MAN Cryo - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Processäkerhet för MAN Cryo

Efterfrågan för bränslesystem för gasformiga bränslen har ökat inom sjöfarten under de senaste åren som en effekt av införandet av förändringar i EU’s svaveldirektiv där kraven på svavelhalten i marina bränslen löpande har skärpts. Naturgas, exempelvis, ger inga utsläpp av svaveldioxid och ger det lägsta utsläppet av koldioxid per energienhet relativt andra fossila bränslen, vilket gör det till ett bra alternativ till de fartygsbränslen som traditionellt använts.

Processäkerhet för MAN Cryo

Briabs uppdragsgivare MAN Cryo är en av världens ledande tillverkare av kryogen utrustning för lagring, distribution och hantering av flytande naturgas  (Liquefied Natural Gas, LNG). MAN Cryo har ett brett produktsortiment av utrustning för LNG, både på land och offshore. Det inkluderar exempelvis marina bränslegassystem för LNG och LNG-bunkringssystem för bunkerfartyg och för landbaserade installationer.

MAN Cryo

Schematisk skiss över bränslesystem för LNG drivna fartyg. Källa: MAN Cryo

Risker med brandfarlighet och låga temperaturer

Likt alla gaser som används som bränsle är naturgas brandfarlig. Naturgas kondenserar till vätska vid -162°C vilket även gör att den låga temperaturen vid hantering av LNG innebär en risk.  För att hantera riskerna har MAN Cryo anlitat Briab för att genomföra de processriskanalyser som krävs för att uppnå en säker processdesign.

HAZOP – Hazard and operability analysis

Exempel på genomförda projekt där Briab hjälpt MAN Cryo är bränslesystem för RORO-fartyg och lossning av LNG till lastbil från en landbaserad LNG-terminal. Vår roll i dessa projekt är att tillföra expertkunskap och metoder för processriskanalys samt att leda och dokumentera analysen.  I uppdragen genomför vi identifiering av risker genom en HAZOP-analys (Hazard and operability) vilket är en vanligt förekommande analysmetod inom processindustrin. HAZOP är en strukturerad och systematisk genomgång av processystemet och syftar till att identifiera avvikelser vilka kan leda till farliga konsekvenser. Till vår hjälp har vi detaljerade flödesscheman över processen (P&ID) och ett antal guideord som syftar till att leda diskussionen mot relevanta frågeställningar (ex. högt tryck, låg nivå etc.). Utöver att identifiera orsaker till avvikelser identifieras vilka skydd som finns för att hindra avvikelsen att uppkomma och vilken konsekvens den aktuella avvikelsen kan leda till.

Barriäranalys kompletterar

För de risker som HAZOP-analysen identifierat som potentiella händelser där allvarliga olyckor kan uppkomma, genomförs därefter en barriäranalys, ofta kallad LOPA (Layer of protection analysis). Barriäranalysen är ett komplement till HAZOP-analysen där man på ett  grundligt sätt värderar de skydd som skall förhindra en avvikelse eller begränsa konsekvensen av den. Genom att värdera hur ofta en avvikelse kan uppkomma samt hur tillförlitligt skyddet mot denna avvikelse bedöms vara, kan man få ett mått på om systemet är tillräckligt säkert. Med arbetssättet har man inte bara uppnått ett system som är effektivt och miljövänligt med avseende på fartygstransporter, utan även att det uppfyller krav på ett processmässigt säkert system.

Briabs risk management team

Ansvarig för uppdraget och huvudsaklig expert är Christoffer Käck (läs mer om Christoffer här), verksam inom Briabs risk management team i södra Sverige. Teamet består av ett tiotal medarbetare på Briabs kontor i Göteborg och Malmö. Teamet erbjuder ledande expertis och tjänster inom ett brett spektrum av riskhantering. Läs mer här på briab.se.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår