Månadens brandfarliga vara - September 2017 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Månadens brandfarliga vara - September 2017

Sommaren är över och många är vi som i brist på sol och bad har ägnat ledigheten till att måla på våra hus, stugor och andra färgglada föremål. Även om de flesta färger nuförtiden är vattenbaserade så har nog ett antal åtminstone haft lacknaftan framme för få bort fläckar från händer, kläder eller utrustning.

lacknafta_organiska_foremal-1140x500

Man skulle kunna få för sig att lacknafta är ett mycket kärt barn eftersom det har så många namn. Lacknaftan är nämligen även känd som mineralterpentin eller kristallolja och saluförs under bland annat dilutin, sangajol, white spirit, solvent naphtha, testbenzin m.fl. Faktum är dock att lacknafta och övriga organiska lösningsmedel inte alls är särskilt populära idag utan dess användning är på tillbakagång. Detta beror till stor del på dess farliga påverkan på människors liv och hälsa som gjort att det numer finns ett förbud i föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) mot att använda färg eller lack med organiska lösningsmedel på tillfälliga arbetsplatser, inomhus eller i ett helt eller delvis slutet utrymme. Undantag kan dock göras i vissa fall om organiska lösningsmedel krävs av tekniska eller kulturhistoriska skäl. Utöver denna föreskrift finns det även en förordning (SFS 2013:254) som enbart reglerar och begränsar användningen av organiska lösningsmedel.

Lacknafta är svårspecifierat

Ämnessammansättningen i de olika varianterna av lacknafta varierar mycket beroende på vilken produkt som har använts vid framtagandet av lacknaftan. Gemensamt för lacknaftor är dock att de är destillat av råolja och är blandningar av raka och grenade alkaner (paraffiner), cykloalkaner (naftener) och aromatiska kolväten. Sammantaget har runt 200 olika kolväten identifierats i olika lacknaftaprodukter vilket innebär att det är svårt att specificera några generella egenskaper för lacknafta. Det är därför väldigt viktigt att titta i säkerhetsdatabladet för att få veta som gäller för den specifika produkten. På den svenska marknaden förekommer normalt endast lacknafta med flampunkt >23 °C vilket innebär att de mycket sällan är klass 1-vätskor. Den vanligaste lacknaftan är den medeltunga alifatiska lacknaftan. Sådan lacknafta innehåller framförallt kolväten med 7 till 14 kolatomer, huvudsakligen C9–C11-alkaner/cykloalkaner och runt 15-20% C9–C10-aromater.

Mineralterpentin eller växtterpentin?

Lacknaftan eller mineralterpentin som den också kallas anses dock vara att föredra framför växtterpentiner då den är mindre allergiframkallande. Växtterpentinen eller terpentin som den också kallas är även den ett organiskt lösningsmedel med liknande egenskaper som också används i vissa färger. Utöver terpentin och lacknafta så används också thinner i relativ stor utsträckning lösningsmedelsbaserad färg. Annars organiska lösningsmedel som bör nämnas i detta sammanhang är toluen, etylacetat, aceton och naturligtvis alkoholerna.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

  • Tillstånd kan krävas, men beror på de hanterade vätskornas flampunkt. Kontrollera därför alltid säkerhetsdatablad för att säkerställa vilken typ av brandfarlig vätska det rör sig om.
  • Brandteknisk avskiljning i rum – krävs oftast brandteknisk avskiljning i minst EI30 för förvaring av större mängder oljebaserad färg och organiska lösningsmedel.
  • Skyltning ska finnas och förvaringsplatser ska utmärkas på insatsplaner
  • ATEX – Kan krävas för lättflyktiga organiska lösningsmedel, men normalt sett inte för lacknafta.
  • Vid placering inom vattenskyddsområde gäller Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24

Projekt där lacknafta och andra organiska lösningsmedel kan vara aktuellt att fundera lite extra på är till exempel:
– Bilservicebranschen
– Verksamheter med lackering
– Metallbearbetning
– Verksamheter med avfettning
– Fönstertillverkning/fönstermålning
– Tryckerier

Fun Facts Serious Facts

År 2007 användes omkring 10 000 ton olika typer av lacknafta i Sverige. Detta motsvarar omkring 1 liter per person och år…

Terpentin är ett destillat från olika barrträd och framförallt olika sorter av tall. Vid tillverkning av trätjära för eget bruk genom upphettning av tallsplintor kan terpentin tas ut som en fraktion vid destillation av den flytande produkten.

Brännbarhetsområde 1,0-6,0 vol%
Flampunkt >64°C
Tändtemperatur 250°C
Densitet: 800 kg/m3

Avslutningsvis kommer ett nytt filmtips och den här gången tittar vi på förra årets brand i Sherwin Williams (en av världens största färgproducenter) färgfabrik i Tijuana.

Play

Tack för denna gången och vi ser fram mot att berätta om ytterligare brandfarligheter nästa månad. Och apropå det, var försiktiga och noggranna med släckning nu när ni börjar tända levande ljus på morgnar och kvällar. Mys med ansvar, helt enkelt!

Ebba och Jens

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår