Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Ett bra brandskydd handlar inte bara om att kontrollera sina brandsläckare.

Det systematiska brandskyddsarbetet är förenklat ett ledningssystem som säkerställer att brandskyddsarbetet är anpassat utifrån egen riskbild och ambition.

Avgörande för att minimera skador till följd av brand är medvetenhet, kunskap och ambitions- nivå bland de som arbetar i en organisation. Dessutom krävs ett fungerande brandskydd i byggnaden. Briab hjälper både fastighetsägare och verksamhetsansvariga med att utvärdera, anpassa och förvalta det systematiska brand-skyddsarbetet. Utifrån vår gedigna erfarenhet av såväl fysiskt som organisatoriskt brandskydd bistår vi exempelvis med:

  • Översyn av befintligt arbetssätt, dokumentation och organisation
  • Inventering och dokumentation av byggnadens brandskydd
  • Anpassade rutiner, checklistor och ritningsunderlag
  • Tolkning och rådgivning gällande begreppet skäligt brandskydd
  • Verksamhetsanpassad utbildningsplan
  • Beställarkompetens och projektledning
  • Briab utgör idag det teknikkonsultföretag som har bäst förutsättningar att stödja arbetet mot ett framgångsrikt projekt. Det sker genom den unika bredd av olika kompetenser som finns inom företaget.

Exempel

I anslutning till en tillsyn av räddningstjänsten påtalades att ledningens brandskyddspolicy inte var känd av medarbetarna samt att ett antal brister i det byggnadstekniska brandskyddet påträffats.

Vid en initial workshop kunde Briab tillsammans med verksamheten identifiera behovet av såväl mätbara mål som ökad medvetenhet hos medarbetarna. Efter en studie av det fysiska brandskyddet kunde det konstateras att påtalade brister i huvudsak berodde på eftersatt underhåll och åsidosättande av säkerhetsrutiner.

Med utgångspunkt i en gemensam behovsanalys presenterade Briab ett antal konkreta mål som möjliggjorde uppföljning. Dessa mål grundande sig i en uttalad ambition från ledningen att stärka brandskyddsarbetet, något som också tydliggjordes för alla medarbetare.

En anpassad utbildningsplan med fokus på medarbetarnas kunskap om brandskydd och den egna arbetsplatsens skyddsutformning togs fram i samråd med Briab.

Vid senare internrevision av brandskyddet visade sig att medarbetarna hade en högre kunskap om brandskyddet och att färre organisatoriska och byggnadstekniska risker hittades.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone