksamhet där, det yttersta ansvaret för brandskyddet. Statens räddningsverks allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete menar att det är skäligt att varje verksamhet har ett systematiskt brandskyddsarbete som dokumenteras. Det innebär att det bör finnas en brandskyddsansvarig till anläggningen, som har särskilt ansvar för brandskyddsansvar och dokumentation.

Privatpersoner behöver inte dokumentera brandskyddet

I villor och bostäder bör man ha släckutrustning samt brandvarnare som man regelbundet kontrollerar och byter batteri i. För privatpersoner krävs ingen dokumentation.

Brandskydd för verksamheter

Driver man verksamhet växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på byggnadens förutsättningar, storlek och risker.

En mindre butik behöver till exempel en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete med dokumenterade delar av brandskyddet. En större anläggning som till exempel en industri eller ett hotell behöver mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete samt en större omfattning av dokumentation.

Rutiner för hur och hur ofta olika delar av brandskyddet ska kontrolleras för att säkerställa funktionen över tid. För verksamheter där personalens insats vid en eventuell utrymning kan vara avgörande ingår det i det systematiska brandskyddsarbetet att se till att personalen har rätt förutsättningar och kunskap för att utföra en sådan utrymning.

Dokumentera systematiskt brandskyddsarbete

Dokumentationens utformning styrs inte av tillsynsmyndighetens krav, utan det är upp till anläggningarna själva att ha en bra ordning i sitt brandskyddsarbete på ett sätt som inte är personberoende. Tillsynsmyndigheten kommer troligtvis att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet så att be om dokumentationen för att säkerställa att den utförs på ett sådant sätt.

Dokumentationen behöver alltså inte skickas in till kommunen för kontroll, utan det är upp till fastighetsägaren, eller den som nyttjar fastigheten för sin verksamhet, att dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Kommunen kan då begära att få se dokumentationen under en tillsyn.

Vad är brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll

Brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll är till exempel automatiska brandlarmanläggningar samt sprinkleranläggningar. Handbrandsläckare, brandfiltar och dylikt inkluderas inte i brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll.

Vattensprinklers är den vanligaste typen av släcksystem. Det är ett system som upptäcker och börjar släcka bränder under tiden som utrymning och annat manuellt släckningsarbete sker. Det är mycket viktigt att prova och underhålla sprinklerpumpen regelbundet i sprinklersystem.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår